Spausdinti šį puslapį

Apgaulingoje sankryžoje – saugumo viltys

Gedimino Nemunaičio nuotr. Lapkričio 2-ąją Deltuvos–Žiedo gatvių sankryžoje susidūrė ir buvo apgadinti trys automobiliai. Gedimino Nemunaičio nuotr. Lapkričio 2-ąją Deltuvos–Žiedo gatvių sankryžoje susidūrė ir buvo apgadinti trys automobiliai.

At­si­ra­do vil­čių ma­žin­ti ava­rin­gu­mą vai­ruo­to­jams vi­zu­a­liai ap­gau­lin­go­je Del­tu­vos ir Žie­do gat­vių san­kry­žo­je. Čia nu­tar­ta vyk­dy­ti  eis­mo sau­gu­mo au­di­tą. Sam­dy­ti spe­cia­lis­tai nu­spręs, ko­kių prie­mo­nių im­tis, kad san­kry­ža tap­tų sau­gia.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis sa­ko, kad jau ne vie­ne­rius me­tus sten­gia­ma­si ke­lių eis­mo žen­klais bei kal­ne­liais draus­min­ti vai­ruo­to­jus šio­je švie­so­fo­rais ne­re­gu­liuo­ja­mo­je san­kry­žo­je.

Žie­do gat­vė yra net ke­tu­rių eis­mo juos­tų ir ge­ro­kai pla­tes­nė už Del­tu­vos gat­vę. Vi­zu­a­liai su­si­da­ro vaiz­das, kad ji yra pa­grin­di­nė. Ta­čiau pa­grin­di­nė yra siau­res­nio­ji – Del­tu­vos gat­vė.

Gal­būt tai ap­gau­na kai ku­riuos vai­ruo­to­jus...

Pe­čiu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad vai­ruo­to­jai tu­rė­tų va­do­vau­tis ke­lių žen­klais, o ne nuo­vo­ka ar spė­lio­nė­mis. Jis pri­ta­ria: aki­vaiz­du, kad ava­ri­jų šio­je san­kry­žo­je iš­veng­ti esa­mo­mis prie­mo­nė­mis ne­pa­vyks­ta – rei­ka­lin­gi dau­giau in­ves­ti­ci­jų rei­ka­lau­jan­tys spren­di­mai.

Iš­ana­li­za­vus si­tu­a­ci­ją, ku­rią Ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jai pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­rius, nu­tar­ta šiam sky­riui pa­ves­ti or­ga­ni­zuo­ti eis­mo sau­gu­mo au­di­tą Del­tu­vos ir Žie­do gat­vių san­kry­žo­je nu­ma­tant eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nes ava­rin­gu­mui ma­žin­ti.

Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius sa­kė, kad vyks­ta vie­ša­sis pir­ki­mas au­di­to spe­cia­lis­tų pa­slau­goms pirk­ti. Bū­tent spe­cia­lis­tai nu­sta­tys, ko­kias prie­mo­nes dieg­ti, kad šio­je vie­to­je ne­be­vyk­tų ava­ri­jos.

Lig šiol toks au­di­tas bu­vo at­lik­tas vie­nin­te­lė­je Uk­mer­gės san­kry­žo­je, ku­rio­je su­si­ker­ta Li­nų ir Vil­niaus gat­vės.

Tuo tar­pu Del­tu­vos gat­vė­je di­de­lių pro­jek­tų Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja anks­čiau nė ne­ga­lė­jo vyk­dy­ti, nes ši gat­vė pa­gal pa­val­du­mą pri­klau­sė ne sa­vi­val­dy­bei, o „Vil­niaus re­gio­no ke­liams“.

Ne­se­niai sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko at­lik­ti mums pa­lan­kų spren­di­mą – per­im­ti Del­tu­vos gat­vę sa­vo ži­nion.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Bu­tė­nas įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau­siai si­tu­a­ci­ją šio­je san­kry­žo­je iš­spręs­tų žie­das. Tai – se­na ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų sva­jo­nė.

Prak­ti­ka ro­do, kad žie­di­nės san­kry­žos ge­ro­kai su­ma­ži­na ava­rin­gu­mą. Taip jau nu­ti­ko Šiau­ri­nia­me mies­to ap­link­ke­ly­je. Deltuvos–Žiedo gat­vių san­kry­ža, anot pa­rei­gū­no, pa­gal sta­tis­ti­ką šiuo me­tu nė­ra pa­ti ava­rin­giau­sia Uk­mer­gė­je. La­bai blo­ga si­tu­a­ci­ja bu­vo, kuo­met dar ne­bu­vo įreng­tas ap­link­ke­lis ir šia san­kry­ža bil­dė­da­vo vi­sa sun­kias­vo­rė tech­ni­ka.

Tie­sa, N. Bu­tė­nas pa­tiks­li­no, kad tiks­lios sta­tis­ti­kos, kiek šio­je san­kry­žo­je įvyks­ta tech­ni­nių ava­ri­jų, nė­ra, mat da­lis vai­ruo­to­jų pa­tys už­pil­do įvy­kio de­kla­ra­ci­ją.

Pas­ku­ti­nė įskai­ti­nė ava­ri­ja, ku­rio­je su­ža­lo­ti žmo­nės, čia įvy­ko spa­lio 15 d. Eis­mo įvy­kio me­tu bu­vo su­ža­lo­tos dvi se­ny­vo am­žiaus mo­te­rys bei ap­ga­din­ti ke­tu­ri au­to­mo­bi­liai.

Šį pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 2-ąją, čia su­si­dū­rė trys au­to­mo­bi­liai. Lai­mei, au­kų iš­veng­ta.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)