Spausdinti šį puslapį

Lietuvos paštas jau priima prenumeratą 2016-iesiems

Lietuvos paštas jau priima prenumeratą 2016-iesiems Lietuvos paštas jau priima prenumeratą 2016-iesiems

Laik­raš­čio „Uk­mer­gės ži­nios“ skai­ty­to­jus Lie­tu­vos paš­tas kvie­čia pa­si­rū­pin­ti šio lei­di­nio pre­nu­me­ra­ta ki­tiems me­tams. Lie­tu­vos paš­tas Jums ga­li pa­siū­ly­ti pla­čiau­sią spau­dos lei­di­nių pre­nu­me­ra­tos už­sa­ky­mo bū­dų pa­si­rin­ki­mą.

„Jau nuo šios sa­vai­tės Lie­tu­vos paš­tas pri­ima pre­nu­me­ra­tos už­sa­ky­mus 2016 me­tams. Tiek gy­ven­to­jams, tiek ver­slo įmo­nėms bei ki­toms or­ga­ni­za­ci­joms siū­lo­me itin pa­to­gius pre­nu­me­ra­tos už­sa­ky­mo bū­dus. Per Lie­tu­vos paš­tą mėgs­ta­mo spau­dos lei­di­nio pre­nu­me­ra­tą ga­li­ma už­si­sa­ky­ti net ne­iš­ėjus iš na­mų!“ – tei­gė Lie­tu­vos paš­to Paš­to tin­klo tar­ny­bos di­rek­to­rė In­ga Dun­du­lie­nė.

Už­si­pre­nu­me­ruo­ti spau­dos lei­di­nius ga­li­ma bet ku­ria­me paš­te ar „PayPost“ sky­riu­je, taip pat per laiš­ki­nin­kus. Gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui pre­nu­me­ra­tos už­sa­ky­mai pri­ima­mi ir in­ter­ne­ti­nia­me tin­kla­la­py­je www.pre­nu­me­ruok.lt bei te­le­fo­nu 8 700 55 400.

Spau­dos lei­di­nių pre­nu­me­ra­ta – vie­na iš po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vos paš­te tei­kia­mų pa­slau­gų. „Tai – ne tik ak­tu­a­lios ži­nios ir lais­va­lai­kio skai­ti­niai, kas­dien at­ke­liau­jan­tys į paš­to dė­žu­tes, bet drau­ge ga­li bū­ti ir ori­gi­na­li, prak­tiš­ka do­va­na ar­tė­jan­čių šv. Ka­lė­dų ar bet ko­kia ki­ta pro­ga“, – pa­žy­mė­jo I. Dun­du­lie­nė.

Pre­nu­me­ruo­ti lei­di­nius ga­li­ma pa­si­rink­tam ter­mi­nui – me­tams, pus­me­čiui, ket­vir­čiui ar po­rai mė­ne­sių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)