Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vaidotė ŠANTARIENĖ

Paaiškėjo, kuriems jauniems Lietuvos vyrams galbūt teks matuotis kario uniformą: pavardės, tarp kurių – ir moterų, jau paskelbtos. Pirmadienį šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą komisija atrinko 36 825 asmenis, kuriems bus išsiųsti nurodymai dėl devynių mėnesių tarnybos. Prievolininkų sąrašai sudaryti naudojant kompiuterinę programą ir remiantis ankstesnių šaukimų patirtim.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kny­gos – min­ties lai­vai, plau­kio­jan­tys lai­ko ban­go­mis ir rū­pes­tin­gai ga­be­nan­tys sa­vo bran­gų kro­vi­nį iš kar­tos į kar­tą. Be­veik prieš 500 me­tų taip yra pa­sa­kęs an­glų po­li­ti­kas, fi­lo­so­fas ir eseis­tas Fran­sis Be­ko­nas.

Ge­gu­žės 7-ąją Lie­tu­vo­je mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną ši fra­zė įgau­na ir kiek ki­to­kį at­spal­vį. Bran­giu min­čių kro­vi­niu mū­sų ša­lies is­to­ri­jo­je bu­vo ta­pęs ne tu­ri­nys, o pa­čios kny­gos.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šios sa­vai­tės pra­džia pa­žė­rė ke­le­tą va­sa­riš­kų die­nų.

Juk lie­tu­viš­ka va­sa­ra nė­ra to­kia il­ga, kad ne­pra­džiu­gin­tų per 20 laips­nių per­ko­pęs ter­mo­met­ro stul­pe­lis. Ši­lu­mos „ne­at­lai­kę“ žy­dė­ti pa­si­ruo­šę au­ga­lai tie­siog spro­go. Ir ko­dėl vi­si kaip pa­mi­šę kal­ba tik apie žy­din­čias sa­ku­ras? Juk so­duo­se bal­tu­ma jau ap­si­py­lė kau­ka­zi­nės sly­vos, dau­gia­bu­čių kie­mai švy­ti gel­to­nom for­zi­ci­jų sau­lu­tėm. Žy­dė­ji­mą ir ža­lu­mą dar la­biau iš­ryš­ki­no nu­šniokš­tęs lie­tus.

Va­le­ri­ja KUZINA

Į ant­rą­ją pu­sę per­ko­pu­sio ba­lan­džio sa­vai­tę pra­de­da­me mi­nė­da­mi Tarp­tau­ti­nę ko­vos su triukš­mu die­ną. Šią die­ną žmo­nės ra­gi­na­mi kel­ti kuo ma­žiau triukš­mo ir gerb­ti ap­lin­ki­nių tei­sę į ty­lią ir svei­ka­tai sau­gią gy­ve­na­mą­ją ir dar­bo ap­lin­ką.

Apie triukš­mo ža­lą svei­ka­tai žmo­ni­ja su­pra­to jau gi­lio­je se­no­vė­je. An­ti­ki­nės Ro­mos gy­ven­to­jai skun­dė­si val­džiai, kad ši už­draus­tų anks­taus ry­to me­tu gin­ti į ga­nyk­las ož­kas ir gal­vi­jus cen­tri­nė­mis mies­to gat­vė­mis, nes jų blio­vi­mas ir me­ke­ni­mas la­bai trik­dė mies­te­lė­nų ra­mų mie­gą. Vi­du­ram­žiais įsta­ty­mų bu­vo ap­ri­bo­tas kal­vių dar­bas ir ve­ži­mų su ge­le­ži­niais rat­lan­kiais va­ži­nė­ji­mas mies­to vie­to­se tam tik­ru die­nos me­tu.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Pa­va­sa­rį pa­ta­ria­ma ypa­tin­gai rū­pin­tis svei­ka­ta. Po žie­mos iš­se­ku­sį or­ga­niz­mą ly­di nuo­var­gis, ne­ri­mas, nuo­tai­kų kai­ta. Ty­ri­mai at­sklei­džia, jog ne­ma­lo­ni bū­se­na var­gi­na dau­ge­lį gy­ven­to­jų. Sau­sa oda, jaut­rios akys, vi­ru­sai – ir­gi šio me­to pa­ly­do­vai. Tai le­mia vė­sio­jo kli­ma­to juos­tos, ku­rio­je gy­ve­na­me, ypa­tu­mai, vei­kian­tys or­ga­niz­mo pro­ce­sus.

Zi­ta BATAITIENĖ

Kas­met kar­to­ja­si Pri­si­kė­li­mo ste­buk­las, iš­ju­din­da­mas krikš­čio­nis iš įpras­tos kas­die­ny­bės. Že­mė, žo­lė, žmo­gus iš nau­jo pri­si­ke­lia nau­jam pa­va­sa­riui, nau­jam gy­ve­ni­mui. Pri­si­kė­li­mas – pa­slap­tis, tei­gian­ti, jog Mei­lė stip­res­nė už Mir­tį.

Se­no­vės lie­tu­viai šven­tas Ve­ly­kas švęs­da­vo ke­tu­rias die­nas, da­bar už­ten­ka ir dvie­jų, įsi­ter­pu­sių į sku­bė­ji­mo, džiaugs­min­gų ir liūd­nų įvy­kių sū­ku­rį.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šią sa­vai­tę ga­li­ma pa­va­din­ti pa­va­sa­riš­kiau­sia. Ir ne tik dėl pa­va­sa­ri­ne švie­žu­ma kve­pian­čio oro. Tiek daug jo­je su pa­va­sa­riu ir at­gims­tan­čios gam­tos nuo­tai­ka su­si­ju­sių šven­čių.

Tre­čia­die­nį pa­sau­ly­je pa­mi­nė­ta Paukš­čių die­na. Apie ją pri­me­na iš šil­tų­jų kraš­tų na­mo par­trau­kian­tys paukš­čiai – pra­ga­ge­na žą­sų tri­kam­piai, par­kle­ga ger­vių pul­kai. Su dar­bų pra­džia žem­dir­bius sa­vo džiaugs­min­gu „gy­vi“ svei­ki­na pem­pės, spar­nuo­čių bal­sais pri­si­pil­dė nuo ži­buok­lių mė­ly­nuo­jan­tys miš­kai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Iš pil­ko ko­vo ropš­čia­mės į gai­via ža­lu­ma nu­spal­vin­tą ba­lan­dį. Ko­vui, ba­lan­džiui, ge­gu­žei – trims pa­va­sa­rio mė­ne­siams – lie­tu­viai yra su­tei­kę paukš­čių var­dus. Koks svar­bus, koks reikš­min­gas mū­sų pro­tė­viams bu­vo spar­nuo­čių pa­sau­lis, kaip lauk­ta jų, pa­va­sa­rį su­grįž­tan­čių iš to­ly­bių...

Pra­bė­gan­ti sa­vai­tė – ku­pi­na reikš­min­gų įvy­kių ir at­min­ti­nų da­tų. Ko­vo 23-iąją pro­fe­si­nę šven­tę mi­nė­jo pa­sau­lio me­te­o­ro­lo­gai.

Me­te­o­ro grai­kiš­kai – „dan­gaus kū­nas, at­mos­fe­ros reiš­ki­nys“, lo­gos – „moks­las“. Nuo se­nų lai­kų žmo­nės ban­do nu­spė­ti orą. Mū­sų se­no­liai spė­da­vo jį, at­si­žvelg­da­mi į dan­gaus kū­nų ju­dė­ji­mą, įvai­rių gy­vū­nų elg­se­ną.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Vis dau­giau pa­va­sa­riš­kų spal­vų ir gar­sų mū­sų Uk­mer­gė­je. Ne­be­li­kus pur­vi­nų su­le­dė­ju­sio snie­go krū­vų prie­gat­viuo­se, ro­dos, mies­te ir kvė­puo­ti leng­viau. Tik to leng­vu­mo kai ku­rie per grei­tai vai­ko­si, ne­bi­jo­da­mi iš­ei­ti į lau­ką jau vi­sai iš­si­pli­ki­nę. Pa­va­sa­rio vė­ju­kas to­kiu me­tu ga­li bū­ti pats pa­vo­jin­giau­sias.

Va­le­ri­ja KUZINA

Ši ypa­tin­ga, ju­bi­lie­ji­nė Lie­tu­vai, sa­vai­tė pra­si­dė­jo ant­ra­die­nį mi­nė­ta 40-ies paukš­čių die­na. Tą­dien lau­kia­me su­grįž­tan­čių iš žie­mo­ji­mo vie­tų 40 rū­šių paukš­čių. Se­no­liai ma­nė, kad jei­gu tos die­nos nak­tį pa­šą­la, va­di­na­si, dar šals ke­tu­rias­de­šimt nak­tų. Ka­dan­gi nak­tis bu­vo šil­ta, ti­kė­ki­mės šil­to pa­va­sa­rio...

Puslapis 843 iš 995

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų