Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lie­tu­vos skirs­to­mų­jų tin­klų ope­ra­to­rius AB LESTO kvie­čia da­ly­vau­ti fo­to­gra­fi­jų kon­kur­se „Gan­drų se­zo­nas“ ir iki rug­pjū­čio 27 die­nos siųs­ti nuo­trau­kas, ku­rio­se įam­žin­ti gan­drai. Ko­mi­si­ja iš­rinks me­niš­kiau­sias gan­drų nuo­trau­kas ir lai­mė­to­jus ap­do­va­nos ga­li­my­bė­mis pa­žvelg­ti į Že­mę iš gan­dro skry­džio ir ra­miu po­il­siu „tarp gan­drų“. Bus iš­rink­ti ir gra­žiau­si re­gio­nų gan­drai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

 

Šeš­ta­die­nį skau­di ava­ri­ja įvy­ko Vait­kuš­ky­je. Su­si­dū­rus trims au­to­mo­bi­liams vie­nas žmo­gus žu­vo, o dar du pa­ty­rė trau­mas. Ne­lai­mė įvy­ko vi­dur­die­nį.

Link Vil­niaus Vait­kuš­kio kal­no įkal­ne va­žia­vęs uk­mer­giš­kis M. P., vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Mer­ce­des Benz S55“, ne­su­val­dė jo, iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir rė­žė­si į vil­nie­čio G. Č. vai­ruo­ja­mą „Au­di 80“.

 

 

Iš au­to­mo­bi­lio li­ko tik me­ta­lo krū­va.
Daivos Zimblienės nuotr.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Įsi­ga­lio­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­ti rei­ka­la­vi­mai darb­da­viams. Pa­gal nau­ją tvar­ką ga­li­ma pa­pras­čiau gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą, stei­giant nau­jas dar­bo vie­tas. Taip įmo­nės ska­ti­na­mos įdar­bin­ti dau­giau ieš­kan­čių dar­bo as­me­nų.

Uk­mer­giš­kiai pra­ėju­sią sa­vai­tę tu­rė­jo pro­gos ste­bė­ti ta­len­tin­giau­sių mū­sų ša­lies šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mus. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sa­lė­je vy­ko Lo­ty­nų Ame­ri­kos spor­ti­nių šo­kių Lie­tu­vos čem­pio­na­tas. Dvi die­nas ja­me ant par­ke­to iš vi­so su­ko­si per 400 po­rų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ra­jo­no va­do­vai ne vie­ną kar­tą vie­šai Uk­mer­gės var­to­to­jus ra­gi­no ne­mo­kė­ti „Mies­to ener­gi­jai“ va­di­na­mo­jo skai­tik­lio mo­kes­čio. Ta­čiau  uk­mer­giš­kiai jau­čia­si ap­gau­ti: kai ku­riems da­bar ten­ka ne tik su­mo­kė­ti sko­las, bet ir ap­mo­kė­ti teis­mų bei ant­sto­lių iš­lai­das.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Skaitikliai daugiabučiuose kursto aistras.

Pa­si­bai­gė „Mies­to ener­gi­jos“ su­reng­tas keis­tas eg­za­mi­nas uk­mer­giš­kiams. Įmo­nė ža­dė­jo – jei pu­sė ra­jo­no cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos var­to­to­jų pa­reikš to­kią va­lią, „skai­tik­lio mo­kes­tis“ bus pa­nai­kin­tas. Po šios ak­ci­jos pa­aiš­kė­jo, kad nu­sta­ty­tas pa­ra­šų kie­kis ne­su­rink­tas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. „Skai­tik­lio mo­kes­čio“ klausimas Ukmergėje dar neišspręstas.

 

Sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė de­šim­čia pro­cen­tų ma­žin­ti fik­suo­tą pa­ja­mų mo­kes­čio dy­dį tu­rin­tiems ver­slo liu­di­ji­mą as­me­nims. Įver­ti­nus sun­kią smul­kių ver­sli­nin­kų fi­nan­si­nę pa­dė­tį, į veik­los po­bū­dį siū­lo­ma neat­si­žvelg­ti. Šis klau­si­mas bus spren­džia­mas ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Iš­duo­da­mų ver­slo liu­di­ji­mų mo­kes­čių dy­džiai pri­klau­so nuo to, ko­kio­je te­ri­to­ri­jo­je ir ko­kia veik­la su­tei­kia­ma tei­sė vers­tis.

 

 

At­pi­gi­nus ver­slo liu­di­ji­mus, tur­gus iš­tuš­tė­ti ne­tu­rė­tų.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Vie­nu svar­biau­sių ama­tų tarp mer­gi­nų ir mo­te­rų ka­dai­se lai­ky­tas siu­vi­mas šian­dien ne­be toks mėgs­ta­mas. Siu­vė­jos dar­bo bo­di­ma­si, o siu­vyk­los pri­trūks­ta kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų. Vie­nos di­džiau­sių ra­jo­no įmo­nių – UAB „Tex­ti­li­te“ va­do­vė Ge­no­vai­tė Na­vi­kie­nė pri­pa­žįs­ta, jog siu­vi­mo pra­mo­nė iš­gy­ve­na ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Siu­vi­mas – ne­dė­kin­ga spe­cia­ly­bė“, – sa­ko vie­nos di­džiau­sių ra­jo­no siu­vi­mo įmo­nių UAB „Tex­ti­li­te“ va­do­vė Ge­no­vai­tė Na­vi­kie­nė.

Trečiadienį Ukmergės rajono profesinių sąjungų bendrijos nariai susitiko su rajono valdžia, savivaldybės administracijos atstovais. Buvo aptartos glaudesnio bendradarbiavimo galimybės, ieškoma būdų sušvelninti rajono žmonėms sunkmečio padarinius.

Ligita JUODVALKIENĖ

Šio susitikimo iniciatorius – rajono profesinių sąjungų bendrijos pirmininkas Vincentas Banikonis. Jis įsitikinęs, kad padėti rajono žmonėms kuo lengviau išgyventi sunkmetį – bendras profsąjungų ir rajono valdžios sąlyčio taškas. Prieš keletą metų buvo sudaryta trišalė taryba iš savivaldybės, profesinių sąjungų bei darbdavių atstovų. V. Banikonis mano, kad kuo daugiau rajonui aktualių klausimų reikėtų spręsti trišalėje taryboje.

Autorės nuotr. Vincentas Banikonis (viduryje) ragina rajono vadovus parengti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Puslapis 855 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų