Ukmergės verslo naujienos

Aktyvios pramogos Lietuvoje kasmet vis labiau populiarėja. Ypač jų gausa gali pasidžiaugti kaimynai anykštėnai. Viena iš tokių pramogų – visai šalia Ukmergės rajono esantis „Zala Arms“ šaudymo centras.

Alkoholio kontrolės įstatymas rugsėjo 1-ąją draudžia prekybą alkoholiu parduotuvėse, kioskuose ar degalinėse.

Ak­ty­vių uk­mer­giš­kių ben­druo­me­ne pa­si­va­di­nu­si vie­šo­ji įstai­ga „Ly­de­rių kar­ta“ ža­da tė­vams ak­tu­a­lių nau­jo­vių Uk­mer­gė­je. Du­ris ki­tą sa­vai­tę at­ve­ria jos įkur­tas vai­kų lais­va­lai­kio ir po­pa­mo­ki­nio už­im­tu­mo cen­tras.

Nuo kovo pradžios „Swedbank“ Ukmergės skyrius tapo išskirtinai moterišku kolektyvu. Lyčių lygybės sergėtojai gal ir ieškotų priekabių, nes skyriuje šiuo metu dirba tik moterys. Vienintelį kolektyvo vyrą – skyriaus vadovą pakeitė iš Anykščių į darbą Ukmergėje kasdien skubanti centro valdytoja Eglė Bogužienė.

Profesiniame mokyme pradedamas taikyti pasaulyje pripažintas pameistrystės modelis. Tai – tokia mokymo forma, kai mokiniai dar ir dirba atitinkamoje įmonėje. Naujoves įgyvendinančios Ukmergės metalo sektoriaus bendrovės bei Technologijų ir verslo mokykla penktadienį pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Pa­ši­lė­je, Pra­mo­nės par­ke įsi­kū­ru­si nor­ve­giš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nė UAB „Swix Sport Bal­tic“ ki­tą­met pla­nuo­ja kel­tis į dvi­gu­bai di­des­nes nei da­bar pa­tal­pas. Už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Swix Sport Bal­tic“ pa­tal­pas nuo­mo­jan­ti ir ad­mi­nist­ruo­jan­ti UAB „Uk­mer­gės pra­mo­nės par­kas“...

Pre­ky­bos cen­trą Vy­tau­to gat­vė­je, ne­to­li au­to­bu­sų sto­ties, sta­ty­ti no­rin­čiai Vo­kie­ti­jos įmo­nei „Lidl“ įsi­tvir­tin­ti Uk­mer­gė­je ne­pa­vyks­ta. Jos ir sa­vi­val­dy­bės gin­čai per­si­kė­lė į teis­mus.

 

Re­dak­ci­jai at­siųs­ta­me laiš­ke uk­mer­giš­kis guo­dė­si dėl ne­iš­vež­tų bui­ti­nių at­lie­kų. „Šiukš­lės iš­ve­ža­mos ne­aiš­kiu gra­fi­ku: vie­ną kar­tą 8 val., ki­tą kar­tą – 15 val. ar­ba vi­sai ne­iš­ve­ža­mos tą die­ną. Da­bar jau ke­lin­ta die­na ne­iš­ve­ža­mos šiukš­lės ša­lia J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 3 na­mo“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Sa­vi­val­dy­bė no­ri su­pap­ras­tin­ti li­cen­ci­jos pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ga­vi­mo tvar­ką. Leis­ti­ną at­stu­mą nuo ug­dy­mo įstai­gų iki al­ko­ho­liu pre­kiau­jan­čių vie­tų siū­lo­ma ma­žin­ti iki 1 met­ro. To­kio siū­ly­mo sie­kis – at­gai­vin­ti Uk­mer­gės se­na­mies­tį.

Ne­to­li Uk­mer­gės, ša­lia greit­ke­lio Vil­nius–Pa­ne­vė­žys, ver­da pa­ren­gia­mie­ji sta­ty­bų dar­bai. Čia ly­gi­na­mos že­mės, da­ro­mi įva­žia­vi­mai.

Puslapis 8 iš 11

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar jus baugina kalbos apie artėjančią ekonominę krizę?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų