Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kviečiame Ukmergės rajono bendruomenes, įstaigas bei visus gyventojus aktyviai siūlyti asmenis Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacijai gauti. Kunigaikščio Gedimino vardo nominacijos – asmenų, labiausiai spartinančių Vilniaus apskrities (regiono) socialinę ir ekonominę plėtrą, visuomeninio įvertinimo apdovanojimai. Nominacijų steigėja – Vilniaus regiono plėtros taryba ir jos partneriai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras skel­bia ka­rą rū­ky­mui. Jo darbuotojai siūlo draus­ti vie­šo­se vie­to­se rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams. To­kio spren­di­mo dar nė­ra pri­ėmu­si nė vie­na ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Siū­lo­ma draus­ti vie­šai rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams bei ne­rū­ky­mo zo­na skelb­ti Kęs­tu­čio aikš­tę.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo di­din­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį ju­ri­di­niams as­me­nims. Taip ti­ki­ma­si ap­kam­šy­ti ge­ro­kai sky­lė­tą sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ne­se­niai ra­jo­no ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą nuo ki­tų me­tų pra­džios vi­so­je Uk­mer­gės ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je įves­ti vie­ti­nę rin­klia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą. Pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja apie vie­ti­nės rin­klia­vos dy­džius fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims su­lau­kė gy­ven­to­jų kri­ti­kos.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė Miš­kų 33 na­mo gy­ven­to­jų ben­dri­jos „Žil­vi­tis“ na­riai. Ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Vio­le­ta Kvi­rie­nė sa­ko, kad gy­ven­to­jai ne­su­tin­ka su siū­lo­mu skai­čia­vi­mo bū­du.

 

 

Pa­ga­liau ga­lė­si­me rei­ka­lau­ti, kad šiukš­lės iš kon­tei­ne­rio „ne­lip­tų“.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Šią sa­vai­tę mies­te sta­to­mi nau­ji žen­klai. Jie draus­mins šiukš­lin­to­jus.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Šią sa­vai­tę kaip nie­kuo­met svei­kin­to­jų gau­su uk­mer­giš­kės Ma­ri­jo­nos Gri­ga­liū­nie­nės bu­te. Se­no­lė spa­lio 3 die­ną at­šven­tė šim­tą­jį sa­vo gim­ta­die­nį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šim­to me­tų su­lau­ku­sią Ma­ri­jo­ną Gri­ga­liū­nie­nę svei­ki­na ar­ti­mie­ji.

At­ko­čiuo­se gy­ve­nan­ti Ele­na Lip­nic­kie­nė šiuos me­tus pra­dė­jo gar­bin­gu ju­bi­lie­ju­mi. Sau­sio 11 die­ną ji pa­mi­nė­jo šim­to me­tų su­kak­tį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Elena Lipnickienė švenčia šimto metų gimtadienį.

Švie­ti­mo įstai­gas pa­lie­tu­sios per­mai­nos kei­čia ir mo­kyk­li­nių šven­čių tra­di­ci­jas. Vie­na jų – šim­ta­die­nis, ku­rios jau su­lau­kė ra­jo­no abi­tu­rien­tai. Kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se ne­be­li­kus ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių – vie­nuo­lik­to­kų, ši už­duo­tis ten­ka mo­ky­to­jams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Užupio vidurinė mokykla.

 

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rys An­ta­nas Damb­raus­kas Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du raš­tu krei­pė­si į ra­jo­no me­rą, kel­da­mas ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nų Uk­mer­gė­je klau­si­mą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Anot A. Damb­raus­ko, nors šie­met Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos (VKEKK) nu­sta­ty­tos kai­nos Uk­mer­gė­je že­mes­nės nei per­nai, jos ga­lė­jo bū­ti dar pa­lan­kes­nės var­to­to­jams.

 

 

Ne­žiū­rint ta­ry­bos spren­di­mų, ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nas nu­sta­to Kai­nų ko­mi­si­ja.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja prie Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos Uk­mer­gės ši­lu­mos ūky­je nu­sta­tė daug pa­žei­di­mų. Kai ku­rie jų – šiurkš­tūs.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no ši­lu­mos ūkį sa­vi­val­dy­bė pe­rė­mė prieš me­tus, ta­čiau pro­ble­mos dėl jo ne­si­bai­gia lig šiol.

Puslapis 856 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų