Ukmergės verslo naujienos

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai pa­skel­bė be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų gau­dy­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gos pir­ki­mo kon­kur­są. Ket­vir­ta­die­nį bu­vo at­plė­ši pa­teik­ti pa­siū­ly­mai. Jų su­lauk­ta dvie­jų – abie­jų iš Uk­mer­gės ver­slo sub­jek­tų.

 

Al­ter­na­ty­vio­ji ener­ge­ti­ka, jos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės ši­lu­mos ūky­je – vie­nas pa­grin­di­nių nū­die­nos ver­slo ak­cen­tų. 

Netrukus ketinama atidaryti naują naktinį klubą šalia „Pivonijos“ parduotuvės. Į pabaigą eina patalpų tvarkymo darbai. Tačiau įkurtuvių nuotaikas temdo su atitinkamomis licencijomis susiję nesklandumai. Šios patalpos Vilniaus gatvėje priklauso Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui.

Ukmergiškė Aldona išsakė pastebėjimus apie kioskus. Moteris mano, kad šalia „Pivonijos“ prekybos centro stovintys kioskeliai gerokai gadina bendrą miesto vaizdą. „Jei Pivonijos mikrorajone apšiurusių iškabų nematyti...

Krikš­tė­nuo­se esan­tis šu­nų vieš­bu­tis per va­sa­rą su­lau­kė pen­kio­li­kos gy­ven­to­jų. Nors di­de­lės ap­gul­ties čia ne­bu­vo, per­so­na­las tvir­ti­na, kad ap­si­gy­ve­nu­sie­ji skųs­tis ne­ga­lė­tų – pai­so­ma vi­sų juos lai­ki­nai pa­li­ku­sių šei­mi­nin­kų pa­gei­da­vi­mų.

Dėl au­gan­čių ben­dro­vės „Bau­hof LT“ nuos­to­lių ant plau­ko pa­ki­bo jos val­do­mų pre­ky­bos cen­trų li­ki­mas. So­do, sta­ty­bi­nė­mis bei ki­to­mis pre­kė­mis pre­kiau­jan­čios par­duo­tu­vės grei­čiau­siai ne­be­liks ir Uk­mer­gė­je.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas tę­sia sa­vo par­duo­tu­vių re­mon­to „ma­ra­to­ną“. Šiuo me­tu dar­bai vyks­ta Va­lų ir Vep­rių par­duo­tu­vė­se.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas šie­met įgy­ven­di­no be­veik ket­vir­čio mi­li­jo­no ver­tės pro­jek­tą. Jo me­tu re­konst­ruo­tos trys ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vės – Va­lų, Uk­mer­gės Uo­sių gat­vė­je esan­ti ir Vep­rių mies­te­lio.

Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų aso­cia­ci­ja Vy­riau­sy­bė­je pa­ger­bė ge­riau­sius, prie eko­no­mi­kos au­gi­mo ypač pri­si­dė­ju­sius ver­sli­nin­kus. Tarp ap­do­va­no­tų­jų – Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo val­dy­bos pir­mi­nin­kė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė.

 

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, vykdydamas projektą „Integralios pagalbos teikimas Ukmergės rajone“ (projekto kodas VP1-1.1-SADM-14-V01-001), pradeda veiklas.

 

Puslapis 16 iš 17

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų