Ukmergės verslo naujienos

Gerseniškių gatvėje esančioje didelių gabaritų atliekų aikštelėje iškilo grėsmė, jog ji gali persipildyti. Taip nutiko sustabdžius „Bionovus“ sąvartyno, į kurį keliavo ir mūsų atliekos, veiklą – šis sąvartynas jau perpildytas.

 

„Ši­lu­mos ūkis Uk­mer­gė­je: po­li­ti­nių ir eko­no­mi­nių in­te­re­sų įta­ka vi­suo­me­nei“. To­kią te­mą pa­gal Žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų fon­dui pa­teik­tas pa­raiš­kas pa­skel­bė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga.

 

Dėl ne­pa­grįs­to skun­do UAB „Op­ti­ma“ pi­ce­ri­ja bu­vo pri­vers­ta sa­vai­tę ne­dirb­ti, pra­ra­do ne vie­ną už­sa­ky­mą, at­lai­kė tik­ri­ni­mų la­vi­ną ir su­lau­kė vie­šos an­ti­rek­la­mos. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba dėl to ne­ma­to jo­kios pro­ble­mos ir ti­ki­na be­si­va­do­vau­jan­ti tei­sės ak­tais.

Brandesnis amžius – ne kliūtis, ieškant galimybių įsidarbinti. Kai kurie darbdaviai dairosi kaip tik vyresnių, turinčių patirtį darbuotojų. Dėl šio tikslo vyresni ukmergiškiai netgi tampa studentais. Specialistų ieškantys darbdaviai retai akcentuoja amžių ir jų pagal tai neskirsto.                                 

Dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ biu­ras Uk­mer­gė­je skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nius mė­ne­sius. Nuo nau­jų me­tų jis bus už­da­ry­tas. Už­da­ro­mi šie sky­riai ir vi­suo­se ša­lies ra­jo­nuo­se.

Bai­da­rių nu­oma už­si­i­man­tis uk­mer­giš­kis Kas­ty­tis Kviet­kaus­kas pa­ste­bi, kad di­džio­sios ša­lies įmo­nės vis daž­niau tei­rau­ja­si va­sa­ros pra­mo­gų. Sa­vo dar­buo­to­jus jos le­pi­na ne tik bai­da­rių, bet ir įvai­riais kom­bi­nuo­tais žy­giais.

Ant­ram gy­ve­ni­mui bus pri­kel­tas se­na­mies­čio pa­sta­tas, uk­mer­giš­kių te­be­va­di­na­mas „tap­kių fab­ri­ku“.

Uk­mer­giš­kiai vai­ruo­to­jai ant­ra­die­nį ga­vo pro­gą ne­mo­ka­mai mo­der­nia apa­ra­tū­ra pa­tik­rin­ti sa­vo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nę būk­lę. Ją at­li­ko „Bosch car ser­vi­ce“ spe­cia­lis­tai, šią ne­mo­ka­mą ak­ci­ją šiuo me­tu ren­gian­tys 10 Lie­tu­vos mies­tų.

 

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas ne­se­niai pa­skel­bė kon­kur­są dvie­jų nau­do­tų tarp­mies­ti­nių au­to­bu­sų pir­ki­mui. Ke­ti­na įsi­gy­ti nau­do­tus, ta­čiau Lie­tu­vo­je ne­eksp­lo­a­tuo­tus au­to­bu­sus. Trans­por­to prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti skir­tos ke­lei­viams vež­ti tarp­mies­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais.

Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gą Uk­mer­gės ra­jo­ne nuo ba­lan­džio tei­kia UAB „Eko­no­vus“. Pa­sak jos at­sto­vų, pa­si­kei­tus at­lie­kų su­rin­ki­mo ope­ra­to­riui, gy­ven­to­jams ne­pa­to­gu­mų ne­kils.

 

Puslapis 11 iš 11

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar jus baugina kalbos apie artėjančią ekonominę krizę?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų