Spausdinti šį puslapį

Autobusų tvarkaraštį diktuoja... kapai ir atostogos

Autobusų tvarkaraštį diktuoja... kapai ir atostogos Autobusų tvarkaraštį diktuoja... kapai ir atostogos

Uk­mer­gės vie­šo­jo trans­por­to tvar­ka­raš­čio pa­si­kei­ti­mui mies­te di­džiau­sią įta­ką da­ro me­tų lai­kai ir su tuo su­si­ję dar­bai. Vie­nas to­kių – ar­ti­mų­jų ka­pų lan­ky­mas. At­ši­lus orams di­des­nis au­to­bu­sų srau­tas krei­pias link Duks­ty­nos, o po Vė­li­nių ka­pi­nių lan­ky­to­jų su­ma­žė­ja, tad gra­fi­kas ko­re­guo­ja­mas.

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko Au­to­bu­sų sto­ties vir­ši­nin­kė Aud­ro­nė Gvoz­die­nė pa­sa­ko­jo, kad mies­to au­to­bu­sų gra­fi­kai kas­met ko­re­guo­ja­mi pa­va­sa­rį ir ru­de­nį. Pa­va­sa­rį rei­sų pa­dau­gė­ja prieš Mo­ti­nos die­ną – ma­si­nę ka­pų lan­ky­mo šven­tę. Ru­de­nį rei­sai ma­ži­na­mi ir tuo pa­čiu gra­fi­kas kei­čia­si pra­ėjus sa­vai­tei po Vė­li­nių šven­čių. Tuo me­tu ne­be­lie­ka ir ke­lei­vių, vyks­tan­čių į so­dų ben­dri­jas.

Per de­šimt­me­čius nu­si­sto­vė­jęs mies­to au­to­bu­sų gra­fi­kas šiuo me­tu kas­met kei­čia­mas la­bai ne­žy­miai. Tam įta­kos tu­ri pa­di­dė­ję ar su­ma­žė­ję ke­lei­vių srau­tai. Pa­sak A. Gvoz­die­nės, sten­gia­ma­si re­a­guo­ti ir į di­des­nių įmo­nių dar­buo­to­jų pa­gei­da­vi­mus.

Pa­grin­di­nė­mis Uk­mer­gės gat­vė­mis kas­dien pa­gal gra­fi­ką rie­da du Nr. 1, vie­nas Nr. 2, vie­nas Nr. 3, du Nr. 4, vie­nas Nr. 6 au­to­bu­sas. Au­to­bu­sas Nr. 5 pas­ta­rai­siais me­tais yra pu­siau prie­mies­ti­nis, pu­siau mies­to. Jis kur­suo­ja ne tik kaip se­nais lai­kais – Li­nų gat­ve, bet ir pa­sie­kia Re­čio­nių, Obe­lių kai­mus.

Pa­sak au­to­bu­sų sto­ties vir­ši­nin­kės, prie­mies­čio au­to­bu­sai mū­sų ra­jo­ne rie­da 12 li­ni­jų. Skir­tin­go­mis sa­vai­tės die­no­mis iš au­to­bu­sų sto­ties kas­dien iš­vyks­ta iki 38 au­to­bu­sų rei­sų.

Prie­mies­čio au­to­bu­sų gra­fi­kai taip pat yra ke­lis kar­tus per me­tus ko­re­guo­ja­mi. Ta­čiau šios ko­rek­ci­jos su­si­ju­sios ne su ka­pi­nių prie­žiū­ra, o su moks­lei­vių atos­to­go­mis. Pas­ta­ruo­ju me­tu – ir su ke­lių re­mon­to dar­bais. Dau­giau rei­sų bū­na tur­gaus die­no­mis.

Iš vi­so prie­mies­čio ir mies­to marš­ru­tais kas­dien kur­suo­ja apie 26 au­to­bu­sai.

Pas­ta­rai­siais me­tais pa­ste­bi­ma, kad mies­te ke­lei­vių srau­tai sta­bi­li­za­vo­si, smar­kiai ne­ma­žė­ja. Tuo tar­pu no­rin­čių­jų vyk­ti į kai­mo vie­to­ves kas­met – vis ma­žiau.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)