Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Bu­vu­sio ra­jo­no me­ro Vy­do Pa­knio pra­dė­ta veik­la „Uk­mer­gės ši­lu­mo­je“ ne­pra­sly­do pro akis Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Pra­dė­tas ty­ri­mas dėl UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­riaus V. Pa­knio veiks­mų ati­tik­ties Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mui.

Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų darbe šiemet suksis beveik 300 ukmergiškių. Savivaldybėje darbą pradeda nauja rinkimų komisija. Vien mūsų savivaldybei minėtiems rinkimams skirta trečdalis milijono.

Lie­pa – itin džiu­gus mė­nuo ke­lioms Uk­mer­gės so­cial­de­mok­ra­tų šei­moms. Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas su žmo­na Ai­ra sa­vait­ga­lį su­si­lau­kė sū­naus, o jo pa­dė­jė­ja Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė jau an­tra sa­vai­tė sū­puo­ja duk­ry­tę.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je at­si­svei­ki­ni­mo gė­lės įteik­tos į Sei­mą iš­rink­tam Ka­ziui Gry­baus­kui. Su puokš­te su­tik­tas jo vie­tą ta­ry­bo­je pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų ei­liš­ku­mo są­ra­šą už­ėmęs Jo­nas Gry­baus­kas. Jis iš­kil­min­gai pri­sie­kė vyk­dy­ti ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB Uk­mer­gės bu­tų ūky­je pa­dau­gė­jo va­do­vų. Čia pra­dė­jo dirb­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas. Jis ta­po nau­jo – Būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo – sky­riaus vir­ši­nin­ku.

Į posėdį susirinkę rajono tarybos nariai praėjusią savaitę patvirtino beveik pusšimtį klausimų. Visi opozicijos siūlymai buvo atmesti, o diskutuoti sugebėta ir dėl visiškai aiškių dalykų.Rajono tarybos posėdis prasidėjo priesaika. Prisiekė naujas tarybos narys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Vladas Kovarskas.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jai, se­niū­nai pra­ėju­sią sa­vai­tę su­gu­žė­jo į Žel­vą. Čia vy­ko iš­va­žiuo­ja­ma­sis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis. Ke­liau­jant po ra­jo­no gy­ven­vie­tes sie­kia­ma kuo la­biau įsi­gi­lin­ti į kai­mo žmo­nių pro­ble­mas. Tie­sa, Žel­vo­je bė­dų ras­ta ne tiek ir daug.

Ša­lies po­li­ci­jo­je pir­mą kar­tą per vi­są jos is­to­ri­ją įve­da­ma ro­ta­ci­ja. Ji pa­lies pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ją bai­gian­čius ap­skri­čių bei ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų va­do­vus. Ar bus po­ky­čių Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, pa­aiš­kės po ko­mi­si­jos, ver­tin­sian­čios jo va­do­vo veik­lą, iš­va­dų.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas lau­kia nau­jo­jo va­do­vo. Pre­ten­den­tai į šias pa­rei­gas pa­aiš­kės prieš at­ran­ką, ku­rią ke­ti­na­ma skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Ap­skri­ta­sis sta­las“ į de­ba­tus su kan­di­da­tais į ra­jo­no me­rus pa­kvie­tė jau­ni­mą. Do­mė­ta­si po­li­ti­kų tiks­lais, kal­bė­ta apie jų rin­ki­mų pro­gra­mas. Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre vy­kęs su­si­ti­ki­mas – ša­lies jau­ni­mui skir­to pro­jek­to „Man ne dzin“ da­lis.

Puslapis 865 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų