Ukmergės verslo naujienos

Tra­kų ra­jo­ne Aukš­tad­va­ry­je pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį bu­vo su­si­rin­kę ke­lias­de­šim­ties ra­jo­ni­nių lei­di­nių re­dak­to­rių, lei­dė­jų, žur­na­lis­tų.

Ra­jo­no ver­sli­nin­kai ir sve­čiai iš Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to pra­ėju­sią sa­vai­tę dis­ku­ta­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­cia­ty­va su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me.

 

Eu­ro­pie­tiš­kai jau­nuo­me­nei skir­to­je ESF aka­de­mi­jo­je da­ly­vau­jan­čią An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ją ly­di sėk­mė. Už veik­lą šia­me res­pub­li­ki­nia­me pro­jek­te ap­do­va­no­ta gim­na­zi­jos de­šim­to­kų – 2c kla­sės – ko­man­da.

Gerseniškių gatvėje esančioje didelių gabaritų atliekų aikštelėje iškilo grėsmė, jog ji gali persipildyti. Taip nutiko sustabdžius „Bionovus“ sąvartyno, į kurį keliavo ir mūsų atliekos, veiklą – šis sąvartynas jau perpildytas.

 

„Ši­lu­mos ūkis Uk­mer­gė­je: po­li­ti­nių ir eko­no­mi­nių in­te­re­sų įta­ka vi­suo­me­nei“. To­kią te­mą pa­gal Žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų fon­dui pa­teik­tas pa­raiš­kas pa­skel­bė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga.

 

Dėl ne­pa­grįs­to skun­do UAB „Op­ti­ma“ pi­ce­ri­ja bu­vo pri­vers­ta sa­vai­tę ne­dirb­ti, pra­ra­do ne vie­ną už­sa­ky­mą, at­lai­kė tik­ri­ni­mų la­vi­ną ir su­lau­kė vie­šos an­ti­rek­la­mos. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba dėl to ne­ma­to jo­kios pro­ble­mos ir ti­ki­na be­si­va­do­vau­jan­ti tei­sės ak­tais.

Brandesnis amžius – ne kliūtis, ieškant galimybių įsidarbinti. Kai kurie darbdaviai dairosi kaip tik vyresnių, turinčių patirtį darbuotojų. Dėl šio tikslo vyresni ukmergiškiai netgi tampa studentais. Specialistų ieškantys darbdaviai retai akcentuoja amžių ir jų pagal tai neskirsto.                                 

Dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ biu­ras Uk­mer­gė­je skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nius mė­ne­sius. Nuo nau­jų me­tų jis bus už­da­ry­tas. Už­da­ro­mi šie sky­riai ir vi­suo­se ša­lies ra­jo­nuo­se.

Bai­da­rių nu­oma už­si­i­man­tis uk­mer­giš­kis Kas­ty­tis Kviet­kaus­kas pa­ste­bi, kad di­džio­sios ša­lies įmo­nės vis daž­niau tei­rau­ja­si va­sa­ros pra­mo­gų. Sa­vo dar­buo­to­jus jos le­pi­na ne tik bai­da­rių, bet ir įvai­riais kom­bi­nuo­tais žy­giais.

Ant­ram gy­ve­ni­mui bus pri­kel­tas se­na­mies­čio pa­sta­tas, uk­mer­giš­kių te­be­va­di­na­mas „tap­kių fab­ri­ku“.

Puslapis 17 iš 18

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų