Spausdinti šį puslapį

Ukmergės ligoninėje pradėjo veikti registracija internetu

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės ligoninė Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės ligoninė

Pas Uk­mer­gės li­go­ni­nės spe­cia­lis­tus jau ga­li­ma re­gist­ruo­tis ir in­ter­ne­tu.

Nuo lap­kri­čio 1 d. VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė pri­si­jun­gė prie sis­te­mos Ser­gu.lt, lei­džian­čios ne­iš­ei­nant iš na­mų už­si­re­gist­ruo­ti pas rei­kia­mą spe­cia­lis­tą kiek­vie­nam pa­to­giu lai­ku. Ti­ki­ma­si, kad su­ma­žės ei­lės įstai­gos re­gist­ra­tū­ro­je.

In­ter­ne­tu re­gist­ruo­tis ga­li­ma ad­re­su: www.ser­gu.lt.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka ti­ki­si, kad kom­piu­te­riu be­si­nau­do­jan­tis žmo­gus kar­tą už­si­re­gist­ra­vęs tai tik­rai da­rys vi­sa­da, nes tai – la­bai pa­pras­ta ir ne­at­ima daug lai­ko. Pa­sak vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo, vi­si me­di­kai pa­lie­ka vie­tos bū­tent to­kiu bū­du be­si­re­gist­ruo­jan­tiems pa­cien­tams.

Lie­tu­vos di­džio­sios gy­dy­mo įstai­gos nuo šio mė­ne­sio in­ter­ne­tu iš­ra­šo ir re­cep­tus. Uk­mer­gės li­go­ni­nė taip pat in­ten­sy­viai ren­gia­si šiam žings­niui, ta­čiau elek­tro­ni­nių re­cep­tų dar ne­iš­ra­šo. Su šiuo pro­jek­tu ke­ti­na­ma star­tuo­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Uk­mer­gės PSPC elek­tro­ni­niu bū­du tin­kla­py­je www.ser­gu.lt re­gist­ruo­tis ga­li­ma jau nuo va­sa­ros pra­džios.

Šios įstai­gos va­do­vė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad toks re­gist­ra­vi­mo bū­das pa­si­tei­si­no ir vis po­pu­lia­rė­ja. Kaip ir anks­čiau, iš­lie­ka ir ki­ti bū­dai už­si­re­gist­ruo­ti: te­le­fo­nu, pa­čiam už­si­ra­šant re­gist­ra­ci­jos ap­lan­ke prie re­gist­ra­tū­ros ar pa­čio­je re­gist­ra­tū­ro­je.

Elek­tro­ni­nis re­cep­tas, pa­sak J. Ga­liaus­kie­nės, ga­lės bū­ti iš­ra­šo­mas tik tuo­met, kai vi­si to pa­cien­to duo­me­nys apie svei­ka­tos būk­lę jau bus elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je. O tai nu­tiks tik­rai ne iš kar­to.

Įstai­gos va­do­vė pri­pa­žįs­ta, kad nors me­di­kai sa­vo dar­be kom­piu­te­riais jau se­niai nau­do­ja­si, da­bar­ti­nės nau­jo­vės kai ku­riems vy­res­nio am­žiaus me­di­kams yra ne­men­kas iš­šū­kis. „Kad vis­kas sek­tų­si la­bai sklan­džiai, rei­kės įgū­džių“, – įsi­ti­ki­nu­si ji.

https://enternet.lt/

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Susiję įrašai (pagal žymę)