Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

UAB „Ukmergės šiluma“ informuoja,  kad rengiamas „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 5 MW galios biokuro katilinę centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“  techninis projektas.

Li­na SUKACKIENĖ

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

 

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro šių me­tų lie­pos 20 d. pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ta In­teg­ra­lios pa­gal­bos plėt­ros pro­gra­ma, ku­rios įgy­ven­di­ni­mui nu­ma­ty­ta pa­nau­do­ti ES fon­dų lė­šas.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras tuo pa­čiu įsa­ky­mu da­ly­vau­ja pro­gra­mo­je ir ren­gia pa­raiš­ką „In­teg­ra­lios pa­gal­bos tei­ki­mas Uk­mer­gės ra­jo­ne“.

Šiuo me­tu vyks­ta tik pa­ren­gia­mie­ji dar­bai, ta­čiau tai la­bai rei­ka­lin­ga pa­slau­ga.

Prieš keletą metų prasidėjęs miesto gatvių rekonstrukcijos procesas tęsiasi. J. Basanavičiaus ir Bažnyčios gatvių laukia renovacija. Šiuo metu vyksta viešieji pirkimai – savivaldybė renkasi rangovą.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

Prieš keletą metų prasidėjęs miesto gatvių rekonstrukcijos procesas tęsiasi. J. Basanavičiaus ir Bažnyčios gatvių laukia renovacija. Šiuo metu vyksta viešieji pirkimai – savivaldybė renkasi rangovą.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

Re­konst­ruk­ci­jos dar­bai Baž­ny­čios ir J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­se įsi­bė­gė­ja. Įgy­ven­di­nant pro­jek­te nu­ma­ty­tus pla­nus, ne­tru­kus čia bus pra­dė­ti įren­gi­nė­ti ka­na­li­za­ci­jos tin­klai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dėl lai­ki­nų eis­mo ne­pa­to­gu­mų vai­ruo­to­jų pra­šo­ma bū­ti kan­trių.

Į pa­bai­gą ei­na pa­sta­to Del­tu­vos gat­vė­je, ku­ria­me bus tei­kia­mos ne­sta­cio­na­rios so­cia­li­nės pa­slau­gos, re­konst­ruk­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šia­me pa­sta­te įsi­kurs ne vie­na so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­ti įstai­ga.

Vai­ką iš­ly­dė­da­mi tė­vai ne­nu­ma­no, kad na­mo jis ga­li grįž­ti be mo­bi­lio­jo te­le­fo­no ar ki­to tu­rė­to daik­to. Ben­dra­am­žių įbau­gin­tos au­kos ne vi­sa­da ryž­ta­si pa­pa­sa­ko­ti apie skriau­di­kus. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, pro­ble­mos bū­tų spren­džia­mos efek­ty­viau, jei ne kai ku­rių tė­vų at­sai­nus po­žiū­ris.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Sve­ti­mų daik­tų at­imi­nė­ji­mą jaunuoliai su­vo­kia kaip sa­vo pra­na­šu­mo, įta­kos vaiz­da­vi­mą.

Lina SUKACKIENĖ

Beviltiškas dalykas rašyti šia tema. Tai jau tikrai žinau. Bet vis kirba širdyje tikėjimas, kad vienąkart turi viskas atsistoti į savo vietas.

Ukmergės istorija. Vienoje iš miesto švietimo įstaigų prireikė mokytojo. Nutarė surengti konkursą. Surengė. Kažkas jį laimėjo, kažkas pralaimėjo. Pralaimėjęs visada jaučiasi negerai. Bet ar laimėjęs „šeimos draugo“, o ne mokytojo profesionalo konkursą jaučiasi gerai? Manau, kad taip, nes turi visus reikiamus „popieriukus“. O ką kalba mokiniai ir kolegos? Mokiniai liūdi, kad tas dalykas labai jau nekaip dėstomas... Samdo tėvai repetitorius ir taip sprendžia žinių stygiaus problemą.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rei­ka­laus 15 mi­li­jo­nų li­tų. To­kį ieš­ki­nį dėl kom­pen­sa­ci­jos pri­tei­si­mo ne­se­niai pri­ėmė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas.

Šio teis­mo vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Gin­tau­tas Stal­nio­nis pa­tvir­ti­no, kad to­kį „Mies­to ener­gi­jos“ ieš­ki­nį teis­mas pri­ėmė lap­kri­čio 2 d. Pa­ren­gia­ma­sis po­sė­dis nė­ra pa­skir­tas.

Šilu­mos ūkį nuo­mo­jan­tis UAB „Ener­gi­jos tau­py­mo cen­tras“ rei­ka­lau­ja at­šauk­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą, ku­riuo nu­tar­ta vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

...O man šildymo problemos nerūpi

Puslapis 846 iš 976

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų