Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Jo­lan­ta ČEKAUSKAITĖ-GRINEVIČIENĖ

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­ja Svet­la­na Kar­vec­kai­tė su­ren­gė au­to­ri­nių dar­bų pa­ro­dą.

 

Svet­la­nos Kar­vec­kai­tės dar­bai puo­šia Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mus.

Su snie­go pus­ni­mis at­lin­ga­vę Nau­jie­ji me­tai vie­niems su­tei­kė daug džiaugs­mo ir pra­mo­gų, ki­tus su­pyk­dė. Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas ap­gai­les­tau­ja, kad pir­mą­ją šių me­tų dar­bo die­ną su­lau­kė dau­giau prie­kaiš­tų nei pa­svei­ki­ni­mų. Bu­vo net to­kių in­te­resan­tų, ku­rie prie­kaiš­ta­vo, ko­dėl snie­gas ne­bu­vo va­lo­mas nau­ja­me­ti­nę nak­tį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Didžiulės pusnys Ukmergėje šiuo metu - įprastas vaizdas.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis mies­tas ta­po pa­na­šus į ne­per­žen­gia­mą ba­ri­ka­dų tvir­to­vę. Nuo ša­li­gat­vių nu­va­ly­tas snie­gas ver­čia­mas į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, ant na­mų fa­sa­dų, iš gat­vės – ant ša­li­gat­vių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Dau­ge­lis su­ju­do ieš­ko­ti kas­tu­vo tik snie­gui už­ver­tus vi­sus ke­lius. Ta­čiau ka­rą su snie­gu pa­skel­bu­sie­siems daž­nai ten­ka nu­si­vil­ti – ši pre­kė jau ta­po de­fi­ci­tu. Nors par­duo­tu­vės iš­šluo­tos, ki­ta par­ti­ja Lie­tu­vą pa­sieks tik apie sau­sio vi­du­rį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šiuo me­tu kas­tu­vo pri­rei­kia ne tik ant že­mės...

Asta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Vieš­nios pri­sta­tė pro­jek­tą „Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­tro pa­slau­gos“.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pra­dė­ti trys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je.

Apie 12.33 val. te­le­fo­nu gau­tas pra­ne­ši­mas iš Dai­na­vos – na­muo­se siau­tė­jo ne­blai­vus A. J. (g. 1959 m.). Jis pri­mu­šė sa­vo po­duk­rą 21-erių me­tų D. V., tam­pė ją už plau­kų ir spar­dė. Vė­liau kir­viu ir pis­to­le­tu gra­si­no po­duk­ros vy­rui. At­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­blai­vų vy­riš­kį su­tram­dė, pri­sta­tė į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Jis bu­vo dviems pa­roms su­lai­ky­tas.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas, įsi­ga­lio­jęs gruo­džio 15 d.,  pa­žė­rė šūs­nį įvai­rių klau­si­mų bei su pro­ce­si­niais da­ly­kais su­si­ju­sių ne­aiš­ku­mų.

Anykš­čių ra­jo­ne ka­dai­se gy­va­vu­sį Al­bi­tiš­kių kai­mą da­bar že­mė­la­py­je var­giai be­ras­tu­me. Ta­čiau Uk­mer­gė­je gy­ve­nan­čiam Juo­zui Ra­čic­kui tai – vie­na bran­giau­sių vie­tų, ku­rio­je da­lį sa­vo šir­dies jis pa­lie­ka, šią že­mę gra­žin­da­mas pa­min­klais.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nors šil­dy­mo se­zo­nas jau pa­si­bai­gė se­no­kai, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui iš­lie­ka už­da­vi­nys nu­si­mes­ti sko­li­nin­kų už­krau­tą naš­tą. O ji ga­na ap­va­li – uk­mer­giš­kiai įmo­nei už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas sko­lin­gi dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no li­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 

Nors pats vi­dur­va­sa­ris, atos­to­gų me­tas, mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­riai la­bai ak­ty­vūs ir stro­pūs. Į pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį ta­ry­bos po­sė­dį ne­at­vy­ko tik vie­nas ta­ry­bos na­rys. Nega­na to, mū­sų ra­jo­no iš­rink­tie­ji ir la­bai tau­pūs – jie ap­si­kar­pė ir taip la­bai men­ką ta­ry­bos na­rių at­ly­gį.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ėju­sių me­tų biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­ta. Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė ta­ry­bą in­for­ma­vo, kad sa­vi­val­dy­bės kre­di­to­ri­nis įsisko­li­ni­mas sie­kia 24 mi­li­jo­nus li­tų. Per me­tus jis iš­au­go 4 mi­li­jo­nais. Dau­giau­siai sko­la iš­au­go dėl re­konst­ruk­ci­jos dar­bų, už šil­dy­mą, re­mon­tą, taip pat šok­te­lė­jo Au­to­bu­sų par­ko sko­la.

 

Sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė skir­ti pu­sę lė­šų, skir­tų šio na­mo sto­go re­mon­tui.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Puslapis 854 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų