Spausdinti šį puslapį

Gyventojų prašymas – išasfaltuoti kelią

Į Uk­mer­gės ra­jo­no me­rą, ra­jo­no ta­ry­bą, Kai­mo rei­ka­lų ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­tą bei ta­ry­bos na­rę N. Gied­rai­tie­nę ne­se­niai krei­pė­si gru­pė Vi­diš­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų. Jie pra­šo, kad bū­tų iš­te­sė­ti pa­ža­dai ir ke­lio at­kar­po­je Rečionys–Obeliai nu­ties­tas plen­tas. Pa­žy­mi­ma, kad čia gy­ve­na 236 gy­ven­to­jai, ša­lia mi­nė­to ke­lio sto­vi 52 na­mai, 8 – dau­gia­bu­čiai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Be to, ke­lias rei­ka­lin­gas stam­biems ūki­nin­kams. Kas­dien juo ke­liau­ja ūki­nin­ko Če­pe­lio dar­bi­nin­kai ir klien­tai, juo pa­sie­kia­mas Stan­ci­kų me­de­ly­nas, ša­li­mais įveis­ti ūki­nin­kų braš­ky­nai.

Va­sa­rą vie­ta pa­trauk­li po­il­siau­to­jams – ša­lia ty­vu­liuo­ja Obe­lių eže­ras.

Šiuo ke­liu kas­dien va­žiuo­ja marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai, mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai, į dar­že­lius ve­ža­mi vai­kai.

„Plen­tas at­kar­po­je – tai pa­ska­ta žmo­nėms aky­viau pirk­ti že­mės skly­pus, sta­ty­ti nuo­sa­vus na­mus“, – mo­ty­vuo­ja­ma raš­te, ak­cen­tuo­jant, jog ke­lio pa­grin­das jau pa­ruoš­tas, su­for­muo­tos pa­ke­lės.

Po šiuo pra­šy­mu – dau­giau nei 100 gy­ven­to­jų pa­ra­šai.

Šį klau­si­mą bir­že­lio 9 die­ną nag­ri­nė­jo ra­jo­no ta­ry­bos Kai­mo rei­ka­lų ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­tas. Jo pir­mi­nin­kas Val­das Pet­ro­nis pa­ti­ki­no, kad žmo­nėms bus sie­kia­ma pa­dė­ti, ta­čiau pa­da­ry­ti nė­ra taip pa­pras­ta, mat mi­nė­tas ke­lias – ne sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je. Jį eks­plo­a­tuo­ja VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“.

Su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos jau ne pir­mus me­tus de­ra­ma­si dėl mi­nė­to ke­lio as­fal­ta­vi­mo, ta­čiau gau­tas at­sa­ky­mas, esą ma­ta­vi­mais nu­sta­ty­ta, jok ke­lias nė­ra pa­kan­ka­mai in­ten­sy­vus. Ta­čiau gy­ven­to­jai ti­ki­na, kad in­ten­sy­vu­mo ma­ta­vi­mai bu­vo at­lik­ti šal­tuo­ju me­tų lai­ku, tuo tar­pu di­džiau­si au­to­mo­bi­lių srau­tai čia pa­va­sa­rį ir va­sa­rą.

Pa­sak V. Pet­ro­nio, po­sė­dy­je nu­tar­ta pa­kar­to­ti­nai kreip­tis į ke­lių di­rek­ci­ją ir pra­šy­ti, kad ke­lio in­ten­sy­vu­mo ma­ta­vi­mai bū­tų pa­kar­to­ti­nai at­lik­ti va­sa­rą.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)