Ukmergiškiai nori savo vaikus ugdyti gamtoje

Pas­ta­rai­siais me­tais po­pu­lia­rė­ja vai­kų svei­ka­tai pa­lan­kus prie­žiū­ros bū­das, va­di­na­mas gam­tos, lau­ko, miš­ko dar­že­liu. Toks dar­že­lis nuo rug­sė­jo 1 d. pra­dės veik­ti Uk­mer­gės ra­jo­ne Su­ki­nių kai­me, Skau­tų slė­nio sto­vyk­la­vie­tė­je.

 Lau­ko pe­da­go­gi­ka pa­rem­tuo­se dar­že­liuo­se ma­žie­ji lai­ką lei­džia gam­to­je.


„Iš did­mies­čio at­si­kė­lė­me gy­ven­ti į kai­mą tam, kad mū­sų mer­gai­tės kuo dau­giau lai­ko pra­leis­tų lau­ke. Dar dirb­da­mi Kau­ne su­si­pa­ži­no­me su įvai­rio­mis ug­dy­mo pe­da­go­gi­ko­mis. La­biau­siai pa­ti­ko Val­dor­fo me­to­do­lo­gi­ja ir idė­jos, po­žiū­ris į vai­ką, į vai­kys­tės ty­ru­mą ir svar­bą. Gy­ve­nant kai­me vai­kams rei­kia drau­gų, ko­man­dos. Juk taip sma­gu kar­tu šo­ki­nė­ti per ba­las ar čiuo­ži­nė­ti nuo kal­no, ei­ti į žy­gius ir žais­ti „na­mus“! O kiek dar ki­tų žai­di­mų pri­gal­vo­ja ma­žie­ji! Vai­kams ūg­te­lė­jus ėmė­me ieš­ko­ti ben­dra­min­čių, ku­rie no­ri, kad jų vai­kai aug­tų gam­tos ap­sup­ty­je“, – pa­sa­ko­ja vie­na iš šio dar­že­lio kū­rė­jų Ži­vi­lė Dra­gū­nė.

Gam­tos dar­že­lio idė­ją jau se­no­kai puo­se­lė­ja ir uk­mer­giš­kė Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos vi­ce­pre­zi­den­tė tri­jų vai­kų ma­ma Si­gi­ta Kriau­čiū­nie­nė.

„Dar­bas Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­go­je da­vė ne tik daug ži­nių, bet ir prak­ti­kos, lei­džian­čios su­vok­ti, nuo ko pri­klau­so žmo­gaus fi­zi­nė ir emo­ci­nė svei­ka­ta. Sau­giai ir lai­min­gai iš­gy­ven­tos vai­kys­tės tarps­nis yra pa­grin­das, nuo ku­rio pra­de­da skleis­tis žmo­gus. Svar­bu tam ne­truk­dy­ti per di­de­liais rei­ka­la­vi­mais vai­ko ug­dy­mui“, – sa­ko ji.

Si­gi­ta Kriau­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad šis dar­že­lis, o tiks­liau – gru­pė, ku­rią pa­va­di­no „Vė­jo ša­lies vai­kai“, nė­ra kaž­koks ko­mer­ci­nis pro­jek­tas. Ja­me vai­kai ne­bus mo­ko­mi ir ap­krau­na­mi vai­kys­tė­je vi­sai ne­rei­ka­lin­gais moks­lais. Jie tie­siog sma­giai leis lai­ką gam­to­je su sa­vo ben­dra­am­žiais.

„Sa­vo veik­la no­ri­me įro­dy­ti, kad vai­kai dar­že­ly­je ga­li bū­ti svei­ki ir ne­sirg­ti. No­ri­me au­gin­ti vai­kus svei­kuo­liš­ka dva­sia, są­mo­nin­gai. Iš­min­tis yra pa­pras­tu­me“, – pa­sa­ko­jo S. Kriau­čiū­nie­nė.

Pa­sak jos, šiuo me­tu jau yra 8 ma­žy­liai, ku­rie nuo rug­sė­jo lan­kys šį Uk­mer­gė­je vi­siš­kai nau­jo­viš­ką dar­že­lį.

S. Kriau­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo se­niai gal­vo­ju­si, kur ug­dys sa­vo pa­gran­du­kę me­tų ir 9 mė­ne­sių duk­ry­tę Emą. Vy­res­nie­ji mo­ters vai­kai lan­kė tra­di­ci­nius vai­kų dar­že­lius, ta­čiau svei­ką gy­ven­se­ną jau se­niai pro­pa­guo­jan­ti uk­mer­giš­kė sa­vo duk­ters į to­kią įstai­gą leis­ti ne­no­rė­jo. To­dėl ana­li­za­vo ki­tų mies­tų pa­tir­tį ir sva­jo­jo apie dar­že­lį gam­to­je mū­sų mies­te.

Sma­gu, kad at­si­ra­do ben­dra­min­čių – apie su­ma­ny­mą ug­dy­ti vai­kus gam­tos prie­globs­ty­je be­veik tuo pat me­tu pra­dė­jo svars­ty­ti skau­tų sto­vyk­los Su­ki­niuo­se įkū­rė­jai. Ž. Dra­gū­nė su­bū­rė ben­dra­min­tes ma­mas.

„To­kias vai­kų gru­pes pa­pras­tai bu­ria pa­tys tė­vai. Jos at­si­ran­da dėl tė­vų po­rei­kio“, – sa­kė svei­kuo­lių są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­kė S. Kriau­čiū­nie­nė. Pa­sak jos, pa­tir­tis šio­je sri­ty­je Lie­tu­vo­je yra ne­ma­ža. Jos sem­tis uk­mer­giš­kiai vy­ko į ana­lo­giš­kas vai­kų prie­žiū­ros gru­pes Lie­tu­vo­je.

Vie­na idė­ja juos ypač su­ža­vė­jo. Tai – jur­ta, ku­rio­je ma­žie­ji ga­lė­tų leis­ti lai­ką sub­ju­rus orams.

Tė­ve­liai jau tu­ri jur­tos brė­ži­nius ir net ran­da­si rė­mė­jų, pa­dė­sian­čių įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą. Ma­no, kad jo įgy­ven­di­ni­mui pri­reiks apie 8 tūkst. eu­rų.

Ti­ki­ma­si jur­tą sto­vyk­la­vie­tė­je pa­sta­ty­ti iki ru­dens. Vi­są va­sa­rą  vai­kai dau­giau­siai lai­ko leis gam­to­je, o ly­jant sma­giai lai­ką leis pa­la­pi­nė­je.

Ma­mos džiau­gia­si, kad jų su­ma­ny­mui ug­dy­ti vai­kus gam­to­je pri­ta­ria ir su­tuok­ti­niai, iš pra­džių skep­tiš­kai ver­ti­nę mo­te­rų pla­nus.

Pla­nuo­ja­ma, kad gru­pė­je dar­že­li­nu­kai lai­ką leis nuo 10 iki 18 val. Mai­tin­sis tik ve­ge­ta­riš­kai. Tė­ve­liai iš mies­to juos at­vež­ti ke­ti­na su­si­ko­o­pe­ra­vę.

Nors, anot S. Kriau­čiū­nie­nės, su­bur­ta nau­jo­ji ma­žy­lių gru­pė jau yra pa­kan­ka­mai di­de­lė, lau­kia­ma ir vi­sų su­si­do­mė­ju­sių šia nau­jo­ve uk­mer­giš­kių skam­bu­čių.

Su­si­do­mė­ju­sie­ji lau­ko pe­da­go­gi­ka pa­rem­tu gam­tos dar­že­liu Skau­tų slė­nio sto­vyk­la­vie­tė­je ga­li tei­rau­tis tel. 8 656 31211 ar­ba el. paš­tu: si­gi­ta@svei­kuo­liai.lt.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų