Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šią sa­vai­tę at­ro­do, kad va­sa­ra pra­dė­jo iš­dy­kė­liš­ką žai­di­mą su si­nop­ti­kais. Orų prog­no­zės bu­vo to­kios per­mai­nin­gos, kad ga­lų ga­le pra­ėjo no­ras jų klau­sy­ti.

Vie­ną die­ną per­spė­ję dėl vė­sos, ki­tą die­ną si­nop­ti­kai ti­ki­na, kad ši­lu­ma – „jau ne­tru­kus“. Ne vel­tui šmaikš­tuo­liai su­gal­vo­jo la­bai pa­to­gią prog­no­zę: „Sa­vait­ga­lį lau­kia 30 laips­nių karš­čiai“. Jei tai nepa­si­tvir­ti­na, la­bai grei­tai ga­li­ma pa­si­tei­sin­ti: „Juk taip ir sa­kiau: 15 laips­nių – šeš­ta­die­nį ir 15 – sek­ma­die­nį...“.

Automobilių duslintuvų ir dujų įrangos remontas, jų naujos ir naudotos detalės. Tel. 8 686 49224


***

 

NUOMOJAME SALĘ. Virtuvė, biliardas, nakvynė (iki 30 žmonių). 6 km nuo Ukmergės. Tel. 8 610 24546, www.laiciubaras.lt

***

Vežu krovinius iki 2,5 t, 1-2 automobilius Lietuvoje ir užsienyje
(tentas 20 kub.m, priekaba iki 2 t, 6 m ilgio).
Perkraustome baldus (yra krovėjai).
Išnuomojame priekabas automobiliams, baldams (su tentu) ir
kitiems kroviniams vežti iki 2 t, 6 m ilgio. Tel. 8 646 30003

 

***

Parduodamas 300 kvadratinių metrų ploto neįrengtas namas 500 metrų nuo Ukmergės ribos į Kauno pusę. Sklypas - 23 arai, netoli upelio. Yra dujos, elektra. Kaina 200 000 litų.

Tel.: 8 686 96494

namas_I

***

 

 

 

 

 

 

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Kiek­vie­na tau­ta ne­ša sa­vo li­ki­mo naš­tą, tu­ri skau­džių is­to­ri­jos eta­pų. Ta­čiau oku­pa­ci­jos ar ge­no­ci­do ka­la­vi­jas ka­bo­jo ne virš kiek­vie­nos. Ma­žam ir tai­kiam mū­sų kraš­tui at­sei­kė­ta su kau­pu – pa­ty­rė­me ir oku­pa­ci­ją, ir ma­si­nį tau­tos nai­ki­ni­mą.

1940 m. bir­že­lio 15 d. pra­si­dė­jo sve­tim­tau­čių in­va­zi­ja – so­vie­tų ka­riuo­me­nė įžen­gė į Lie­tu­vą. Kraš­tą apė­mė ne­ri­mas, pa­že­mi­ni­mas, vi­suo­ti­nė bai­mė. Ir ne vel­tui – grei­tai „bro­liš­kų res­pub­li­kų są­jun­ga“ pa­ro­dė sa­vo tik­rą­ją gri­ma­są – pra­si­dė­jo trė­mi­mai, kan­ki­ni­mai, žu­dy­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

...Ve­ly­kų švie­sos tru­pi­nė­liai te­be­šil­do mū­sų na­mus, sie­las. Šven­tę pri­me­na spal­vin­gos ver­bos, pin­ti­nė­je už­si­li­ko vie­nas ki­tas mar­gu­tis. Sek­ma­die­nį ant sta­lų tu­rė­tų at­si­ras­ti švie­žiai nu­mar­gin­tų...

Šil­ta ir nuo pa­va­sa­rio, ku­ris vis drą­siau pa­kvie­čia mus į sa­vo glė­bį. Ge­ra dėl at­si­gau­nan­čios gam­tos, švie­ses­nių va­ka­rų. Ir nuo­tai­ka ki­ta, ir ūpas im­tis bent men­kiau­sio dar­be­lio di­des­nis.

O tų dar­be­lių po žie­mos – vi­sa gau­sy­bė. Žmo­nės šva­ri­na­si sa­vo kie­mus, tvar­ko­si so­dus ir so­dy­bas. Rū­pi­na­si, kad ap­lin­ka, nu­tir­pu­siam snie­gui pa­li­kus vi­sas šiukš­les, ne­bū­tų pur­vi­na.

UAB "Ukmergės žinios" leidžia du laikraščius:
antradieniais ir penktadieniais

- "Ukmergės žinias",
ketvirtadieniais - savaitraštį "Ukmergė".

Reklamos įkainiai laikraštyje „Ukmergės žinios“ 2017 m.

Redakcijos adresas: P.Cvirkos g.2 , Ukmergė

Reklamos skyriaus tel. (8 340) 52744, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

1 kv. cm reklamos kaina pirmame psl.

antradieniais – 1,10 EUR + PVM

penktadieniais – 1,50 EUR + PVM

**

1 kv. cm reklamos kaina paskutiniame psl.

antradieniais – 0,80 EUR + PVM

penktadieniais – 1,20 EUR + PVM

**

Vidiniuose puslapiuose nespalvota – 0,50 EUR + PVM

Vidiniuose puslapiuose spalvota – 0,60 EUR + PVM


Užuojauta – 6 EUR  

Asmeninė padėka – 6 EUR

Asmeninis sveikinimas – 10 EUR

Sveikinimas ir padėka pirmame puslapyje – 15 EUR

Asmeninis skelbimas – 1 EUR

Smulkaus verslo skelbimas „Paslaugos“ –3 EUR

Nemokami skelbimai 

Asmeniniai skelbimai: „Ieško darbo“, „Rasta“, „Pamesta“, „Dingo“, „Dovanoja“, „Prašo dovanoti“

Nuolaidos 

Kartojant 3 kartus – 10 proc., kartojant 6 kartus – 20 proc.

 

Reklamos agentūroms:  1 kv. cm  vidiniuose puslapiuose nespalvota – 0,55 EUR + PVM

                                          1 kv.cm vidiniuose puslapiuose spalvota  - 0,60 EUR +PVM

Agentūroms taikome 40 proc. nuolaidą.

 

Reklama ar straipsnis mūsų internetiniame tinklalapyje www.ukzinios.lt mėnesiui – nuo 15 EUR + PVM

„Ukmergės žinių“ laikraštis leidžiamas antradieniais (tiražas – 2200) ir penktadieniais (tiražas – 3300).
Bendras puslapio plotas 954,2 kv. cm, 1 skilties plotis – 4,9 cm, 2 skilčių – 10,2 cm, 3 skilčių – 15,4 cm, 4 skilčių – 20,7 cm, 5 skilčių (maksimalus) – 26 cm. Puslapio aukštis – 36,7 cm

 

Reklamos įkainiai savaitraštyje „Ukmergė“

Nemokami asmeniniai skelbimai tel. (8 340) 63663, 8 606 71155, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

1 kv. cm reklamos kaina:

pirmame spalvotame puslapyje – 0,60 EUR + PVM,

paskutiniame spalvotame puslapyje – 0,50 EUR + PVM,

vidiniuose nespalvotuose puslapiuose – 0,30 EUR + PVM.

15 kv. cm skelbimas – 2,00 EUR, 20 kv. cm skelbimas – 3,00 EUR

(įmonėms + PVM), nuolaidos netaikomos.

Asmeniniai skelbimai

Nemokami (iki 10 žodžių): „Parduoda“ (išskyrus parduodamas malkas, nurodant parduodamos prekės kainą), „Perka“, „Keičia“, „Išnuomoja“, „Nori išsinuomoti“, „Dovanoja“, „Prašo dovanoti“, „Dingo“, „Pamesta“, „Rasta“, „Reikalinga“, „Ieško darbo“ (išskyrus teikiamas paslaugas).

Paryškintas asmeninis skelbimas iki 10 žodžių (nenurodant kainos arba norint kartoti skelbimą daugiau kartų) – 0,60 EUR, „Siūlo darbą“ skelbimai – 0,60 EUR.

Nuolaidos

Nuo 3 iki 5 kartų – 10 proc.

Nuo 6 iki 10 kartų – 20 proc.

Nuo 11 ir daugiau – 30 proc.

Reklamos agentūroms 1 kv. cm kaina:

pirmame spalvotame puslapyje – 0,80 EUR + PVM,

paskutiniame spalvotame puslapyje – 0,60 EUR + PVM,

vidiniuose nespalvotuose puslapiuose 0,30 EUR + PVM.

Taikoma 20 proc. nuolaida.

 

Tiražas 3000 egz.

 

 

Į pirmą, antrą, priešpaskutinį ir paskutinį puslapius reklamos maketas turi būti pateiktas iki antradienio 9 val., į vidinius puslapius – iki antradienio 15 val.

Savaitraščio „Ukmergė“ 1 skilties plotis – 4,5 cm, 2 skilčių – 9,3 cm, 3 skilčių – 14 cm, 4 skilčių (maksimalus) – 19 cm. Maksimalus aukštis – 26 cm. Maketą siųsti JPG arba TIFF formatu.

Prenumeruojant laikraščio elektroninę versiją reikia padaryti banko pavedimą, pervedant pinigus už prenumeratą į redakcijos sąskaitą: UAB „Ukmergės žinios“, kodas 183121372, sąskaitos Nr. LT757300010002602283, Swedbank,  arba LT553500010002059323,  EVP International .  Būtina pavedime nurodyti tikslų laikraščio pristatymo adresą ir prenumeratoriaus kontaktinį telefoną!

 

Prenumerata 2020 metams

1 mėn. – 4 Eur,  3 mėn. – 12 Eur, 6 mėn. – 24,00 Eur

 

Prenumerata juridiniams asmenims  - 42 Eur.

 

Pensininkams bei sunkaus ir vidutinio lygio neįgaliesiems:

1 mėn. – 3,90 Eur, 3 mėn.- 11,70 Eur, 6 mėn. – 23,40 Eur,

12 mėn. – 38 Eur

 

Tik penktadienio numerių:

1 mėn. – 2 Eur, 3 mėn. – 6 Eur, 6 mėn. – 12 Eur,

12 mėn. – 21 Eur

 

Tik penktadienio numerių pensininkams bei sunkaus ir vidutinio lygio neįgaliesiems:

1 mėn. – 1,90 Eur, 3 mėn. – 5,70 Eur, 6 mėn. – 11,40 Eur,

12 mėn. – 20 Eur


Elektroninės versijos PDF formatu prenumeratos kaina metams - 19 Eur, 1 mėn. 1,70 Eur.

Savaitraščio „Ukmergė“ PDF metams 30 €.

Laikraštį užsiprenumeruoti galima:

  • visuose pašto skyriuose, taip pat pašto tinklalapyje www.prenumeruok.lt,
  • „Ukmergės žinių“ redakcijoje (Gedimino g. 34, tel. 63826), Adresas buveinės (P.Cvirkos g. 2), Ukmergė, internetu: reikia padaryti banko pavedimą, pervedant pinigus už prenumeratą į redakcijos sąskaitą:
    UAB „Ukmergės žinios“, kodas 183121372, sąskaitos Nr. LT757300010002602283, Swedbank, AB  arba
    LT553500010002059323,  EVP International  (būtina pavedime nurodyti tikslų laikraščio pristatymo adresą ir prenumeratoriaus kontaktinį telefoną).

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ne­se­niai skel­bė­me, kad nuo nau­jų me­tų grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kus iš­si­kvies­ti bus ga­li­ma tik per tar­pi­nin­kus, nes Uk­mer­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nės funk­ci­jas tu­ri per­im­ti Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis.

„Uk­mer­gės po­li­ti­kams – šal­tas du­šas“

(Ne­ri­jus Jasaitis, „Lietuvos žinios“)

„Vienuolyno gatvėje – ne tik gražu, bet ir patogu“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Teismų diktofonai dar nepasiekė“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Jėgas išbandė Artojų varžybose“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Butų ūkis žengia į internetinę erdvę“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Griežtinamos baudos melagiams skundikams“

(UŽ informacija)

„Šeimos biudžetą galima išmokti valdyti“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Kad autobusai „nevežiotų vėjo“

(Vaidotė Griškevičiūtė)

„Jos di­de­ny­bė in­ves­ti­ci­ja“

(Li­na Sukackienė)

„Ren­gia pa­plū­di­mė­lius“

(UŽ informacija)

„Nė­rė su rū­bais ir ne­be­iš­ki­lo“

(Dai­va Zimblienė, „Lie­tu­vos ry­to“ ko­res­pon­den­tė)

„Siū­lė pa­rei­gū­nui ky­šį“

(PK informacija)

„Pen­ki vai­ruo­to­jai bu­vo ne­blai­vūs“

(PK informacija)

„Nepatiko šviestuvai“

(Li­gi­ta Juodvalkienė)

„Drauge giedojome Lietuvos himną“

(UŽ informacija)

 

 

Ką pasirinkti?

 

 

Rajono savivaldybės Investicijų ir užsienio ryšių

skyrius įgyvendina tęstinį projektą „Maitinimo

įstaigų vadovų kompetencijos tobulinimas

skatinant turizmo plėtrą Ukmergės rajone“.

Jo tikslas – pagerinti rajono maitinimo

įstaigų paslaugų kokybę.

Projekte sutiko dalyvauti:

 

 

 

 

UAB BIG STONE Viešbučio restoranas

„OPTIMA 13 PICA“

„DU BOKALAI“

„Viešnagė“

„Vilkmergė“ restoranas

„Kurėnų užeiga“

Sveikatingumo centras

UAB „Geras skonis“

 

 

 

 

 

Vykdant šį projektą jo rengėjai prašo

visų ukmergiškių pagalbos – kviečia trumpai

atsakyti į klausimą:

 

 

„Kurią iš minėtų maitinimo įstaigų,

atsižvelgiant į maisto ir aptarnavimo

kokybę, Jūs rinktumėtės norėdami papietauti?"

 

 

Savo nuomones prašoma skelbti internetu

www.ukzinios.lt nuomonių skyrelyje.

Ukmergės PSPC gydytojų ir odontologų darbo grafikus galite rasti čia: 

https://ukmergespspc.lt/grafikai/

Ukmergės ligoninės gydytojų konsultacijų grafikas:

https://www.ukmergesligonine.lt/grafikai/

Puslapis 654 iš 655

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų