Spausdinti šį puslapį

Triuškinantis biurokratijos pralaimėjimas

Triuškinantis biurokratijos pralaimėjimas Triuškinantis biurokratijos pralaimėjimas

Vis pla­čiau at­si­ve­riant elek­tro­ni­niams val­džios var­tams, Lie­tu­vos gy­ven­to­jams kas­met su­tei­kia­mos di­des­nės ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių są­vei­ku­mo plat­for­mo­je (VIISP) tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis, ku­rios at­ei­ty­je vi­sam lai­kui iš­guis dau­gy­bę var­gi­nan­čių biu­rok­ra­ti­jos pro­ce­dū­rų.

VIISP su­kur­ta tam, kad vals­ty­bės in­for­ma­ci­nės sis­te­mos ir re­gist­rai ga­lė­tų keis­tis duo­me­ni­mis, o elek­tro­ni­nes pa­slau­gas ku­rian­čios ins­ti­tu­ci­jos – nau­do­tis šio­je plat­for­mo­je įdieg­tais ben­dro nau­do­ji­mo IT spren­di­mais.

Ši plat­for­ma lei­džia elek­tro­ni­nes pa­slau­gas su­kur­ti daug grei­čiau ir pi­giau, nes at­ski­roms ins­ti­tu­ci­joms ne­be­rei­kia dieg­ti sa­vų spren­di­mų, to­kių kaip pa­slau­gos ga­vė­jo ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mas, ap­mo­kė­ji­mas už pa­slau­gas, kei­ti­mo­si duo­me­ni­mis stan­dar­ti­za­vi­mas ir kt.

VIISP plėt­ros pro­jek­to, fi­nan­suo­to Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis, įgy­ven­di­ni­mo me­tu re­a­li­zuo­ti spren­di­mai ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams su­tei­kia ga­li­my­bę įga­lio­ti sa­vo dar­buo­to­jus at­lik­ti tam tik­rus veiks­mus elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je.

Su­kur­ta daug nau­jų funk­cio­na­lu­mų, ku­rie lei­džia kur kas pa­to­giau nau­do­tis Elek­tro­ni­nės val­džios var­tų por­ta­lu. Tai – at­nau­jin­tas por­ta­lo pro­gra­mi­nis spren­di­mas ir di­zai­nas, įdieg­ta nau­ja pa­ieš­kos sis­te­ma, pa­rem­ta lie­tu­vių kal­bos sin­tak­si­ne-se­man­ti­ne ana­li­ze, ku­ri pa­dės var­to­to­jams elek­tro­ni­nes pa­slau­gas ras­ti leng­viau ir grei­čiau, ap­mo­kė­ti už su­teik­tas pa­slau­gas nau­jais mo­kė­ji­mo bū­dais.

Nau­ja pa­gal­bos tar­ny­ba leis var­to­to­jams kreip­tis ir į por­ta­lą ad­mi­nist­ruo­jan­čią ins­ti­tu­ci­ją, ir į pa­tį pa­slau­gos tei­kė­ją jiems pa­to­giau­siu bū­du – te­le­fo­nu, el. paš­tu ar „po­kal­bių kam­ba­rio“ pa­gal­ba. Be to, Lie­tu­vos gy­ven­to­jams bus su­teik­ta ga­li­my­bė gau­ti elek­tro­ni­nes pa­slau­gas ir už­si­sa­ky­ti rei­kia­mas pa­žy­mas, nau­do­jan­tis mo­bi­li­ą­ja ap­li­ka­ci­ja eGOV.lt.  Ins­ti­tu­ci­jos ga­li nau­do­tis įdieg­to­mis nau­jo­vė­mis do­ku­men­tų val­dy­mo sri­ty­je – tal­pin­ti sa­vo do­ku­men­tus at­ski­ro­je sri­ty­je ir cen­tra­li­zuo­ta pro­gra­mi­nės įran­gos li­cen­ci­jų val­dy­mo pa­slau­ga, skir­ta vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se nau­do­ja­mos pro­gra­mi­nės įran­gos li­cen­ci­jų tvar­ky­mui.

Lie­tu­va – pir­mo­ji ir kol kas vie­nin­te­lė ša­lis Eu­ro­po­je, įdie­gu­si su­dė­ti­nę su vai­ko gi­mi­mu su­si­ju­sią pa­slau­gą. Nau­do­jan­tis elek­tro­ni­nės val­džios var­tais Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, ne­iš­ei­da­mi iš na­mų ar bū­da­mi gy­dy­mo įstai­go­je, tu­ri ga­li­my­bę vie­nu pri­si­jun­gi­mu prie elek­tro­ni­nių val­džios var­tų por­ta­lo iš kar­to už­si­sa­ky­ti vai­ko gi­mi­mo re­gist­ra­vi­mo Gy­ven­to­jų re­gist­re pa­slau­gą, de­kla­ruo­ti vai­ko gy­ve­na­mą­ją vie­tą, pa­teik­ti pra­šy­mą vien­kar­ti­nei iš­mo­kai gi­mus vai­kui gau­ti, taip pat pa­teik­ti pra­šy­mą tė­vys­tės pa­šal­pai skir­ti, o darb­da­viui – pra­neš­ti, kad vai­ko tė­vas iš­ei­na tė­vys­tės atos­to­gų. Vi­sas elek­tro­ni­nes pa­slau­gas Lie­tu­vo­je ku­ria pa­tys mū­sų ša­lies IT spe­cia­lis­tai.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jams su­teik­ta ga­li­my­bė vi­sas ad­mi­nist­ra­ci­nes ir vie­šą­sias elek­tro­ni­nes pa­slau­gas ras­ti bei jas už­si­sa­ky­ti vie­no­je vie­to­je – Elek­tro­ni­nių val­džios var­tų por­ta­le ad­re­su: www.epas­lau­gos.lt.

Per mė­ne­sį Elek­tro­ni­nių val­džios var­tų por­ta­lo pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­ja apie 170 tūkst. uni­ka­lių in­ter­ne­to nau­do­to­jų.

 

 

 

 

Užs. Nr. 1125

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)