Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Tre­čia­die­nį į Uk­mer­gę su­gu­žė­ję Sei­mo na­riai do­mė­jo­si gyv­si­dab­riu ap­nuo­dy­to Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo si­tu­a­ci­ja.

Ves­tu­vi­nės nuo­tai­kos ne­slūgs­ta ra­jo­no po­li­ti­kos pa­dan­gė­je. Ves­tu­vėms ren­gia­si dar vie­nas uk­mer­giš­kių į ta­ry­bą iš­rink­tas at­sto­vas. Šis šeš­ta­die­nis – iš­skir­ti­nė die­na sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui kon­ser­va­to­riui An­driui Ka­les­ni­kui.

Sa­vait­raš­tis „Vei­das“ aš­tun­tą kar­tą su­da­rė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių rei­tin­gą. 60-ies sa­vi­val­dy­bių są­ra­še Uk­mer­gė – 33-io­ji. Nuo per­nai ji pa­ki­lo aukš­tyn per vie­nuo­li­ka vie­tų. Rei­tin­go su­da­ry­to­jai ge­riau­sia vie­ta gy­ven­ti Lie­tu­vo­je pri­pa­ži­no Klai­pė­dos ra­jo­ną.Jis pa­ki­lo iš penk­to­sios vie­tos ir iš pir­mos po­zi­ci­jos iš­stū­mė Vil­nių.

Įpusėjus vasarai pratuštėjo savivaldybės kabinetai – šiuo metu atostogauja net trečdalis specialistų. Planuoja pirmąsias savo atostogas ir naujoji valdžia. Nors Darbo kodekse nurodyta, jog pirmasis poilsis paprastai suteikiamas po pusmečio darbo, susitarimai darbovietėse dėl ankstesnių atostogų neuždrausti.

Va­sa­ros se­zo­no atos­to­gų me­tas kiek­vie­no­je įstai­go­je ge­ro­kai pra­re­ti­na dar­buo­to­jų gre­tas. Ne iš­im­tis ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Vi­dur­va­sa­rį čia vie­nu me­tu atos­to­gau­ja ke­lios de­šim­tys dar­buo­to­jų.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė la­biau­siai iš­tuš­tė­ja lie­pą ir rug­pjū­tį – šis lai­ko­tar­pis grei­čiau­siai iš­graibs­to­mas atos­to­goms. Tais mė­ne­siais pa­pras­tai vie­nu me­tu atos­to­gau­ja net treč­da­lis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tų.

 

Rajono vadovai pasirengimą euro atėjimui sieja su papildomomis išlaidomis bei darbuotojų apmokymu. Sudaryto priemonių plano vykdymui „diriguoja“ komisija. Ji turės išklausyti ir visus gyventojų gaunamus skundus dėl pažeidimų, susijusių su nauja valiuta.

Įsi­ga­lio­ju­sios Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­tai­sos su­tei­kia dau­giau tei­sių sa­vi­val­dy­bėms da­li­jant pa­ra­mą. Ti­ki­ma­si, kad dėl su­griež­tin­tos tvar­kos pa­ra­mos ga­vė­jų ma­žės.

Neseniai pakeistas Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo taisykles vėl teko redaguoti.

Vė­ly­vą sek­ma­die­nio va­ka­rą uk­mer­giš­kiai jau tu­rės iš­si­rin­kę sa­vo me­rą. O šią sa­vai­tę nuo tre­čia­die­nio vyks­ta ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas.  Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je prie bal­sa­dė­žės uk­mer­giš­kiai rin­ko­si ir šven­ti­nę – Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną – ko­vo 11-ąją.

Puslapis 859 iš 1100

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų