Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Apie sau­gų eis­mą ir suk­čių pin­kles sa­vo pa­ra­pi­jie­čius Uk­mer­gės de­ka­na­to dva­si­nin­kai nuo šiol įspės iš baž­ny­čių sa­kyk­lų. Šia te­ma pra­ėju­sią sa­vai­tę dis­ku­ta­vo pro­jek­to„Sau­go­ki­me vie­ni ki­tus ke­ly­je“ da­ly­viai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­na­ičio nuotr. Į ko­le­gas krei­pė­si Po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas ku­ni­gas To­mas Kar­klys.

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas Mies­to ben­dra­sis pla­nas ir pra­neš­ta ne­links­ma ži­nia – ten­ka už­da­ry­ti vie­nos ra­jo­no mo­kyk­los kai­me esan­tį pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Lina SUKACKIENĖ

Apsilankius poliklinikoje visad atkreipdavau dėmesį į eilę prie procedūrinio kabineto. Nuo pat ankstyvo ryto žmonės čia laukia savo eilės, kad duotų kraujo tyrimams ar jiems būtų suleisti paskirti vaistai.

Taip jau atsitiko, kad į eilę atsistojau ir aš. Bendrauti su čia dirbančiomis slaugytojomis teko visą savaitę. Kol vaistai lašėjo, galėjau ne tik atlikti procedūras, bet ir stebėti jų darbą.

Praėjusį penktadienį straipsnyje „Pagalbos šauksmo medikai neišgirdo“ rašėme, kad Ukmergės ligoninės gydytojai nesuteikė pagalbos jos prašiusiam vyriškiui. Parvežtas namo žmogus mirė ant savo namo slenksčio. Nors medikai neigia, kad vyras pats buvo atvykęs į priėmimo skyrių, jį lydėjęs giminaitis pasakoja kitaip.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

Dėl bal­dų ga­min­to­jais ap­si­me­tan­čių suk­čių ap­ga­vys­čių į po­li­ci­ją sa­vait­ga­lį krei­pė­si dvi gy­ven­to­jos.

S. B. pa­sa­ko­jo sau­sio 7 d. laik­raš­ty­je ra­du­si skel­bi­mą ir už­si­sa­kiu­si prieš­kam­ba­rio bal­dų kom­plek­tą. Mo­te­ris tei­gia su­mo­kė­ju­si 350 li­tų avan­są. Ta­čiau, anot jos, nu­sta­ty­tu lai­ku nie­kas jo­kių bal­dų ne­pri­sta­tė ir ne­grą­ži­no jai pi­ni­gų.

Už ypa­tin­gus veik­los re­zul­ta­tus Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jams kas­met ski­ria­mos ge­riau­sio bib­lio­te­ki­nin­ko no­mi­na­ci­jos. Tre­čia­die­nį jos iš­da­lin­tos Dai­na­vos, Žel­vos ir Pet­ro­nių pa­da­li­nių bib­lio­te­ki­nin­kėms.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.Ge­riau­sios bib­lio­te­ki­nin­kės (iš kai­rės): Re­gi­na Zim­blie­nė, Dan­guo­lė Ga­bi­nai­tie­nė ir Lo­li­ta Gri­či­nie­nė.

Na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė pa­mi­nė­ta ne tik įvai­riais ren­gi­niais, bet ir pa­ger­biant ge­riau­sius ša­lies bib­lio­te­ki­nin­kus. No­mi­na­ci­jos už ino­va­ty­vią, kū­ry­bin­gą veik­lą skir­tos ir Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­joms, o ge­riau­sio 2010 me­tų bib­lio­te­ki­nin­ko var­das su­teik­tas Tau­jė­nų fi­lia­le dir­ban­čiai Gra­ži­nai Žu­kaus­kie­nei.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Iš kai­rės: J. Ma­čiu­lie­nė, G. Žu­kaus­kie­nė, O. Venc­lo­vie­nė ir M. Kur­nic­kie­nė.

Ra­jo­no pe­da­go­gams šven­tę Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jo die­nos pro­ga pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­ren­gė sa­vi­val­dy­bė bei moks­lei­viai. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je skam­bė­jo svei­ki­ni­mo kal­bos, mu­zi­ka, pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no mo­ky­to­jai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­riau­si ra­jo­no mo­ky­to­jai (iš kai­rės): R. Ver­bic­kas, M. Baš­kie­nė, R. Ka­ma­raus­kas.

Uk­mer­gės spor­to cen­tras kas­met ren­ka ge­riau­sių spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ką. Tai jau­nie­ji spor­ti­nin­kai, per me­tus pel­nę dau­giau­siai per­ga­lių, gar­si­nan­tys Uk­mer­gę ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.

Šie­met vi­si jie tra­di­ciš­kai bu­vo pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti svei­ka­tin­gu­mo cen­tre „Si­ner­gi­ja“ su­reng­to­se iš­kil­mė­se. Jų me­tu pa­skelb­ta ir ge­riau­sia 2012-ųjų me­tų spor­ti­nin­kė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Penk­tus me­tus iš ei­lės prieš šven­tas Ka­lė­das ap­do­va­no­ja­mi ga­biau­si Uk­mer­gės moks­lei­viai, pa­si­žy­mė­ję moks­lo, me­no, spor­to sri­ty­se.

 

Au­to­rės nuotr. Tarp ap­do­va­no­tų­jų dau­giau­siai – An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių.

Puslapis 490 iš 495

Veterinarijos klinika

Skelbimai

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar vyksite į susitikimą su Popiežiumi?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Medical Devices Global Directory

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų