Ukmergės verslo naujienos

Krikš­tė­nuo­se esan­tis šu­nų vieš­bu­tis per va­sa­rą su­lau­kė pen­kio­li­kos gy­ven­to­jų. Nors di­de­lės ap­gul­ties čia ne­bu­vo, per­so­na­las tvir­ti­na, kad ap­si­gy­ve­nu­sie­ji skųs­tis ne­ga­lė­tų – pai­so­ma vi­sų juos lai­ki­nai pa­li­ku­sių šei­mi­nin­kų pa­gei­da­vi­mų.

Dėl au­gan­čių ben­dro­vės „Bau­hof LT“ nuos­to­lių ant plau­ko pa­ki­bo jos val­do­mų pre­ky­bos cen­trų li­ki­mas. So­do, sta­ty­bi­nė­mis bei ki­to­mis pre­kė­mis pre­kiau­jan­čios par­duo­tu­vės grei­čiau­siai ne­be­liks ir Uk­mer­gė­je.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas tę­sia sa­vo par­duo­tu­vių re­mon­to „ma­ra­to­ną“. Šiuo me­tu dar­bai vyks­ta Va­lų ir Vep­rių par­duo­tu­vė­se.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas šie­met įgy­ven­di­no be­veik ket­vir­čio mi­li­jo­no ver­tės pro­jek­tą. Jo me­tu re­konst­ruo­tos trys ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vės – Va­lų, Uk­mer­gės Uo­sių gat­vė­je esan­ti ir Vep­rių mies­te­lio.

Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų aso­cia­ci­ja Vy­riau­sy­bė­je pa­ger­bė ge­riau­sius, prie eko­no­mi­kos au­gi­mo ypač pri­si­dė­ju­sius ver­sli­nin­kus. Tarp ap­do­va­no­tų­jų – Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo val­dy­bos pir­mi­nin­kė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė.

 

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, vykdydamas projektą „Integralios pagalbos teikimas Ukmergės rajone“ (projekto kodas VP1-1.1-SADM-14-V01-001), pradeda veiklas.

 

Vie­ni pa­grin­di­nių dar­bo bir­žos klien­tų šiuo me­tu – stu­di­jas ką tik bai­gę ab­sol­ven­tai. Nors dar­bo ieš­ko­si di­plo­muo­ti eko­no­mis­tai, tei­si­nin­kai, pe­da­go­gai, dar­bo rin­ko­je la­biau pa­gei­dau­ja­ma dar­bi­nin­kų.

 

Stam­bių­jų at­lie­kų pri­ėmi­mo nau­jo­jo­je aikš­te­lė­je tvar­ka aiš­ki ne vi­siems. Gy­ven­to­jai pa­si­gen­da nu­ro­dy­mų, kaip elg­tis aikš­te­lė­je, o kai ku­riuos pik­ti­na rei­ka­la­vi­mas de­kla­ruo­ti at­lie­kas.

 

Nuo rug­pjū­čio 1 d. iki rug­sė­jo 30 d. bus ren­ka­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mą nau­jiems miš­kams įveis­ti pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. pro­gra­mos prie­mo­nę...

 

Šie­met pir­mo­ji va­sa­ra, kai Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lis dir­ba tri­mis pa­mai­no­mis. Tai ge­ro­kai pa­leng­vi­no ūki­nin­kų da­lią – ja­vus at­ve­žu­siems vai­ruo­to­jams da­bar ne­be­rei­kia lū­ku­riuo­ti mil­ži­niš­ko­se ei­lė­se.

Puslapis 11 iš 12

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar brangstantis alkoholis ir degalai jums taps finansine našta?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų