Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ke­lių sa­vai­čių se­nu­mo įvy­kis, kuo­met po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­šo­vė žmo­nes pul­di­nė­jan­tį sa­vo pa­čių dre­suo­tą avi­ga­nį, pa­ska­ti­no pa­si­do­mė­ti šu­nų dre­sa­vi­mu. Kaip mo­ky­ti sa­vo au­gin­ti­nį, kad jis ne­at­si­dur­tų pa­na­šio­je si­tu­a­ci­jo­je?

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sta­sio Ba­raus­ko juo­da­sis ru­sų ter­je­ras Olis pa­klus­niai vyk­do vi­sas šei­mi­nin­ko ko­man­das.

„Vals­tie­čius“ iš­stū­mu­si nau­jo­ji ra­jo­no ta­ry­bos ko­a­li­ci­ja dė­lio­ja sa­vo pro­gra­mos met­me­nis. Į pa­si­ta­ri­mą su­si­rin­kę part­ne­riai įvar­di­no kon­kre­čias kan­di­da­tū­ras į ga­li­mus ra­jo­no va­do­vų pos­tus bei ap­ta­rė pro­gra­mos kryp­tis. Ta­čiau Uk­mer­gė­je vis gar­siau kal­ba­ma, kad da­bar­ti­nė ko­a­li­ci­ja yra per tra­pi švęs­ti per­ga­lę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mero rinkimuose viešumo nebus.

Tuo­jau po rin­ki­mų pa­si­ra­šy­ta val­dan­čių­jų ko­a­li­ci­ja su­by­rė­jo, ne­su­ge­bė­ju­si su­si­tar­ti dėl aukš­čiau­sių val­džios pos­tų. Nei ra­jo­no me­ro, nei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tų ne­no­rė­ję ati­duo­ti „vals­tie­čiai“ ant­ra­die­nį bu­vo iš­stum­ti iš ko­a­li­ci­jos val­ties.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Me­ro re­ga­li­jas Al­gir­dui Ko­pūs­tui ga­li tek­ti per­duo­ti Arū­nui Du­dė­nui.

Na­cio­na­li­nis mu­zie­jus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mai per­da­vė Vla­do Šlai­to vie­ša­jai bib­lio­te­kai 13 sa­vo iš­leis­tų lei­di­nių, skir­tų Lie­tu­vos is­to­ri­jai.

 

Ra­sa GRIŠKEVIČIENĖ

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė

 

Au­to­rės nuotr. Biblioteką pasiekė neįprasta dovana.

Ukmergės kino ir foto klubas „Horizontas“ mini savo veiklos dešimtmetį. Jo nariai kviečia į kultūros centro dailės galerijoje eksponuojamą jubiliejinę parodą „10 požiūrių“.

 

Vaidotė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Albinas Kuliešis perskaitė klubo „Horizontas“ nariams skirtus Seimo narės Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės sveikinimus.

Tam­sia­jam pa­ros me­tui il­gė­jant, su­dė­tin­gos tam­pa eis­mo są­ly­gos. Šiuo me­tu pa­di­dė­ja ir au­to­mo­bi­lių bei gy­vū­nų su­si­dū­ri­mo ri­zi­ka, nes in­ten­sy­viau­siai žvė­rys ke­liau­ja tam­so­je ar prie­blan­do­je. Ru­duo – vie­nas me­tų lai­kų, kai ša­ly­je už­re­gist­ruo­ja­ma dau­giau­siai to­kių eis­mo įvy­kių.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kad nuo pavojaus būtų apsaugoti eismo dalyviai ir gyvūnai, tiesiamos apsauginės tvoros.

 

Pir­mą­jį rug­sė­jo šeš­ta­die­nį siū­lo­ma pa­skelb­ti kla­sės su­si­ti­ki­mų die­na. Šią idė­ją pa­skel­bė www.kla­se.lt ir TV1. Ak­ci­jos ini­cia­to­riai ti­ki, kad ši tra­di­ci­ja pri­gis ir net pre­ten­duo­ja tapti tarp­tau­ti­ne. Tuo tar­pu kla­sės su­si­ti­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai ma­no, kad to­kiu bū­du su­kvies­ti į su­si­ti­ki­mą bu­vu­sius ben­dra­moks­lius – tie­siog ne­įma­no­ma.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė ma­no, kad idė­ja vie­ną die­ną reng­ti su­si­ti­ki­mus var­gu ar pri­gis. Sun­ku net įsi­vaiz­duo­ti, kas bū­tų, jei vie­ną die­ną į mo­kyk­lą su­plūs­tų tūks­tan­čiai ka­dai­se jo­je be­si­mo­kiu­sių žmo­nių.

 

 

Mo­kyk­li­nis suo­las – it mag­ne­tas, kvie­čian­tis su­grįž­ti į vai­kys­tę.

Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai ti­ki­na ne­re­tai pa­vė­luo­jan­tys ne vien dėl ne­tin­ka­mai nu­ro­do­mų ad­re­sų. Dar­bą trik­do ir au­to­mo­bi­liuo­se nau­do­ja­ma pa­se­nu­si įran­ga, ku­ri ga­li pa­ves­ti, sku­bant pas li­go­nį.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Greitosios pagalbos automobilių įranga gali pavesti.

Šį sa­vait­ga­lį Ku­dir­kos skers­gat­vio 21 na­mo gy­ven­to­jus iš­gąs­di­no dau­gia­bu­čio skel­bi­mų len­to­je iš­ka­bin­tas pra­ne­ši­mas apie tai, kad Uk­mer­gė­je bus nu­trauk­tas šil­dy­mas bei karš­to van­dens tie­ki­mas.

Gy­ven­to­jai per­spė­ja­mi, kad dėl vyk­do­mų re­mon­to dar­bų ne­bus tie­kia­ma ši­lu­ma bei karš­tas van­duo, ir ra­gi­na­mi pa­si­rū­pin­ti šil­tais dra­bu­žiais ir vais­tais. Po „in­for­ma­ci­ja“ pa­si­ra­šo „Mies­to ener­gi­jos“ di­rek­to­rius V. Dau­jo­tas.

 

Lie­tu­vos rin­ko­je mė­gi­nan­tys įsi­tvir­tin­ti ki­nai sa­vo pre­ky­bos cen­trus ati­da­ro kai­my­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se. Ki­nų pre­ky­bi­nin­kai do­mi­si ver­slo ga­li­my­bė­mis ir mū­sų mies­te.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Smul­kių ra­jo­no ver­sli­nin­kų ži­nia apie ki­nie­čių par­duo­tu­ves ne­džiu­gi­na. Juos gąs­di­na ki­nų pre­ky­bi­nin­kų kon­ku­ren­ci­ja. Pir­kė­jai žiū­ri iš sa­vo bokš­to – ti­ki­si, kad, at­si­ra­dus tie­sio­gi­niam tie­kė­jui, ki­niš­kų pre­kių ke­lias nuo ga­min­to­jo iki pre­kys­ta­lio su­trum­pės ir pre­kių kai­nos su­ma­žės.

 

 

Jei ki­nų pre­ky­bos cen­trai įsi­kurs Uk­mer­gė­je, di­de­lę kon­ku­ren­ci­ją pa­jus smul­kie­ji ver­sli­nin­kai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 1418 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų