Veterinarijos gydykloje – ir ašaros, ir naujos gyvybės džiaugsmas

Uk­mer­giš­kis Me­čis­lo­vas Ra­dze­vi­čius ve­te­ri­na­ro dar­bą dir­ba jau 40 me­tų. Vy­ras sa­ko, kad per tuos me­tus dar­bo spe­ci­fi­ka pa­si­kei­tė kar­di­na­liai: ka­dais gy­dy­tus ra­guo­čius pa­kei­tė šu­nys, ka­tės ir net pe­liu­kai.

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ve­te­ri­na­rui M. Ra­dze­vi­čiui kiek­vie­na dar­bo die­na – vis ki­to­kia.


Ša­lia tur­ga­vie­tės įsi­kū­ru­sios UAB „Uk­vais­ta“ ve­te­ri­na­ri­jos gy­dyk­los lau­kia­ma­ja­me – ei­lu­tė. Gre­ta šei­mi­nin­kės ko­jų ra­miai tu­pi bul­ter­je­ras. Ant so­fos jau­nu­tės šei­mi­nin­kės ran­ko­se – į už­klo­tą su­suk­tas rai­nas ka­ti­nas.

Pa­cien­tams teks tru­pu­tį pa­lauk­ti, mat ant ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo pri­ima­mo­jo iš­ka­ba by­lo­ja apie vyk­sian­čią ope­ra­ci­ją. Ka­lai­tei at­lie­ka­mas ce­za­rio pjū­vis, o dė­žė­je jau gar­siai cy­pia į pa­sau­lį na­tū­ra­liai ne­pa­no­rę at­ei­ti šu­ny­čiai.

Tai – ve­te­ri­na­ri­jos gy­dyk­los kas­die­ny­bė. Čia kas­dien ver­da gy­ve­ni­mas, kei­čia­si ma­žie­ji pa­cien­tai, svei­ki­na­ma nau­ja gy­vy­bė bei lie­ja­mos grau­džios aša­ros dėl au­gin­ti­nių ne­tek­ties.

Pra­šė ope­ruo­ti ir kiau­lę

M. Radze­vi­čius sa­ko esan­tis uni­ver­sa­lus ve­te­ri­na­ras – gy­dan­tis ir ar­klius, ir žiur­kė­nus.

64 me­tų vy­ras pri­si­pa­žįs­ta esan­tis vy­riau­sias iš Uk­mer­gės ve­te­ri­na­rų. Gy­dyk­lo­je daž­niau­siai ope­ruo­ja ka­tes ir šu­ne­lius. Ta­čiau te­ko ope­ruo­ti ir la­bai ne­įpras­tus ke­tur­ko­jus – kiau­lę ir ož­ką. Kiau­lai­tei, re­gis, ope­ra­vo iš­var­žą, ož­kai – akį.

„At­ne­ša ir vėž­liu­kų, žiur­kių, net sa­la­man­drą bu­vo at­ne­šę. Bet juk rei­kia spe­cia­li­zuo­tis, to­kius siun­čiu į Vil­nių“, – pa­sa­ko­jo M. Ra­dze­vi­čius.

Ka­muo­ja įvai­rios li­gos

Ko­kios daž­niau­sios pro­ce­dū­ros šio­je gy­dyk­lo­je? Pa­ti po­pu­lia­riau­sia – šu­niu­kų ir ka­čiu­kų vak­ci­na­ci­ja. Iš ope­ra­ci­jų daž­niau­sios ke­tur­ko­jų ste­ri­li­za­ci­jos ope­ra­ci­jos, o tarp li­gų ka­lai­tėms ir ka­tėms daž­nos aku­še­ri­nės li­gos. „Ką tik ka­ly­tei at­li­kau ce­za­rio pjū­vio ope­ra­ci­ją“, – pa­sa­ko­jo ve­te­ri­na­ras.

Pa­sak jo, šu­ny­čiai ken­čia nuo virš­ki­ni­mo ne­ga­la­vi­mų, vi­du­ria­vi­mo, jų žar­ny­ne įsi­vei­sia kir­mi­nai.

Kaip ir žmo­nės, taip ir jų ke­tur­ko­jai po šven­čių ne­re­tai ap­si­nuo­di­ja. Šei­mi­nin­kai, pa­si­ro­do, juos tie­siog ap­še­ria ne­gai­lė­da­mi vai­šių nuo šven­ti­nio sta­lo ar­ba duo­da jau pa­ge­du­sio mais­to.

Ka­lai­tėms ir ka­tėms vie­na po­pu­lia­riau­sių ope­ra­ci­jų – pie­no liau­kų aug­lių ša­li­ni­mas. Ma­no­ma, kad vie­na aug­lių prie­žas­tis – hor­mo­ni­nės tab­le­tės nuo ru­jos.

Gy­vū­nai taip pat ken­čia nuo ak­men­li­gės ar at­ve­ža­mi pa­ty­rus įvai­rias trau­mas.

Kar­tais ne­be­ope­ruo­ja

Ka­da pa­sa­ko, kad ope­ruo­ti ne­ver­ta? Kai gy­vū­nas la­bai se­nas, o li­ga iš­pli­tu­si, yra di­džiu­lė ri­zi­ka, jog gy­vū­nas ope­ra­ci­jos ne­at­lai­kys. Bet ir čia pas­ku­ti­nį žo­dį daž­nai ta­ria ke­tur­ko­jo šei­mi­nin­kas. „Jei la­bai pra­šo ope­ruo­ti – ri­zi­kuo­ju“, – pa­sa­ko­jo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas.

Tie­sa, itin ri­zi­kin­gais at­ve­jais šei­mi­nin­kams pa­siū­lo­ma už­pil­dy­ti do­ku­men­tus dėl ga­li­mų kom­pli­ka­ci­jų. Pa­si­tai­ko, kad ope­ruo­ti la­bai gar­baus am­žiaus gy­vū­ną pra­šę, šei­mi­nin­kai ima kal­tin­ti me­di­ką jei au­gin­ti­nis ope­ra­ci­jos ne­at­lai­ko. Esą bū­tų ne­ope­ra­vęs – gy­vū­nė­lis gal dar pa­gy­ven­tų...

Sa­vo pa­cien­tus ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas re­gist­ruo­ja, tu­ri jų kar­to­te­ką, ku­rios ne­re­tais at­ve­jais pri­si­rei­kia.

Ve­te­ri­na­rų – vos pen­ki

Ve­te­ri­na­rai, ku­rių Uk­mer­gė­je dir­ba vos pen­ki, sa­vo dar­bo pro­fi­lį per ket­vir­tį am­žiaus ge­ro­kai pa­kei­tė.

„Pa­si­do­mė­jau – šiuo me­tu vi­sa­me Uk­mer­gės ra­jo­ne au­gi­na­ma iki 1500 kar­vių, o anks­čiau kiek­vie­nas ko­lū­kis jų lai­kė po 800. Kiek­vie­nas ūkis ar ko­lū­kis tu­rė­jo sa­vo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jus“, – kal­ba M. Ra­dze­vi­čius.

Vis dėl­to be dar­bo šios spe­cia­ly­bės at­sto­vai ne­li­ko, nes ka­ty­tę ar šu­ne­lį au­gi­na kas ant­ras mū­sų tau­tie­tis.

Per me­tus šio­je ve­te­ri­na­ri­jos gy­dyk­lo­je ap­tar­nau­ja­ma apie 1000 ma­žų­jų ke­tur­ko­jų. 

Rent­ge­no apa­ra­to kli­ni­ko­je nė­ra, tad esant sun­kiau diag­no­zuo­ja­miems at­ve­jams, pa­cien­tai siun­čia­mi į mo­der­nes­nes gy­dyk­las. Tie­sa, kai­nos ten jau vi­sai ki­to­kios – ge­ro­kai di­des­nės nei Uk­mer­gė­je. O kiek šio­je gy­dyk­lo­je kai­nuo­ja pa­gy­dy­ti ke­tur­ko­jį? „Ste­ri­li­za­ci­ja kai­nuo­ja 30 eu­rų, pie­no liau­kų ope­ra­ci­ja – iki 40 eu­rų. Bran­giau­sia ope­ra­ci­ja pas mus kai­nuo­ja apie 50 eu­rų“, – pa­sa­ko­jo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas.

Po ope­ra­ci­jos – at­sa­ko­my­bė

Po ope­ra­ci­jos au­gin­ti­nį rei­kia la­bai sau­go­ti. Bent 10 die­nų vi­są pa­rą jis tu­ri bū­ti su spe­cia­lia pil­tu­vo for­mos plas­ti­ki­ne apy­kak­le, ne­lei­džian­čia lai­žy­ti kū­no, ar­ba su spe­cia­lia lie­me­ne. Žaiz­dą pri­va­lu kas­dien dez­in­fe­kuo­ti. Bū­na, kad su­žiū­rė­ti au­gin­ti­nio ne­pa­vyks­ta. „Aną­kart mo­te­riš­kė at­ve­žė ka­ti­nė­lį, po ope­ra­ci­jos pra­si­krapš­čiu­sį žaiz­dą. Te­ko va­ly­ti, vėl ope­ruo­ti“, – pa­sa­ko­jo M. Ra­dze­vi­čius.

Pa­si­tai­kė jo prak­ti­ko­je la­bai ne­ti­piš­kų at­ve­jų, sun­kių li­gų. Bu­vo at­neš­tas jau­nas, vie­ne­rių me­tų, ka­ti­nas. Pa­gal jo la­bai sun­kią būk­lę spė­jo, kad kaž­kas ne­ge­rai su šir­de­le, ta­čiau echos­ko­puo­jant li­gos nu­sta­ty­ti ne­pa­vy­ko. Šei­mi­nin­kas su­ti­ko au­gin­ti­nį už­mig­dy­ti ir ati­duo­ti kū­ne­lį skro­di­mui. „Apie šir­de­lę ra­dau di­džiu­lį aug­lį, o juk ka­ti­nas – vos me­tų, kaip įma­no­ma bu­vo at­spė­ti“, – pa­sa­ko­jo ve­te­ri­na­ras.

Pra­šė re­a­ni­muo­ti

Ži­no­ma, ne vi­sus ke­tur­ko­jus pa­vyks­ta pa­gy­dy­ti. Kar­tais ten­ka kon­sta­tuo­ti, kad nie­kuo pa­dė­ti ne­be­ga­li. Tai­gi, ne­trūks­ta gy­dyk­lo­je ir liūd­nų emo­ci­jų bei aša­rų.

M. Ra­dze­vi­čius pri­si­pa­žįs­ta: kar­tais spe­cia­liai gru­bo­kai su­ba­ra įsi­ver­ku­sį glo­bo­ti­nio ne­te­ku­sį žmo­gų, pri­min­da­mas, kad čia – ne lai­do­ji­mo biu­ras. Ki­ta ver­tus, pra­si­ver­žu­sio­mis emo­ci­jo­mis nė­ra ko ste­bė­tis, juk gy­vū­nė­lis tam­pa šei­mos na­riu, yra mai­ti­na­mas, api­pi­la­mas rū­pes­čiu ir mei­le. Ne­se­niai mo­čiu­tė pra­šė at­gai­vin­ti jau ne­be­gy­vą ka­tę, klau­sė, ar ne­ga­li­ma bū­tų kaip nors re­a­ni­muo­ti...

At­min­tin įstri­go ir ne­ti­pi­niai at­ve­jai. Kar­tą bu­vo at­neš­ta nie­kaip ne­ga­lin­ti ap­si­vai­kuo­ti žiur­kė­no pa­te­lė – te­ko pa­dė­ti. Ki­tą kar­tą  at­ne­šė, šei­mi­nin­kės ma­ny­mu, la­bai su­sir­gu­sią ka­tę. Jai skau­dė­jo pil­ve­lį – tai mur­klė ro­dė gai­liu kniau­ki­mu. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad ka­tė grei­tai taps ma­ma. Gy­dyk­lo­je ji at­si­ve­dė ka­čiu­kų.

Bū­na ne­nu­ovo­kių šei­mi­nin­kų. Pri­si­me­na – pa­kvie­tė gy­dy­ti di­džiu­lio šuns. Ve­te­ri­na­ras at­vy­ko. „Šuo vol­je­re pik­tai ska­li­ja, o šei­mi­nin­kai prie jo ne­ina, ant­snu­kio ne­už­de­da, sa­ko – mes bi­jom, gal jūs mė­gin­kit. Iš­va­žia­vau, o ką ga­lė­jau pa­da­ry­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Par­si­ve­ža na­mo

M. Ra­dze­vi­čius, bū­da­mas ko­kia­me nors po­bū­vy­je, sten­gia­si ne­pra­si­tar­ti apie sa­vo spe­cia­ly­bę. Ant­raip tuo­jau su­lauk­tų pra­šy­mų pa­kon­sul­tuo­ti apie vie­no­kį ar ki­to­kį gy­vū­nų ne­ga­la­vi­mą. 

Tie­sa, šven­čių ve­te­ri­na­ro dar­be nė­ra daug. M. Ra­dze­vi­čius su ko­le­ga gy­dyk­lo­je dir­ba pa­kai­to­mis ir šeš­ta­die­niais, ir sek­ma­die­niais. „Pa­skai­čia­vo­me – per me­tus gy­dyk­la ne­dir­ba gal tik pen­kias die­nas“, – pa­sa­ko­jo vy­ras.

Liūd­niau­sia jam su­lauk­ti pra­šy­mų už­mig­dy­ti nu­si­bo­du­sią svei­ką ka­tę ar šu­ne­lį. Kar­tais su to­kiu pra­šy­mu ten­ka su­tik­ti, bet ne­re­tai pats pa­si­i­ma ne­be­rei­ka­lin­gu ta­pu­sį pa­cien­tą.

Jur­gi­nų kai­me vien­kie­my­je gy­ve­nan­tis vy­ras šiuo me­tu au­gi­na 6 šu­nis ir 5 ka­tes. Vi­si jie bu­vo šei­mi­nin­kų pa­smerk­ti mir­čiai.

Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas M. Ra­dze­vi­čius lais­va­lai­kiu tu­ri įdo­mų po­mė­gį. Ži­no­ma, jis su­si­jęs su gy­vū­nais. Vien­kie­my­je vy­ras au­gi­na žir­gus ir yra nuo­la­ti­nis žir­gų lenk­ty­nių da­ly­vis.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų