Ukmergės verslo naujienos

Zu­jų paukš­ty­no pro­duk­ci­jo­je ap­ti­kus dau­giau nei ga­li­ma an­ti­mik­ro­bi­nės me­džia­gos, da­lis kiau­ši­nių bu­vo iš­im­ti iš rin­kos ir uti­li­zuo­ti. At­li­kus pa­kar­to­ti­nius ty­ri­mus, nu­sta­ty­ta, kad var­to­ti įmo­nės pro­duk­tus ga­li­ma sau­giai.  

Ne­se­niai pa­skam­bi­nu­si vie­nos gy­ven­vie­tės gy­ven­to­ja pik­ti­no­si, kad nė­ra tvar­kos prie čia esan­čių par­duo­tu­vių. Anot jos, čia nuo­lat su­ki­nė­ja­si ne­blai­vūs as­me­nys, čia pat vie­toj ir tau­re­lę len­kia ar tie­siog iš bu­te­lio ge­ria.

Gy­ven­to­jus glu­mi­na mais­to pa­pil­dų pla­tin­to­jų siū­lo­ma ga­li­my­bė itin pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis ap­si­rū­pin­ti Nor­ve­gi­jo­je ga­mi­na­mais žu­vų tau­kais. Re­kla­ma bru­ka­ma ar­ba te­le­fo­nu, ar­ba in­for­ma­ci­ja iš­pla­ti­na­ma po paš­to dė­žu­tes.

 

Nuo va­sa­rio 14 die­nos „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mo“ klien­tų ap­tar­na­vi­mo pa­da­li­nys Uk­mer­gė­je nu­trauks veik­lą. Gam­ti­nių du­jų var­to­to­jai bus ska­ti­na­mi pa­slau­go­mis nau­do­tis te­le­fo­nu, elek­tro­ni­niu ar­ba pa­pras­tu paš­tu. Per­nai lap­kri­tį „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mas“ at­si­sky­rė nuo „Lie­tu­vos du­jų“. 

Pačiame miesto centre įsikūrusi parduotuvė „Humana“ priversta palikti dabartines patalpas. Toks jų savininko – Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo – pageidavimas. Dėvėtų drabužių parduotuvė šalia esančiam restoranui – neva netinkama „draugija“. Kad „Humana“ išsikelia ne savo iniciatyva...

Vie­nin­te­lis Uk­mer­gė­je nak­ti­nis klu­bas „M.G.“, įsi­kū­ręs Vil­niaus gat­vė­je, iš­si­kraus­to iš da­bar­ti­nių pa­tal­pų. Prie­žas­tis – įsi­pa­rei­go­ji­mų įmo­nei, ku­riai pri­klau­so šis pa­sta­tas, ne­vyk­dy­mas. Ar klu­bas veiks ki­to­je vie­to­je, dar ne­aiš­ku.

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui mieste ir kaimo vietovėse priklauso nemažai pastatų. Kurių neišnaudoja patys ir nesiruošia parduoti, stengiasi išnuomoti. Tačiau nuomininkus be vargo pavyksta rasti tik miesto centre esančioms patalpoms.

Norvegų įmonė Stafa Industrier AS švenčia 30-ąjį savo jubiliejų. Šią progą jie minėjo Ukmergėje, kurioje veiklą pradėjo prieš 12 metų. Įmonės įsteigtose UAB „Stansefabrikken“, UAB „Stansefabrikken Automotive“ ir UAB „Ukmergės pramonės parkas“ darbuojasi 390 ukmergiškių.

Daž­niau­sia ES vals­ty­bė­se už­fik­suo­ja­mų ūmių žar­ny­no in­fek­ci­nių su­sir­gi­mų prie­žas­ti­mi bū­na bak­te­ri­jos sal­mo­nel­la en­te­ri­ti­dis, o vie­nas pa­grin­di­nių už­kra­to šal­ti­nių – kiau­ši­niai. Dau­ge­ly­je ES vals­ty­bių dėl įgy­ven­di­na­mų sal­mo­ne­lio­zės kon­tro­lės pro­gra­mų...

Lietuvos ekologinių ūkių asociacija (LEŪA) švenčia penkerių metų sukaktį. Ukmergiškių įkurtos asociacijos nariai praeitą savaitę jubiliejų paminėjo Ukmergės kultūros centre vykusiame susirinkime. Jo metu nuskambėjo nerimastingos mintys dėl ekologiškų ūkių plotų mažinimo.

Puslapis 8 iš 10

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau apsisprendėte, už ką balsuosite per savivaldos rinkimus?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų