Ukmergės verslo naujienos

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, vykdydamas projektą „Integralios pagalbos teikimas Ukmergės rajone“ (projekto kodas VP1-1.1-SADM-14-V01-001), pradeda veiklas.

 

Vie­ni pa­grin­di­nių dar­bo bir­žos klien­tų šiuo me­tu – stu­di­jas ką tik bai­gę ab­sol­ven­tai. Nors dar­bo ieš­ko­si di­plo­muo­ti eko­no­mis­tai, tei­si­nin­kai, pe­da­go­gai, dar­bo rin­ko­je la­biau pa­gei­dau­ja­ma dar­bi­nin­kų.

 

Stam­bių­jų at­lie­kų pri­ėmi­mo nau­jo­jo­je aikš­te­lė­je tvar­ka aiš­ki ne vi­siems. Gy­ven­to­jai pa­si­gen­da nu­ro­dy­mų, kaip elg­tis aikš­te­lė­je, o kai ku­riuos pik­ti­na rei­ka­la­vi­mas de­kla­ruo­ti at­lie­kas.

 

Nuo rug­pjū­čio 1 d. iki rug­sė­jo 30 d. bus ren­ka­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mą nau­jiems miš­kams įveis­ti pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. pro­gra­mos prie­mo­nę...

 

Šie­met pir­mo­ji va­sa­ra, kai Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lis dir­ba tri­mis pa­mai­no­mis. Tai ge­ro­kai pa­leng­vi­no ūki­nin­kų da­lią – ja­vus at­ve­žu­siems vai­ruo­to­jams da­bar ne­be­rei­kia lū­ku­riuo­ti mil­ži­niš­ko­se ei­lė­se.

Ant slenksčio – dvidešimtieji gydytojų Vidmanto ir Janinos Pranevičių privataus kabineto veiklos metai. Tai išties netrumpas veiklos etapas. Per tą laiką V. Krėvės gatvėje, medikų gyvenamajame name, įsikūrusios įstaigos duris yra pravėrę tūkstančiai pacientų iš mūsų ir kitų rajonų.

Šeštadienį Kauno gatvėje duris atvėrė „Topo centro“ parduotuvė. Šventinio atidarymo metu staigmenomis buvo džiuginami susirinkę ukmergiškiai, tarp jų – ir „Ukmergės žinių“ skaitytojai. „Topo centras“ čia jau buvo įsikūręs seniau. Vėliau iškeliavo į Žiedo gatvę, o dabar sugrįžo į ankstesnę vietą.

Tra­kų ra­jo­ne Aukš­tad­va­ry­je pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį bu­vo su­si­rin­kę ke­lias­de­šim­ties ra­jo­ni­nių lei­di­nių re­dak­to­rių, lei­dė­jų, žur­na­lis­tų.

Ra­jo­no ver­sli­nin­kai ir sve­čiai iš Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to pra­ėju­sią sa­vai­tę dis­ku­ta­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­cia­ty­va su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me.

 

Eu­ro­pie­tiš­kai jau­nuo­me­nei skir­to­je ESF aka­de­mi­jo­je da­ly­vau­jan­čią An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ją ly­di sėk­mė. Už veik­lą šia­me res­pub­li­ki­nia­me pro­jek­te ap­do­va­no­ta gim­na­zi­jos de­šim­to­kų – 2c kla­sės – ko­man­da.

Puslapis 17 iš 18

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų