Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pir­ma­die­nį su­reng­tas ne­ei­li­nis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis  tru­ko re­kor­diš­kai trum­pai – maž­daug 6 mi­nu­tes. Jis bai­gė­si po vie­nin­te­lio bal­sa­vi­mo ne­pa­tvir­ti­nus dar­bot­var­kės. Ne­ei­li­nis po­sė­dis su­šauk­tas opo­zi­ci­nių frak­ci­jų ini­cia­ty­va. Ja­me iš­kel­ti rei­ka­la­vi­mai dėl ko­mi­si­jų su­da­ry­mo ga­li­miems vals­ty­bės tar­nau­to­jų...

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­ty­tas Šven­tu­pė­je įreng­to kem­pin­go li­ki­mas. Kem­pin­go te­ri­to­ri­jo­je ty­vu­liuo­ja pa­tvi­nęs Šven­to­sios van­duo. Kol kas sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vyks­ta su­ras­ti ob­jek­to nuo­mi­nin­kų.

 

Nuo šio pir­ma­die­nio dirb­ti pra­dė­jo nau­ja­sis ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys. Jau pir­mo­sio­mis sa­vo dar­bo die­no­mis ra­jo­no va­do­vas ki­bo į es­mi­nių uk­mer­giš­kiams rei­ka­lų sri­tį – dė­lio­ja­mos ši­lu­mos ūkio per­spek­ty­vos, spren­džia­ma ir iki šiol ne­ži­no­my­bė­je pa­ki­bu­si karš­to van­dens skai­tik­lio pro­ble­ma.

Nau­ja­sis Vil­niaus ap­skri­ties VPK Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Min­dau­gas Pet­raus­kas dar­bą mū­sų mies­te ver­ti­na kaip dar vie­ną la­bai svar­bų sa­vo dar­bi­nės veik­los eta­pą.

Neseniai Ukmergės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas pradėjo eiti 28 metų Agnė Balčiūnienė. Su ja šnekučiavomės apie darbą, politiką, šeimą ir laisvalaikį.

 

Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariate  šįryt pristatytas naujas vadovasMindaugas Petrauskas, lig šiol dirbęs Lietuvos kriminalinės policijos biuro...

Kelio link Molėtų remontas – skausminga tema ne tik mūsų rajonui. Tačiau neseniai atsirado šiokia tokia prošvaistė – pakoregavus projektą, atsirado galimybė jo rekonstrukciją atlikti etapais.

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gė­je vie­šė­jęs kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą pa­trio­ti­niu jau­ni­mo ug­dy­mu. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je tu­rė­tų steig­tis šau­lių bū­re­liai. Tai moks­lei­vius ska­tin­tų su­vok­ti, jog pri­rei­kus, pri­va­lo ei­ti gin­ti sa­vo tė­vy­nę.                         

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas pa­skel­bė ne­ga­lio­jan­čiu kon­kur­są į Uk­mer­gės mies­to se­niū­no pa­rei­gas. Ar­ti­miau­siu me­tu kon­kur­sas bus skel­bia­mas iš nau­jo.

Pa­sau­ly­je po­pu­lia­rias idė­jas sa­va­no­riau­ti gra­ži­nant bei gar­si­nant sa­vo kraš­tą ban­do­ma per­kel­ti į Uk­mer­gę. Su­si­bū­rę en­tu­zias­tai ti­ki­na, jog kar­tais tam už­ten­ka vien ge­ro pa­vyz­džio. „Ly­de­rių kar­ta. Uk­mer­gė“ – taip pa­si­va­di­no gru­pė ben­dra­min­čių, nu­spren­du­sių ge­riems dar­bams telk­ti vi­suo­me­nę. 

Puslapis 868 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų