Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­nos už sau­sio mė­ne­sį Uk­mer­gė­je ma­žė­ja. Taip nu­ta­rė šią sa­vai­tę po­sė­džia­vę Uk­mer­gės ra­jo­no eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos na­riai. UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ var­to­to­jams, gau­nan­tiems ši­lu­mą iš mies­to ka­ti­li­nių, kai­na už pa­slau­gą ma­ži­na­ma 5 pro­cen­tais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Šildymas Ukmergėje pinga, bet „Miesto energijai“ jis gali būti atjungtas už skolas.

„Ko­vo 11-oji  – svar­bus is­to­ri­nis įvy­kis, ta­čiau kai tu esi tie­sio­gi­nis jo da­ly­vis, tas įvy­kis kas­dien įgau­na vis di­des­nę pras­mę“, – sa­ko Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gri­nius. Prieš 21-erius me­tus sa­vo pa­ra­šu jis pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­va skel­bia­ma ne­pri­klau­so­ma vals­ty­be.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kęstutį Grinių domina visos Ukmergės aktualijos.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie ge­gu­žės pa­bai­go­je ra­jo­ne iš­pli­tu­sį si­fi­lį. Tuo­met li­ga diag­no­zuo­ta 7 uk­mer­giš­kiams. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus duo­me­ni­mis, šia ve­ne­ri­ne li­ga jau už­si­krė­tė 14 as­me­nų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Įsi­bė­gė­jus va­sa­rai, pra­si­de­da šie­nap­jū­tės dar­bai. Nors šie dar­bai la­biau aso­ci­juo­ja­si su kai­mo gy­ve­ni­mu, Uk­mer­gė­je yra net 86 hek­ta­rai šie­nau­ja­mų plo­tų. De­ja, šie­met ben­dras vaiz­das ne­džiu­gi­na – dau­ge­lis gat­vių dar ne­šie­nau­ta nė kar­to.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Dau­ge­lio ša­lies re­gio­nų so­di­nin­kai skun­džia­si itin pras­tu der­liu­mi. Į obe­lis liūd­nai žval­go­si ir mū­sų ra­jo­no so­dų sa­vi­nin­kai. Kai ku­rie iš jų obuo­lių der­liaus nu­ė­mi­mo dar­bų šie­met net ne­pla­nuo­ja – de­šim­tys hek­ta­rų vais­me­džių sto­vi ne­vai­sin­gi. Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką ne­par­da­vę vai­sių ūki­nin­kai ne­gaus ir iš­mo­kų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vaidotės Griškevičiūtės nuotr. Lie­tu­vos so­duo­se obuo­lių šie­met gau­siai ne­už­de­rė­jo.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ini­ci­juos nau­jo­jo Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­sta­to sta­ty­bos in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą. Spren­di­mas pri­im­tas įver­ti­nus si­tu­a­ci­ją dėl da­bar­ti­nia­me pa­sta­te ras­to di­de­lio kie­kio gyv­si­dab­rio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šiame sklype ateityje turėtų stovėti teismo pastatas.

Skaitytojus pasiekė nauja rašytojos, menininkės, Ukmergės literatų draugijos narės Zitos Bataitienės kūrybos knygelė „Duoburis“. Leidinyje – eilėmis bei atvirlaiškiais virtę autorės išgyvenimai, prisiminimai, mintys apie tuos, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje.

 

Jei bent kar­tą su­kir­bė­jo gal­vo­je min­tis, kad jums rei­ka­lin­ga psi­cho­lo­go pa­gal­ba, ati­dė­lio­ti ne­ver­ta. Tuo įsi­ti­ki­nęs psi­cho­lo­gas Na­ri­man­tas Mar­kaus­kas. Jis sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu psi­cho­lo­gams sa­vo sie­lą at­ve­rian­čių žmo­nių dau­gė­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Na­ri­man­tas Mar­kaus­kas sa­ko, kad psi­cho­lo­gai esa­me vi­si – tik vie­ni mė­gė­jai, ki­ti – pro­fe­sio­na­lai.

Ūkio ban­ko pa­sta­te įsi­kū­ru­sį Šiau­lių ban­ką ant­ra­die­nį už­gu­lė in­dė­li­nin­kų mi­nia. Nors bu­vo skelb­ta, kad ban­ko fi­lia­lai bus ati­da­ry­ti vi­dur­die­nį, ne­kan­triau­si bu­vę Ūkio ban­ko klien­tai prie du­rų su­sto­jo nuo 7 va­lan­dos ry­to.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gie­tiš­kas ban­ko štur­mas.

Ket­vir­ta­die­nį įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­ta ga­li­my­bė su­da­ry­ti Uk­mer­gės se­na­mies­čio iš­pla­na­vi­mo pro­jek­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pro­jek­tą ta­ry­bai pri­sta­tęs Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Ur­ba­nis­ti­kos ka­ted­ros ar­chi­tek­tas Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas pa­aiš­ki­no jo rei­ka­lin­gu­mą: „Vie­nos lė­šos at­ei­na ke­liams, ki­tos pa­sta­tams, ki­tiems ob­jek­tams. Rei­kė­tų su­da­ry­ti ben­drą vi­so mies­to su­tvar­ky­mo pla­ną.“ Anot jo, Ben­dra­sis mies­to pla­nas ne­nu­sa­ko spe­ci­fi­nių da­ly­kų, for­muo­jan­čių mies­to įvaiz­dį, ku­rian­čių ben­drą vi­su­mą.

Puslapis 858 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų