Spausdinti šį puslapį

Tavo sėkmės kelias – tavo rankose

Gedimino Nemunaičio nuotr. Konferencija „Tavo sėkmės kelias“ vyko aštuntą kartą. Gedimino Nemunaičio nuotr. Konferencija „Tavo sėkmės kelias“ vyko aštuntą kartą.

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je aš­tun­tą­jį kar­tą vy­ko kas­me­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja ,,Ta­vo sėk­mės ke­lias“. Į ją bu­vo pa­kvies­ti 10–12 kla­sių moks­lei­viai bei jų tė­ve­liai, mo­ky­to­jai.

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas pa­sa­ko­jo, jog šios kon­fe­ren­ci­jos ren­gia­mos tam, kad jau­ni­mas ga­lė­tų kuo sėk­min­giau pa­si­rink­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią.

Jų me­tu supažindinama su stu­di­jo­mis uni­ver­si­te­tuo­se, ko­le­gi­jo­se, ki­to­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Moks­lei­viai jiems rū­pi­mus klau­si­mus ga­li iš­si­aiš­kin­ti su įstai­gų at­sto­vais.

Anot R. Jan­kū­no, jų mo­kyk­la šio ren­gi­nio me­tu taip pat tu­ri pui­kią ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti pa­čių ren­gia­mas pro­fe­si­jas. Šiuo me­tu Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je mo­ko­si apie 860 moks­lei­vių.

„Siū­lo­me moks­lei­viams iš­ban­dy­ti Eu­ro­po­je se­niai po­pu­lia­rų me­to­dą, ren­kan­tis sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią – at­ei­ti mo­ky­tis į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą, o ją bai­gus, pa­dir­bė­jus ir nu­spren­dus, kad pa­si­rink­ta spe­cia­ly­bė pa­tin­ka, tęs­ti moks­lus aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se“, – pa­sa­ko­jo pa­va­duo­to­jas.

„Esa­me pa­ste­bė­ję to­kią ten­den­ci­ją, kad aukš­tą­sias mo­kyk­las me­tę po ke­lių kur­sų ar net jas bai­gę as­me­nys at­ei­na įgy­ti pro­fe­si­jos į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą. Taip yra ne tik pas mus, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je“, – aiš­ki­na jis.

Įmo­nėms taip pat pra­var­tu, kuo­met įdar­bi­na­mi pro­fe­si­ją įgi­ję, iš­ma­nan­tys šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas as­me­nys.

Kon­fe­ren­ci­jo­je sa­vo įstai­gas ir pa­reng­tas pro­gra­mas pri­sta­tė apie 20 uni­ver­si­te­tų, ko­le­gi­jų, ki­tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų.

Iš kon­cer­ti­nės pro­gra­mos iš­si­sky­rė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Pa­ne­vė­žio tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo fa­kul­te­to pri­sis­ta­ty­mas – mankš­tą da­ran­tis ro­bo­tas.

Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai smal­siai ap­žiū­ri­nė­jo ka­ri­nę tech­ni­ką, gin­klus, ku­riuos de­monst­ra­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­ta­sis pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nas bei šiuo me­tu kar­tu su jais lau­ko tak­ti­nes pra­ty­bas vyk­dan­tys JAV ka­riai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)