Spausdinti šį puslapį

Ukmergės gimnazistai mokėsi iš kino

Mokiniai kūrė trumpametražinius filmus. Mokiniai kūrė trumpametražinius filmus.

Dve­jus me­tus tru­kęs pro­jek­tas „Mo­kau­si iš ki­no“ su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo: fil­mus žiū­rė­jo ir kar­tu su pro­fe­sio­na­lais juos ana­li­za­vo per 18 tūkst. Lie­tu­vos moks­lei­vių. Jie pa­tys kū­rė trum­pa­met­ra­žius fil­mus, ku­rie vie­šai de­monst­ruo­ti ki­no te­at­ruo­se.

Šis pro­jek­tas tę­sia­si. Jį šiuo me­tu įgy­ven­di­na di­de­lę pa­tir­tį ki­no ir žiū­ro­vo edu­ka­ci­jos sri­ty­je tu­rin­čios or­ga­ni­za­ci­jos.

Lap­kri­čio 13 d. „Ki­no­bu­sas“ už­su­ko ir į Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ją. Vie­na kla­sė ir fo­to­gra­fi­jos bū­re­lio na­riai ste­bė­jo nor­ve­gų re­ži­sie­riaus Ma­riaus Hols­to vai­dy­bi­nį fil­mą „Vel­nių sa­los ka­ra­lius“, pa­sa­ko­jan­tį apie XX amžiaus pra­džio­je eg­zis­ta­vu­sią jau­nuo­lių ko­lo­ni­ją Bas­tio­jos sa­lo­je. Tai fil­mas apie as­mens ir sis­te­mos san­ty­kį, žmo­niš­kų­jų ver­ty­bių svar­bą. Po fil­mo vy­ko jo ap­ta­ri­mas.

Ap­tar­tos fil­mo sce­nos, sti­lius (erd­vės, ap­švie­ti­mas, ka­me­ros ra­kur­sas), ko­kiu pla­nu fil­muo­ta, ko­kios spal­vos do­mi­na­vo, gi­lin­ta­si į kom­po­zi­ci­ją ir pa­čią fil­mo idė­ją.

Lap­kri­čio 24 d. vy­ko „Ki­no­bu­so“ kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, ku­rio­se da­ly­va­vo 19 gim­na­zis­tų iš Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jų. Su moks­lei­viais dir­bo re­ži­sie­rės Kris­ti­na Buo­žy­tė ir Gab­rie­lė Na­za­rai­tė.

Dirb­tu­vių da­ly­viai skirs­tė­si vaid­me­ni­mis, ra­šė sce­na­ri­jų, at­li­ko fil­ma­vi­mo, mon­ta­vi­mo dar­bus.

Fil­mu­kus kū­rė tarp­mo­kyk­li­nės ko­man­dos. Kiek­vie­nam na­riui te­ko sce­na­ris­to, re­ži­sie­riaus, pro­diu­se­rio, ope­ra­to­riaus, dai­li­nin­ko, kom­po­zi­to­riaus, mon­ta­žo re­ži­sie­riaus, ak­to­riaus vaid­muo. Gimnazijoje viešėjusios re­ži­sie­rės pa­si­džiau­gė gim­na­zis­tų su­kur­tais trum­pa­met­ra­ži­niais fil­mais „Trys mer­gai­tės“ ir „Spy­na“. 

Šia in­for­ma­ci­ja pa­si­da­li­no Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos fo­to­bū­re­lio va­do­vė Ni­jo­lė Pa­škaus­kie­nė.

Ukmergės naujienos

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)