Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-oji rink­ti­nė 22-ąsias įkū­ri­mo me­ti­nes pa­mi­nė­jo Uk­mer­gė­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kariūnai žygiavo Ukmergės gatvėmis.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai įspė­ja, kad nuo penk­ta­die­nio iki sek­ma­die­nio mies­to cen­tre bus už­da­ry­tas eis­mas. Čia šio­mis die­no­mis vyks įvai­rūs Mies­to šven­tės ren­gi­niai.

Kęs­tu­čio aikš­tė­je ir Kau­no gat­vė­je iki A. Sme­to­nos gat­vės trans­por­to prie­mo­nių eis­mas bus drau­džia­mas nuo penk­ta­die­nio, bir­že­lio 1 d., 11 val. iki sek­ma­die­nio, bir­že­lio 3 d., 3 val.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Fe­jer­ver­kais ir šam­pa­no kamš­čių poš­kė­ji­mais pa­ly­dė­jo­me se­nuo­sius me­tus ir įžen­gė­me į 2014-uo­sius. Nau­jų me­tų šven­tė vi­suo­met su­ku­ria ste­buk­lo iliu­zi­ją, iš jų vi­suo­met ti­ki­ma­si kaž­ko­kių es­mi­nių pa­si­kei­ti­mų, slap­tų sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo.

Ta­čiau, de­ja, pra­ėjus nau­jų­jų šven­tėms, vėl esa­me nu­svies­ti į tą pa­čią kas­die­ny­bę. Ke­liau­ja­me į dar­bus, puo­la­me prie per­nai ne­pa­baig­tų dar­bų, grį­žę vėl tvar­ko­mės na­mus. Po šven­čių ir šiukš­lių ki­bi­ras kaž­kaip grei­čiau pri­si­pil­do... Į kon­tei­ne­rius ke­liau­ja do­va­nų pa­kuo­tės, mais­to li­ku­čiai nuo šven­ti­nio sta­lo, tuš­ti bu­te­liai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Pa­gel­tu­sios lie­pų ke­pu­rės lyg per sie­tą mies­te bars­to sal­dų va­sa­ros aro­ma­tą, nu­stel­bian­tį au­to­mo­bi­lių du­jų ir dul­kių smar­vę. Su­si­lie­jęs su pjau­na­mos žo­lės ir lie­taus kva­pu šis aro­ma­tas liū­liuo­ja, ra­mi­na ir, re­gis, til­do mies­tie­tiš­ką triukš­mą...

Lai­kas su­ka vis gi­liau į dos­nų va­sa­ros ver­pe­tą. Ja­me – ar­tė­jan­tys va­sa­riš­ki dar­bai – gar­džių uo­gie­nių vi­ri­mas. Juk lie­pa – braš­kių, že­muo­gių, avie­čių, mė­ly­nių, ser­ben­tų me­tas.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Ne­kas­die­niš­kai pra­si­dė­jo sa­vai­tė. Pir­ma­die­nį, mū­sų Vals­ty­bės die­ną, trys spal­vos – gel­to­na, ža­lia ir rau­do­na pa­puo­šė pa­sau­lį, nu­spal­vi­no to­li­miau­sius kraš­tus. Tau­tie­čius, mū­sų stu­den­tus už­sie­ny, mei­lės, dar­bo emig­ran­tus su­vie­ni­jo Vin­co Ku­dir­kos „Tau­tiš­ka gies­mė“. Skam­bė­jo mies­tų aikš­tė­se, ša­lia am­ba­sa­dų, prie van­de­ny­nų, kal­nuo­se...

Va­le­ri­ja KUZINA

Sa­vai­tę pra­dė­jo­me il­giau­sia die­na ir trum­piau­sia nak­ti­mi. Bir­že­lio 22-ąją sau­lė pa­sie­kia di­džiau­sią aukš­tį. Tą die­ną mi­ni­ma va­sa­ros sau­lėg­rį­ža ar­ba va­sar­vi­dis, dau­ge­ly­je pa­sau­lio kul­tū­rų pa­žy­mi­mas šven­tė­mis ir apei­go­mis.

Lie­tu­vo­je tra­di­ci­nė bal­tų vi­dur­va­sa­rio šven­tė – Ra­sos, vė­liau su­ta­pa­tin­tos su Jo­ni­nė­mis. Jas šven­tė­me ir Jo­nus bei Ja­ni­nas svei­ki­no­me tre­čia­die­nį. Ne­at­sie­ja­mas šios šven­tės pa­ly­do­vas yra lie­tus, vis pa­lais­tan­tis no­rin­čiuo­sius pa­si­links­min­ti ir ieš­ko­ti pa­par­čio žie­do. Ne iš­im­tis ir šie me­tai. Bet nė­ra to blo­go, kas ne­iš­ei­tų į ge­rą, nes lie­tu­čio bu­vo la­bai iš­si­il­gę so­di­nin­kai ir dar­ži­nin­kai, lau­kian­tys kuo gau­ses­nių gė­ry­bių.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Il­giau­sių die­nų, trum­piau­sių nak­tų, gra­žiau­sių va­ka­rų mė­nuo... Taip va­di­na­mas bir­že­lis. Su kuo tik ne­sie­ja­mas šis me­tas: ant­gam­ti­nė­mis ga­lio­mis, prie­ta­rais, se­nai­siais ti­kė­ji­mais... Ypa­tin­gu jį va­di­na gė­li­nin­kai, gam­ti­nin­kai, sa­ko­ma, jog tai – pa­lan­kiau­sias me­tas tuok­tis. Vie­nu ge­riau­sių šių me­tų mė­ne­sių bir­že­lį lai­ko ast­ro­lo­gai.

Ga­li­ma rink­ti vais­ta­žo­les, mė­gau­tis erš­kėt­ro­žė­mis, džiu­gi­na bir­že­lio sim­bo­liu va­di­na­mi bi­jū­nai. Va­sa­rą svei­ki­na sa­vo gro­žį pa­lie­ję lu­bi­nai, ir kaip ne­si­no­ri klau­sy­tis ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, jog tai – ža­lą gam­tai da­ran­tis au­ga­las, ken­kian­tis aug­me­ni­jai...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Pir­mo­ji sa­vai­tės, pir­mo­ji mė­ne­sio, pir­mo­ji va­sa­ros die­na – taip gra­žiai, tvar­kin­gai šią sa­vai­tę gu­lė­si die­nos. Die­nos, pa­ga­liau at­ne­šu­sios va­sa­riš­ką ši­lu­mą ir ma­lo­niai ku­te­nan­čius sau­lės spin­du­lius.

Kar­tais keiks­no­ja­me lie­tu­viš­ką kli­ma­tą – ši­lu­mos ma­žai, lie­taus daug. Ki­ta ver­tus, me­tų kai­ta su­tei­kia ši­tiek ža­ve­sio, di­na­mi­kos, il­ge­sin­go lau­ki­mo, o svar­biau­sia – ži­no­ji­mo, kad lū­kes­čiai tik­rai iš­si­pil­dys. Prie­šin­gai, nei kar­tais bū­na mū­sų gy­ve­ni­me.

Va­le­ri­ja KUZINA

Po pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį įvy­ku­sio „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­kur­so ne­ty­la aist­ros dėl bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų – nuo Lie­tu­vos ko­mi­si­jos ne­mei­lės Ru­si­jai iki – ar tin­ka­mai įver­tin­ta mū­sų dai­na. Vie­nų nuo­mo­ne, su to­kio sti­liaus dai­no­mis ir to­liau bū­si­me da­ly­vių są­ra­šo ant­ro­je pu­sė­je. Ki­ti ma­no, kad Lie­tu­vai iš vi­so ne­ver­ta šio kon­kur­so lai­mė­ti, nes pri­reik­tų daug lė­šų jį su­reng­ti. Pa­ga­liau ga­li­ma va­do­vau­tis olim­pi­niu prin­ci­pu: svar­bu da­ly­vau­ti, o ne lai­mė­ti.

Zita BATAITIENĖ

Sužaliavo, suvešėjo žolynai, salotinės klevų peteliškės, rausvi obelų žiedlapiai ėmė byrėti po kojomis. Svaiginantis alyvų kvapas neša mus per žemę, skambančią nuo gegutės kukavimo. Tačiau paskutinis pavasario mėnuo šykščiai atseikėja saulės šilumos visiems jos pasiilgusiems.

Tik vieną kartą metuose daugelis šalies muziejų atveria duris ir naktį. Ši tradicija atėjo iš Europos. Jau dešimtmetį prie šios akcijos prisijungia ir Lietuvos muziejininkai. Pirmadienį paminėta tarptautinė Muziejų diena. Muziejų naktys jau švietė visoje Lietuvoje, tačiau Ukmergėje ši naktis nukeliama į penktadienį. Vakarop bus organizuojama ekskursija į senąjį gaisrinės bokštą, bus vaikščiojama po vakarėjantį Ukmergės senamiestį.

Puslapis 842 iš 995

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų