Ukmergės verslo naujienos

Šį sa­vait­ga­lį star­tuos ru­dens „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja. Jau de­šim­tus me­tus iš ei­lės vi­suo­se ša­lies pre­ky­bos cen­truo­se „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jos sa­va­no­riai pra­šys žmo­nių pa­au­ko­ti mais­to ne­pa­si­tu­rin­tiems.

Pa­ši­lė­je esan­ti Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė du­ris pir­kė­jams at­vė­rė ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tu­si. Dvi­gu­bai di­des­nė­je pre­ky­bos sa­lė­je – dau­giau ir įvai­res­nių pre­kių. Su švie­žiai iš­kep­ta ban­de­le siū­lo­ma at­si­ger­ti ka­vos. Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė A. An­dri­ko­nie­nė sa­ko...

Lygiai prieš metus „Ukmergės žiniose“ rašėme apie Sargelių kaime ketinamą statyti atliekų rūšiavimo liniją. Nors būtinybė rūšiuoti šiukšles išliko, planai dėl minėtos linijos kardinaliai pasikeitė. Atliekas rajone tvarkančios UAB „Ekonovus“ Vilniaus regiono padalinio vadovas Elmaras Milinavičius prieš metus pasakojo...

Uk­mer­gė­je jau ne vie­nus metus ne­ty­la aist­ros dėl pir­ties pa­slau­gų. Tam tik­rai uk­mer­giš­kių gru­pei jos la­bai rei­ka­lin­gos ir gei­džia­mos, bet pa­slau­gų tie­kė­jams – nuos­to­lin­gos. Gruo­džio 17-osios gat­vė­je esan­ti vie­nin­te­lė mies­to pir­tis pri­klau­so UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Vais­gė­liš­kio vien­sė­dy­je, esan­čio Juo­zo Ku­lė­šiaus ūky­je – nau­jo­vė. Ūki­nin­kas įsi­ren­gė ce­chą, ku­ria­me pra­dė­jo ga­min­ti eko­lo­giš­kus pie­no pro­duk­tus. Švie­žio ir pa­ste­ri­zuo­to pie­no, grie­ti­nės, sū­rių, ki­tų pie­no pro­duk­tų uk­mer­giš­kiai ne­tru­kus ras „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tre.

Pre­ky­bi­nin­kai in­for­muo­ja, kad šven­čių die­no­mis pre­ky­bos cen­trai dirbs su­trum­pin­tą dar­bo die­ną.  Gruo­džio 24 d. vi­sos „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vės dirbs iki 19 val.

 

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja šie­met auk­so me­da­liu įver­ti­no UAB „Uk­mer­gės duo­na“ pjau­ti­nį ba­to­ną. Jį įmo­nė bu­vo pa­tei­ku­si kon­kur­sui „Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nys 2013“.

 

Geriausia įmonės vadove metų pabaigoje skelbtame konkurse pripažinta Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo direktorė Angelė Andrikonienė.

 

Da­ly­vau­jant pro­jek­tuo­se, už­mez­gant nau­jus part­ne­rys­tės ry­šius įmo­nėms la­bai svar­bu ga­ran­tuo­ti sa­vo pa­ti­ki­mu­mą. Vie­nas iš ga­ran­tų – spe­cia­lūs ser­ti­fi­ka­tai, su­tei­kia­mi ge­ros mo­ku­mo būk­lės įmo­nėms ir stip­riau­siems įmo­nių va­do­vams.

Zu­jų paukš­ty­no pro­duk­ci­jo­je ap­ti­kus dau­giau nei ga­li­ma an­ti­mik­ro­bi­nės me­džia­gos, da­lis kiau­ši­nių bu­vo iš­im­ti iš rin­kos ir uti­li­zuo­ti. At­li­kus pa­kar­to­ti­nius ty­ri­mus, nu­sta­ty­ta, kad var­to­ti įmo­nės pro­duk­tus ga­li­ma sau­giai.  

Puslapis 8 iš 11

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau perkate kiaušinius Velykoms?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų