Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sa­vait­ga­lį Sie­si­kuo­se vy­ko Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos pa­so­din­to ąžuo­lo 80-me­čiui pa­mi­nė­ti skir­ti ren­gi­niai. Šia pro­ga mies­te­ly­je iš­kil­min­gai ati­deng­ta An­ta­no Sme­to­nos skulp­tū­ra, ku­rią su­kū­rė vep­riš­kis skulp­to­rius Vik­to­ras Žen­te­lis.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Autorės Nuotraukos. Antanas Paškevičius atidengia Prezidento skulptūrą. Šalia – kraštietis Vladas Martikonis, idėją įgyvendinti padėjęs materialiai.

Bu­vęs il­ga­me­tis UAB „Uk­mer­gės ener­gi­ja“ va­do­vas Juo­zas Al­gir­das Kup­čins­kas įdar­bin­tas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Nuo ba­lan­džio 3 die­nos jis dir­ba Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riu­je spe­cia­lis­tu cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­ki­mo klau­si­mais.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Vos prieš mė­ne­sį Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­skel­bė, kad UAB „Mies­to ener­gi­ja“ su­tar­tį, su­da­ry­tą su Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­be, pa­žei­dė šiurkš­čiai ir sa­vi­val­dy­bė ją nu­trau­kė tei­sė­tai. Ta­čiau pa­na­šu, kad ši­lu­mos ūkio lau­ke ka­ras tarp šių sub­jek­tų dar ne­si­bai­gė. Ne­se­niai sa­vi­val­dy­bė ga­vo pre­ten­zi­ją iš „Mies­to ener­gi­jos“, ku­rio­je tei­gia­ma, kad yra sko­lin­ga šiai įmo­nei 13 mi­li­jo­nų li­tų.

Ukmergės rajono savivaldybė sulaukia UAB „Miesto energija“ pasipiktinusių gyventojų skambučių. Gyventojai nerimauja dėl privačios bendrovės kreipimosi, kuriame savivaldybės kontroliuojamos įmonės kaltinamos nepagrįstai siunčiamomis sąskaitomis, pateikiama daug gyventojus klaidinančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nė si­tu­a­ci­ja įtemp­ta – ne­aiš­ku, ar bus su­rink­tos biu­dže­te nu­ma­ty­tos pa­ja­mos. At­ly­gi­ni­mų už gruo­dį iki ki­tų me­tų teks pa­lauk­ti ir dar­buo­to­jams – šį mė­ne­sį bus iš­mo­kė­ti tik avan­sai. Sa­vi­val­dy­bės sko­lų naš­ta – 36 mi­li­jo­nai li­tų. To­kia ji dar nie­kuo­met ne­bu­vo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ant­ra­die­nį įvy­ko ar­chi­tek­tū­ri­nio kon­kur­so, ku­ris bu­vo skelb­tas pi­lia­kal­nio ir ša­lia jo esan­čio se­na­mies­čio erd­vėms su­tvar­ky­ti, pa­baig­tu­vės. Sa­vi­val­dy­bė bu­vo itin dos­ni – iš biu­dže­to pre­mi­joms iš­da­lin­ta 24 tūks­tan­čiai li­tų. Ap­do­va­no­ti ne tik nu­ga­lė­to­jai, bet ir dar ke­tu­ri da­ly­viai. Iš vi­so kon­kur­se jų da­ly­va­vo še­ši.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Me­čis­lo­vui ir Mar­ty­nui Va­le­vi­čiams ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė vi­ce­me­ras Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je nu­ma­ty­tos struk­tū­ri­nės per­mai­nos. Ket­vir­ta­die­nį įvyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl nau­jo Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus įstei­gi­mo ir jo są­skai­ta eta­tų ma­ži­ni­mo kai ku­riuo­se ki­tuo­se sky­riuo­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pokyčių numatoma rajono savivaldybės struktūroje.

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su nau­juo­ju at­lie­kų ve­žė­ju. Sa­vi­val­dy­bės skelb­tą vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są lai­mė­jo UAB „Eko­no­vus“ iš Vil­niaus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Va­sa­ros atos­to­gos moks­lei­viams – me­tas, kai ga­li­ma ne tik pail­sin­ti gal­vas, bet ir vie­ną ki­tą li­tą už­si­dirb­ti. Anks­čiau  po ke­lias de­šim­tis mo­ki­nių per va­sa­rą pri­im­da­vo mies­to se­niū­ni­ja pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą. Ją fi­nan­suo­ja dar­bo bir­ža kar­tu su sa­vi­val­dy­be. Ta­čiau šie­met sa­vi­val­dy­bė tam pi­ni­gų ne­nu­ma­tė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dau­ge­lis jau­nuo­lių sva­jo­ja va­sa­rą pa­dir­bė­ti.

Po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no me­ti­nį sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Po­li­ti­kai taip pat bu­vo in­for­muo­ti apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją dėl Ūkio ban­ke pra­puo­lu­sių sa­vi­val­dy­bės mi­li­jo­nų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žlugus Ūkio bankui, virš Ukmergės telkiasi ne tik kamuoliniai, bet ir gerokai pilkesni debesys...

Puslapis 861 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų