Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vu­sio­je An­ge­lų sar­gų mu­gė­je ne­trū­ko nei mu­zi­kos, nei ge­ro oro, nei ru­dens gė­ry­bių. Mies­te­lė­nai ne­su­pra­to tik vie­no: kuo čia dėti an­ge­lai sar­gai, juk tai – tie­siog ru­dens der­liaus šven­tė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į miesto centrą iškilmingai įvežtas derliaus pabaigtuvių vainikas.

 

Mi­nint po­li­ci­jos pro­fe­si­nę šven­tę – An­ge­lų sar­gų die­ną – bu­vo pa­gerb­ti ne tik pa­si­žy­mė­ję pa­rei­gū­nai, bet ir pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką iš­lai­kę uk­mer­giš­kiai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pi­lie­tiš­kiau­sia iš­rink­ta tri­jų žmo­nių gy­vy­bes iš­gel­bė­ju­si Zim­blių šei­ma.

Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos na­rio An­driaus Ka­les­ni­ko kar­je­ro­je – di­de­lis šuo­lis į vir­šų. Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas jau ke­lias sa­vai­tes ei­na ūkio mi­nist­ro Ri­man­to Žy­liaus pa­ta­rė­jo pa­rei­gas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. An­drius Ka­les­ni­kas.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bai­gė­si mė­ne­sį tru­kęs pa­tik­ros lai­ko­tar­pis, ku­rios me­tu tar­nau­to­jai tu­rė­jo fik­suo­ti kiek­vie­ną dar­bo die­nos mi­nu­tę. Dar­bo gru­pė da­bar ana­li­zuo­ja in­for­ma­ci­ją, iš­gul­dy­tą tūks­tan­čiuo­se pus­la­pių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po sa­vi­val­dy­bė­je vi­są mė­ne­sį tru­ku­sios dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jos – šūs­nys ata­skai­tų.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je lan­kė­si Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je am­ba­sa­do­rius Vla­di­mi­ras Čchik­va­dzė. Vie­nos die­nos vieš­na­gės me­tu sve­čias spė­jo ap­žiū­rė­ti Uk­mer­gę, iš­ban­dy­ti ran­kos taik­lu­mą ir pa­ra­gau­ti gė­ri­mo, ku­riuo gar­sė­ja mū­sų kraš­tas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Į Uk­mer­gę am­ba­sa­do­rius at­vy­ko Uk­mer­gės mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko, Lie­tu­vos San­tar­vės fon­do va­do­vo Ju­liaus Ka­zė­no kvie­ti­mu, ku­ris čia ir pri­ėmė sve­čią bei kar­tu at­va­žia­vu­sį Ru­si­jos pre­ky­bos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vą Alek­san­drą Star­ko­vą. Ne kar­tą su V. Čchik­va­dze, am­ba­sa­do­riaus pa­rei­gas pra­dė­ju­siu ei­ti prieš me­tus, ben­dra­vęs J. Ka­zė­nas at­vi­ra­vo no­rė­jęs, kad sa­vo ša­liai mū­sų vals­ty­bė­je at­sto­vau­jan­tis di­plo­ma­tas tie­siog su­si­pa­žin­tų su Uk­mer­ge. „Juk Lie­tu­va – tai ne vien Vil­nius. Lie­tu­va – tai ir Uk­mer­gė. Esam vi­sai ša­lia sos­ti­nės, in­ves­ta­vi­mo mū­sų mies­te, įvai­rių pro­jek­tų vyk­dy­mo ga­li­my­bė­mis do­mi­si už­sie­nie­čiai, tu­rim nuo­sta­bią gam­tą“, – sa­kė jis.

 

Į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą at­vy­ku­sius sve­čius – Ru­si­jos am­ba­sa­do­rių Vla­di­mi­rą Čchik­va­dzę (de­ši­nė­je) ir Ju­lių Ka­zė­ną su­ti­ko ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis (kai­rė­je).
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lie­tu­viai Vė­li­nių šven­tei ypa­tin­gai iš­ti­ki­mi – į ka­pi­nes su­gu­ža net vi­sus me­tus ne­si­lan­kiu­sie­ji. Pats dar­by­me­tis prieš šią šven­tę ir mies­to se­niū­ni­jai – iš­grėbs­ty­ti la­pus, pa­rū­pin­ti smė­lio. Šie­met į Duks­ty­nos ka­pi­nių nau­ją­jį kvar­ta­lą jau ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, o prie var­tų įreng­ta aikš­te­lė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žva­ke­les Vi­sų šven­tų­jų die­ną ir per Vė­li­nes deg­si­me tvar­kin­go­se ka­pi­nė­se.

 

Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja šiais moks­lo me­tais su­lau­kė ne­įpras­tų sve­čių. Nuo rug­sė­jo čia mo­ko­si iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Mi­ne­so­tos, at­vy­ku­si de­vy­nio­lik­me­tė Ruth Amer­man.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Mo­ky­tis į Lie­tu­vą mer­gi­na at­vy­ko pa­gal Ro­ta­ry tarp­tau­ti­nių mai­nų pro­gra­mą, ku­rio­je da­ly­vau­jan­čios ša­lys mai­no­si moks­lei­viais. Į sve­čias vals­ty­bes pa­gy­ven­ti iš­vyks­tan­čio jau­ni­mo tiks­las – su­si­pa­žin­ti su už­sie­nio švie­ti­mo sis­te­ma, kul­tū­ra, tra­di­ci­jo­mis, pa­ge­rin­ti kal­bos įgū­džius. Ame­ri­kie­tė Uk­mer­gė­je pra­leis vie­nus moks­lo me­tus. Pa­gal tą pa­čią pro­gra­mą mo­ky­tis į JAV iš­vy­ko šios gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Kris­ti­na Zim­bly­tė.

 

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos 4c kla­sės auk­lė­to­ja, an­glų kal­bos mo­ky­to­ja Ri­ma Jakš­tie­nė de­vy­nio­lik­me­tei Ruth – ir pa­gal­bi­nin­kė, ir drau­gė.
Au­to­rės nuotr.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai la­bai grei­tai pa­jun­ta, kuo­met pra­de­da­mos mo­kė­ti pa­šal­pos. Pra­ėju­sią sa­vai­tę į ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą bu­vo pri­sta­ty­tos dvi gir­tos ma­mos, ku­rios ga­vusios pa­šal­pas nu­spren­dė at­si­pa­lai­duo­ti.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­rin­kę se­niū­nai ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių  ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai, po­li­ci­jos rė­mė­jai, sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių at­sto­vai.

Pri­sta­ty­ti pra­ėju­sių­ me­tų po­li­ci­jos veik­los re­zul­ta­tai, ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vos.

Dvi­de­šimt­me­tis Ša­rū­nas Žiup­ka dėl mo­to­cik­lų gal­vą pa­me­tė dar vai­kys­tė­je. Pir­ma pa­žin­tis su tech­ni­ka – nuo­lat ar­do­mas ir vėl ren­ka­mas mo­to­ro­le­ris. Vė­liau san­dė­liu­ke ra­dęs iš­ar­dy­tą se­nu­čiu­kę „Ja­vą“ ir iš­pra­šęs se­ne­lio vi­sų tei­sių į ją, ėmė­si dar­bo. Per me­tus krū­vą me­ta­lo jis pa­ver­tė ne vie­no ko­lek­cio­nie­riaus sva­jo­ne...

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ša­rū­nas Žiup­ka iš­ar­dy­tą se­ne­lio „Ja­vą“ iš de­ta­lių kon­stra­vo vi­sus me­tus.

Puslapis 601 iš 604

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Vyriausybė planuoja naujus mokesčius. Ar manote jie jus palies?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų