Ukmergės verslo naujienos

Dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ biu­ras Uk­mer­gė­je skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nius mė­ne­sius. Nuo nau­jų me­tų jis bus už­da­ry­tas. Už­da­ro­mi šie sky­riai ir vi­suo­se ša­lies ra­jo­nuo­se.

Bai­da­rių nu­oma už­si­i­man­tis uk­mer­giš­kis Kas­ty­tis Kviet­kaus­kas pa­ste­bi, kad di­džio­sios ša­lies įmo­nės vis daž­niau tei­rau­ja­si va­sa­ros pra­mo­gų. Sa­vo dar­buo­to­jus jos le­pi­na ne tik bai­da­rių, bet ir įvai­riais kom­bi­nuo­tais žy­giais.

Ant­ram gy­ve­ni­mui bus pri­kel­tas se­na­mies­čio pa­sta­tas, uk­mer­giš­kių te­be­va­di­na­mas „tap­kių fab­ri­ku“.

Uk­mer­giš­kiai vai­ruo­to­jai ant­ra­die­nį ga­vo pro­gą ne­mo­ka­mai mo­der­nia apa­ra­tū­ra pa­tik­rin­ti sa­vo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nę būk­lę. Ją at­li­ko „Bosch car ser­vi­ce“ spe­cia­lis­tai, šią ne­mo­ka­mą ak­ci­ją šiuo me­tu ren­gian­tys 10 Lie­tu­vos mies­tų.

 

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas ne­se­niai pa­skel­bė kon­kur­są dvie­jų nau­do­tų tarp­mies­ti­nių au­to­bu­sų pir­ki­mui. Ke­ti­na įsi­gy­ti nau­do­tus, ta­čiau Lie­tu­vo­je ne­eksp­lo­a­tuo­tus au­to­bu­sus. Trans­por­to prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti skir­tos ke­lei­viams vež­ti tarp­mies­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais.

Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gą Uk­mer­gės ra­jo­ne nuo ba­lan­džio tei­kia UAB „Eko­no­vus“. Pa­sak jos at­sto­vų, pa­si­kei­tus at­lie­kų su­rin­ki­mo ope­ra­to­riui, gy­ven­to­jams ne­pa­to­gu­mų ne­kils.

 

Uk­mer­giš­kiai bui­ti­nę tech­ni­ką, elek­tro­ni­nius prie­tai­sus, bal­dus ir ki­tas stam­bias bui­ties at­lie­kas jau ga­li ga­ben­ti į stam­bių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę. Šios at­lie­kos iš gy­ven­to­jų pri­ima­mos ne­mo­ka­mai.

„Ukmergės žiniose“ jau skelbėme apie tai, kad uždaromas šalia „Pivonijos“ prekybos centro veikęs naktinis klubas. Tačiau be tokio klubo neliksime. Buvusiojo vietoje Vilniaus gatvėje netrukus įsikurs kitas.

Jau su­kru­to iš miš­ko gė­ry­bių kas­met už­si­dir­ban­tys uk­mer­giš­kiai – tur­ga­vie­tė­je ant pre­kys­ta­lių pa­si­ro­dė pir­mie­ji gry­bai ir uo­gos. Uo­gau­to­jai ti­ki­na, kad šie­met – ne mė­ly­nių me­tai, ir prog­no­zuo­ja, kad lau­kian­tie­ji že­mes­nių kai­nų ga­li lik­ti ir be uo­gų.

Ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta tir­ti, ar tei­sė­tai ir ar tik­rai UAB „Izo­ba­ra“ įkei­tė ban­kui Uk­mer­gės li­go­ni­nės ka­ti­li­nę. Tai tirs Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba.

 

Puslapis 18 iš 18

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų