Spausdinti šį puslapį

Jaunavedžiai prašo pagalbos

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Sa­vait­ga­lį per sa­vo ves­tu­ves nuo il­ga­pirš­čių nu­ken­tė­jo uk­mer­giš­kiai Kris­ti­na ir An­drius Vai­čiū­nai. Di­de­lę pi­ni­gų su­mą bei ar­ti­mų­jų ir sve­čių jiems skir­tas do­va­nas pra­ra­du­si po­ra la­bai vi­lia­si ne vien po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­gal­bos.

Sve­čius sa­vo šven­tėn jau­na­ve­džiai bu­vo su­kvie­tę į Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je įsi­kū­ru­sią so­dy­bą „Du­bu­riai“. K. Vai­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog šeš­ta­die­nį pra­si­dė­ju­siai ves­tu­vių puo­tai so­dy­ba bu­vo iš­nuo­mo­ta sa­vait­ga­liui.

Va­gys­tė, pa­sak mo­ters, bu­vo pa­ste­bė­ta apie tre­čią va­lan­dą nak­ties, kai vy­ro ji pa­pra­šiu­si iš aikš­te­lė­je ša­lia na­me­lio, kur links­mi­no­si sve­čiai, sto­vė­ju­sio au­to­mo­bi­lio at­neš­ti jos ran­ki­nę. Nu­ken­tė­ju­sio­sios tei­gi­mu, į lau­ką iš­ėjęs vy­ras pa­ma­tė, jog kaž­kas, anot jos, iš­šo­ko iš ma­ši­nos ir nu­bė­go į čia pat, vi­sai ša­lia so­dy­bos, esan­tį miš­ką. As­muo spru­ko ne­ši­nas dė­že, ku­rio­je ir bu­vo su­dė­ti jau­nie­siems pri­klau­san­tys pi­ni­gai bei daik­tai. Nors va­gį ban­dy­ta vy­tis, ak­li­no­je tam­so­je tai da­ry­ti bu­vo be­pras­miš­ka.

Į so­dy­bą bu­vo iš­kvies­ta po­li­ci­ja. At­vy­kę kri­mi­na­lis­tai ap­žiū­rė­jo įvy­kio vie­tą. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Api­plėš­tas au­to­mo­bi­lis „Se­at Al­ham­bra“ pri­klau­so jau­no­jo tė­čiui. A. Vai­čiū­nas pa­sa­ko­jo, jog bu­vo iš­dauž­tas jo lan­gas, su­lau­žy­ta du­re­lių spy­na.

„Au­to­mo­bi­ly­je, ku­ris bu­vo už­ra­kin­tas, pa­li­kom di­džiu­lę dė­žę su gry­nai­siais pi­ni­gais, daug vo­ke­lių su svei­ki­ni­mais, kny­go­mis su ar­ti­mų­jų lin­kė­ji­mais, su­ve­ny­rais... Vis­ką įver­ti­nus, ne­te­kom apie 6000 eu­rų. Be ga­lo skau­du ir ap­mau­du, jog kaž­kam pa­pras­ta ši­taip ap­kar­tin­ti net ir to­kias pro­gas. No­rė­tų­si at­gau­ti bent jau mums skir­tas do­va­nas – nors vie­ną jų...“ – ap­gai­les­ta­vo K. ir A. Vai­čiū­nai.

Ma­ža to, pa­sak pa­šne­ko­vo, bu­vo ap­kraus­ty­ta ir au­to­mo­bi­ly­je pa­dė­ta žmo­nos ran­ki­nė. Iš jo­je bu­vu­sios pi­ni­gi­nės pa­si­sa­vin­ta 550 eu­rų. Nu­ken­tė­jo ir jau­no­jo tė­tis – iš ma­ši­nos din­go jo pi­ni­gi­nė su 700 eu­rų bei as­mens do­ku­men­tais, įvai­rio­mis kor­te­lė­mis.  

Kam to­kiems pri­si­rei­kė jau­na­ve­džių ge­ro ir ar va­gys­tė ga­lė­jo bū­ti su­pla­nuo­ta, vi­lia­ma­si, iš­si­aiš­kins po­li­ci­ja. Ta­čiau po­ra la­bai pra­šo ir vi­suo­me­nės pa­gal­bos. Ga­lin­čius su­teik­ti bet ko­kios in­for­ma­ci­jos ar ra­dus pa­vog­tus daik­tus, pra­šo­ma kreip­tis te­le­fo­nu 8 610 47793.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)