Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pie­no ūkį tu­rin­tys Va­len­to ir Ra­mu­nės Var­nų šei­ma sa­vo mel­žia­mas kar­vu­tes mei­liai va­di­na var­dais.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Pa­ši­lės gi­ri­nin­ki­jo­je, Bu­ge­nė­lių miš­ke vy­ko an­trą kar­tą ša­ly­je su­reng­ta tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Bal­ti­jos miš­kai 2013“. Pa­ro­da vy­ko po at­vi­ru dan­gu­mi, eks­po­na­tai – su miš­ki­nin­kys­te su­si­ju­si tech­ni­ka – burz­gė apie 6 hek­ta­rų plo­te.

Viena iš Žemės ūkio rūmų veiklos krypčių –  rengti įvairius kaimo žmogui aktualius mokymus. Vos pusmetį Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatore Ukmergės skyriuje dirbanti Karolina Valaišienė ketina pralaužti ledus ir sudominti  ūkininkus mokslais. 30-metė K. Valaišienė dirbti šiose pareigose pradėjo pavasarį.

Ru­de­nį į miš­ką be jo ug­dy­mo, re­ti­ni­mo ir me­die­nos ruo­šos at­ei­na dar vie­nas svar­bus dar­bas – žė­li­nių ir žel­di­nių te­pi­mas re­pe­len­tais. Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja šį­met ke­ti­na nu­tep­ti dau­giau nei 2 mln. me­de­lių.

 

Bul­vės lie­tu­viams iš­lie­ka vie­nas pa­grin­di­nių pro­duk­tų. Ru­de­nį į rū­sius ke­liau­ja mai­šai bul­vių – tai be­ne vie­nin­te­lė dar­žo­vė, ku­rios už­si­per­ka­ma vi­sai žie­mai. Nors par­duo­tu­vė­se ir tur­gu­je jų tik­rai ne­pri­trūks, pirk­ti di­de­lį kie­kį kur kas pi­giau.

Ru­si­jo­je pa­sie­ny­je su Uk­rai­na šią sa­vai­tę nu­sta­ty­tas nau­jas af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pro­trū­kis. „Vi­ru­sas tam­pa la­bai di­de­le grės­me ir Lie­tu­vos šer­nų po­pu­lia­ci­jai bei vi­sam kiau­li­nin­kys­tės ūkiui“, – įsi­ti­ki­nę mū­sų ša­lies ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai.

Pa­va­sa­ri­nio po­lai­džio me­tu miš­ko ke­liais drau­džia­ma va­ži­nė­ti sun­kias­vo­rė­mis ma­ši­no­mis. Taip miš­ko ke­lius ga­li­ma ne­pa­tai­so­mai su­nio­ko­ti.Apie tai ba­lan­džio 12 die­ną por­ta­le www.gry­nas.lt bu­vo iš­spaus­din­tas straips­nis, ku­riame kal­bin­tas Uk­mer­gės miš­kų urė­das Vi­gan­tas Krau­ja­lis. Jis ra­gi­no miš­kų lan­ky­to­jus bei me­die­nos ve­žė­jus bent po­rą sa­vai­čių, kol iš­eis pa­ša­las, ne­va­ži­nė­ti miš­ko ke­liais.

Ge­riau­sios mel­žė­jos var­das – ne­men­kas pri­pa­ži­ni­mas tarp ša­lies ūki­nin­kų. Kas­met res­pub­li­ko­je ren­gia­mas kon­kur­sas jau penk­tus me­tus su­lau­kia at­gar­sio ir mū­sų ra­jo­ne.

 

Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jo­je ne­se­niai vie­šė­jo Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT) Miš­ko ge­ne­ti­nių iš­tek­lių sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Val­man­tas Kun­dro­tas. Urė­di­jos spe­cia­lis­tai jam ap­ro­dė šį­met gau­siai de­ran­čius sėk­li­nius bei pir­mos se­lek­ci­nės gru­pės eg­ly­nus.

JAV am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai, ruoš­da­mie­si He­lovino šven­tei, jau ne vie­ne­rius me­tus mo­liū­gus per­ka iš uk­mer­giš­kių – Le­on­po­lio kai­me ūki­nin­kau­jan­čių Stra­gių. Šei­ma džiau­gia­si, kad jų už­au­gin­tas pro­duk­tas pa­puo­šia ame­ri­kie­tiš­ką šven­tę.

Puslapis 849 iš 1100

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų