Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ne­tru­kus dar­buo­sis nau­jas pa­rei­gū­nas – vo­kie­čių avi­ga­nis Aras. Sep­ty­nių mė­ne­sių bū­si­ma­sis po­li­ci­jos dar­buo­to­jas dar tik mo­ko­si sa­vo ama­to pa­slap­čių.  Šią šal­tą žie­mą jis gy­ve­na ki­no­lo­go Ar­ka­di­jaus Go­lo­va­ten­ko na­muo­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ar­ka­di­jus Go­lo­va­ten­ko sa­ko, kad Aras kol kas vi­sai ne­pik­tas – pa­si­žy­mi mei­lu­mu ir jud­ru­mu.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Prieš Vė­li­nes į ka­pi­nes trau­kia ne tik ar­ti­mų­jų ka­pus su­si­ruo­šę lan­ky­ti gy­ven­to­jai. De­ja, to­kiu me­tu am­ži­no po­il­sio vie­ta tam­pa itin lan­ko­ma pik­tų kės­lų tu­rin­čių il­ga­pirš­čių.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad kas­met į po­li­ci­ją krei­pia­si žmo­nės, ku­rie nu­ke­čia nuo va­gių. Daž­niau­si nu­si­kal­ti­mai – va­gys­tės iš au­to­mo­bi­lių.

Gir­tau­jan­tys gy­ven­to­jai, ag­re­sy­vūs ne­pil­na­me­čiai, ne­sio­rien­tuo­jan­tys pra­ei­viai ir pri­čiup­ti pa­žei­dė­jai... To­kią po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bo kas­die­ny­bę iš ar­ti ga­lė­jo ste­bė­ti ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Daivos Zimblienės nuotr. Vil­niaus gat­vė­je pa­ste­bė­tam pa­žei­dė­jui te­ko ke­liau­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams šie­met bu­vo ne tik įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai ir pa­dė­kos. Jiems pri­sta­ty­tas nau­jasis jų ko­le­ga – ke­tur­ko­jis vo­kie­čių avi­ga­nis Aras.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ro­lan­do Kiš­kio ran­ko­se – do­va­na vo­kie­čių avi­ga­niui Arui – var­di­nis du­be­nė­lis.

Nau­ja­ja­me TV3 pro­jek­te „Cho­rų ka­rai“ dai­nuo­ja ir Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nė.

„Cho­rų ka­rai“ star­ta­vo pra­ėju­sį sek­ma­die­nį. Pir­ma­ja­me kon­cer­te įspū­din­gai pa­si­ro­dė Lie­tu­vos po­li­ci­jos cho­ras. Vie­na iš jo cho­ris­čių – Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tė In­gri­da Ju­zė­nie­nė.

 

Su­ma­ži­nus vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das vi­sam vie­ša­jam sek­to­riui, ne­leng­vi me­tai ža­da­mi vi­daus rei­ka­lų sis­te­mai. Nuo­gąs­tau­jant dėl tin­ka­mo jos funk­ci­jų vyk­dy­mo, su­abe­jo­ta val­džios po­žiū­riu į vi­suo­me­nės sau­gu­mą. To­kių min­čių nu­skam­bė­jo ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Policijos komisariato ataskaitiniame susirinkime dalyvavo įstaigos darbuotojai, svečiai.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos – An­ge­lų sar­gų – die­na ant­ra­die­nį su­bū­rė Uk­mer­gės pa­rei­gū­nus ir jų šei­mas, bu­vu­sius ko­le­gas, bi­čiu­lius. „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­ne vy­ku­sio­je šven­tė­je pa­gerb­ti ypa­tin­giau­siais nuo­pel­nais pa­si­žy­mė­ję, spor­tiš­kiau­si po­li­ci­jos dar­buo­to­jai, ak­ty­viau­si jų rė­mė­jai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Su šven­te ko­le­gas svei­ki­no ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis (kai­rė­je) ir pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus.

Uk­mer­gės po­li­ci­ja ra­gi­na gy­ven­to­jus ne­pra­ras­ti bud­ru­mo: vėl siau­čia „te­le­fo­ni­niai“ suk­čiai. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis nuo jų nu­ken­tė­jo ke­tu­ri ra­jo­no gy­ven­to­jai.

 

Spa­lio mė­ne­sį mi­ni­mas Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos di­plo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo dvi­de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jus. Šią su­kak­tį la­bai šil­tai pa­mi­nė­jo Uk­rai­nos Po­do­lės Ka­me­ne­co  vi­ce­me­ras Va­si­lij Su­kach. Šie­met da­lį sa­vo atos­to­gų jis su šei­ma nu­ta­rė pra­leis­ti mū­sų mies­te pas ge­rus bi­čiu­lius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Va­si­lij Su­kach su žmo­na Ina ir duk­ra Anas­ta­si­ja prie Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio su Val­du Pet­ro­niu, jo žmo­na Rū­ta, duk­ro­mis Lau­ra ir Ger­da.

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą skau­di tra­ge­di­ja nu­ti­ko Tau­jė­nuo­se. Ava­ri­jos me­tu čia bu­vo mir­ti­nai su­ža­lo­tas jau­nas žmo­gus. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­gi­na at­si­liep­ti įvy­kio liu­di­nin­kus.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po smū­gio į na­mą iš au­to­mo­bi­lio li­ko me­ta­lo krū­va.

Puslapis 854 iš 975

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų