Ukmergės verslo naujienos

Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre praėjusią savaitę vyko konferencija „Ukmergė – verslui, verslas – Ukmergei“. Jos metu įteikti apdovanojimai praėjusiais metais labiausiai mūsų miestui nusipelniusioms įmonėms. Pirmoji konferencija, sukvietusi Ukmergės verslo atstovus, buvo surengta praėjusiais metais.

Sa­vi­val­dy­bė ir to­liau teis­muo­se ban­do įro­dy­ti, jog „Lidl“ pre­ky­bos cen­tro sta­ty­boms pa­si­rink­ta vie­ta Vy­tau­to gat­vė­je ne­tin­ka­ma. Ver­sli­nin­kai ir in­ves­tuo­to­jai ste­bi­si, ko­dėl ši­taip truk­do­ma pa­trauk­lios in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos Uk­mer­gė­je kū­ri­mui.

Ukmergėje atsiras dar vienas šviesoforas. Vytauto ir Kudirkos gatvių sankryžoje jį įsipareigojo pastatyti prekybos centras „Rimi“. Prekybininkus sutartis su savivaldybe taip pat įpareigoja pakeisti ir dalį lietaus kanalizacijos vamzdynų.

Per šven­tes Uk­mer­gė­je pre­ky­ba ver­sli­nin­kams at­si­eis ge­ro­kai bran­giau. Taip nu­tiks, jei bus pa­tvir­tin­ti nau­ji Vie­ti­nės rin­klia­vos už lei­di­mų pre­kiau­ti ar teik­ti pa­slau­gas vie­šo­sio­se vie­to­se nuo­sta­tai.

Šį sa­vait­ga­lį star­tuos ru­dens „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja. Jau de­šim­tus me­tus iš ei­lės vi­suo­se ša­lies pre­ky­bos cen­truo­se „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jos sa­va­no­riai pra­šys žmo­nių pa­au­ko­ti mais­to ne­pa­si­tu­rin­tiems.

Pa­ši­lė­je esan­ti Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė du­ris pir­kė­jams at­vė­rė ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tu­si. Dvi­gu­bai di­des­nė­je pre­ky­bos sa­lė­je – dau­giau ir įvai­res­nių pre­kių. Su švie­žiai iš­kep­ta ban­de­le siū­lo­ma at­si­ger­ti ka­vos. Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė A. An­dri­ko­nie­nė sa­ko...

Lygiai prieš metus „Ukmergės žiniose“ rašėme apie Sargelių kaime ketinamą statyti atliekų rūšiavimo liniją. Nors būtinybė rūšiuoti šiukšles išliko, planai dėl minėtos linijos kardinaliai pasikeitė. Atliekas rajone tvarkančios UAB „Ekonovus“ Vilniaus regiono padalinio vadovas Elmaras Milinavičius prieš metus pasakojo...

Uk­mer­gė­je jau ne vie­nus metus ne­ty­la aist­ros dėl pir­ties pa­slau­gų. Tam tik­rai uk­mer­giš­kių gru­pei jos la­bai rei­ka­lin­gos ir gei­džia­mos, bet pa­slau­gų tie­kė­jams – nuos­to­lin­gos. Gruo­džio 17-osios gat­vė­je esan­ti vie­nin­te­lė mies­to pir­tis pri­klau­so UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Vais­gė­liš­kio vien­sė­dy­je, esan­čio Juo­zo Ku­lė­šiaus ūky­je – nau­jo­vė. Ūki­nin­kas įsi­ren­gė ce­chą, ku­ria­me pra­dė­jo ga­min­ti eko­lo­giš­kus pie­no pro­duk­tus. Švie­žio ir pa­ste­ri­zuo­to pie­no, grie­ti­nės, sū­rių, ki­tų pie­no pro­duk­tų uk­mer­giš­kiai ne­tru­kus ras „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tre.

Pre­ky­bi­nin­kai in­for­muo­ja, kad šven­čių die­no­mis pre­ky­bos cen­trai dirbs su­trum­pin­tą dar­bo die­ną.  Gruo­džio 24 d. vi­sos „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vės dirbs iki 19 val.

 

Puslapis 13 iš 16

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų