Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Li­na SUKACKIENĖ

Kai bai­gia­si šven­tės, pra­si­de­da ki­tas lai­ko­tar­pis. Vie­ni gy­do­si pa­gi­rias, ki­ti pla­nuo­ja nau­jus dar­bus, tre­ti tie­siog gy­ve­na įpras­tą gy­ve­ni­mą.

Koks ry­to­jus lau­kia Uk­mer­gės? Įdo­mus, nes star­tuo­ja rin­ki­mai į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pos­tą ir ra­jo­no ta­ry­bą.

Su­ka gal­vas rin­ki­mų šta­bai, kaip su­do­min­ti gy­ven­to­jus, kad jie at­ei­tų į rin­ki­mus ir, svar­biau­sia, rei­kia­mai bal­suo­tų. Rei­kia­mai – tai reiš­kia, kad lai­mė­tų vie­na ar ki­ta par­ti­ja, kad me­ru tap­tų bū­tent jų kan­di­da­tas.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Trum­pam, kaip ir ki­ti va­sa­ros mė­ne­siai, ap­si­sto­jęs rug­pjū­tis – vi­sai ne­šykš­tus. Tik at­ke­lia­vo, o sau­lės gla­mo­nės, karš­tis ir ap­lin­kui ple­ve­nan­ti atos­to­gų nuo­tai­ka lie­jas per kraš­tus. Graibs­to­mi le­dai, šal­ti gė­ri­mai, nuo kait­ros ban­do­ma gel­bė­tis skė­čiais, sku­ba­ma pa­pil­dy­ti au­to­mo­bi­lių kon­di­cio­nie­rius, o mau­dy­nių mė­gė­jai mirks­ta mū­sų Šven­to­jo­je. Die­na ar va­ka­ras – jos pa­kran­tės da­bar vi­suo­met ai­di nuo uk­mer­giš­kių šur­mu­lio.

Tyrėjai neseniai paskelbė mokslinę apžvalgą, kuri atskleidė, kad krūties vėžiu, storosios žarnos vėžiu ir limfoma (piktybiniais navikais, kurie susiformuoja limfmazgiuose ar kitame limfiniame audinyje) sergančių pacientų tikimybė išgyventi yra didesnė tuo atveju, jeigu diagnozės metu jų organizme aptinkamas didelis vitamino D kiekis. Šis mokslininkų iš Šanchajaus mitybos mokslų instituto bei kitų Kinijos universitetų atliktas tyrimas buvo paskelbtas „Klinikinės endokrinologijos ir metabolizmo žurnale“.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į šių me­tų mė­ne­sių pin­ti­nę įdė­tas sep­tin­tas – lie­pos obuo­lys. Sa­vo­jo su­no­ki­mo lau­kia aš­tun­ta­sis – rug­pjū­tis. Kve­pia jis ru­de­niu, ta­ry­tum sa­vo­tiš­ka ru­dens amor­ti­za­ci­ja...

Su­si­ti­kus pa­žįs­ta­mą daž­niau­sias klau­si­mas po „kaip gy­ve­ni?“ – „ar jau atos­to­ga­vai?“. Tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos atos­to­gos, ar bent jų da­lis – va­sa­rą. Kaip jos pra­eis, ar pra­ėjo, la­biau­siai pri­klau­so tik nuo mū­sų pa­čių. Tie­sa – dar ir nuo ga­li­my­bių...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šią sa­vai­tę at­ro­do, kad va­sa­ra pra­dė­jo iš­dy­kė­liš­ką žai­di­mą su si­nop­ti­kais. Orų prog­no­zės bu­vo to­kios per­mai­nin­gos, kad ga­lų ga­le pra­ėjo no­ras jų klau­sy­ti.

Vie­ną die­ną per­spė­ję dėl vė­sos, ki­tą die­ną si­nop­ti­kai ti­ki­na, kad ši­lu­ma – „jau ne­tru­kus“. Ne vel­tui šmaikš­tuo­liai su­gal­vo­jo la­bai pa­to­gią prog­no­zę: „Sa­vait­ga­lį lau­kia 30 laips­nių karš­čiai“. Jei tai nepa­si­tvir­ti­na, la­bai grei­tai ga­li­ma pa­si­tei­sin­ti: „Juk taip ir sa­kiau: 15 laips­nių – šeš­ta­die­nį ir 15 – sek­ma­die­nį...“.

Automobilių duslintuvų ir dujų įrangos remontas, jų naujos ir naudotos detalės. Tel. 8 686 49224


***

 

NUOMOJAME SALĘ. Virtuvė, biliardas, nakvynė (iki 30 žmonių). 6 km nuo Ukmergės. Tel. 8 610 24546, www.laiciubaras.lt

***

Vežu krovinius iki 2,5 t, 1-2 automobilius Lietuvoje ir užsienyje
(tentas 20 kub.m, priekaba iki 2 t, 6 m ilgio).
Perkraustome baldus (yra krovėjai).
Išnuomojame priekabas automobiliams, baldams (su tentu) ir
kitiems kroviniams vežti iki 2 t, 6 m ilgio. Tel. 8 646 30003

 

***

Parduodamas 300 kvadratinių metrų ploto neįrengtas namas 500 metrų nuo Ukmergės ribos į Kauno pusę. Sklypas - 23 arai, netoli upelio. Yra dujos, elektra. Kaina 200 000 litų.

Tel.: 8 686 96494

namas_I

***

 

 

 

 

 

 

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Kiek­vie­na tau­ta ne­ša sa­vo li­ki­mo naš­tą, tu­ri skau­džių is­to­ri­jos eta­pų. Ta­čiau oku­pa­ci­jos ar ge­no­ci­do ka­la­vi­jas ka­bo­jo ne virš kiek­vie­nos. Ma­žam ir tai­kiam mū­sų kraš­tui at­sei­kė­ta su kau­pu – pa­ty­rė­me ir oku­pa­ci­ją, ir ma­si­nį tau­tos nai­ki­ni­mą.

1940 m. bir­že­lio 15 d. pra­si­dė­jo sve­tim­tau­čių in­va­zi­ja – so­vie­tų ka­riuo­me­nė įžen­gė į Lie­tu­vą. Kraš­tą apė­mė ne­ri­mas, pa­že­mi­ni­mas, vi­suo­ti­nė bai­mė. Ir ne vel­tui – grei­tai „bro­liš­kų res­pub­li­kų są­jun­ga“ pa­ro­dė sa­vo tik­rą­ją gri­ma­są – pra­si­dė­jo trė­mi­mai, kan­ki­ni­mai, žu­dy­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

...Ve­ly­kų švie­sos tru­pi­nė­liai te­be­šil­do mū­sų na­mus, sie­las. Šven­tę pri­me­na spal­vin­gos ver­bos, pin­ti­nė­je už­si­li­ko vie­nas ki­tas mar­gu­tis. Sek­ma­die­nį ant sta­lų tu­rė­tų at­si­ras­ti švie­žiai nu­mar­gin­tų...

Šil­ta ir nuo pa­va­sa­rio, ku­ris vis drą­siau pa­kvie­čia mus į sa­vo glė­bį. Ge­ra dėl at­si­gau­nan­čios gam­tos, švie­ses­nių va­ka­rų. Ir nuo­tai­ka ki­ta, ir ūpas im­tis bent men­kiau­sio dar­be­lio di­des­nis.

O tų dar­be­lių po žie­mos – vi­sa gau­sy­bė. Žmo­nės šva­ri­na­si sa­vo kie­mus, tvar­ko­si so­dus ir so­dy­bas. Rū­pi­na­si, kad ap­lin­ka, nu­tir­pu­siam snie­gui pa­li­kus vi­sas šiukš­les, ne­bū­tų pur­vi­na.

Puslapis 553 iš 554

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ką palaikysite antrame prezidento rinkimų ture?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų