Spausdinti šį puslapį

Iš biokuro katilinės kamino virsta juodi lyg garvežio dūmai

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

„Ar ga­li iš bio­ku­ro ka­ti­li­nės ka­mi­no iš­ti­sai ke­lias va­lan­das per die­ną verž­tis  bai­siai juo­di dū­mai? At­ro­do, tar­si ten au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas ar ko­kias at­lie­kas de­gin­tų.

Ko­kiu oru mes pri­vers­ti kvė­puo­ti, kas tu­rė­tų at­sa­ky­ti už to­kią ap­lin­kai da­ro­mą tar­šą?“ – su­ne­ri­mę klau­sė uk­mer­giš­kiai, gy­ve­nan­tys ne­to­li Vil­niaus gat­vė­je esan­čios bio­ku­ro ka­ti­li­nės.

Pa­sak jų, tirš­ti juo­di dū­mai iš ka­ti­li­nės ka­ti­lo virs­ta jau an­trą sa­vai­tę.

Nors nau­jai pa­sta­ty­ta ka­ti­li­nė vei­kia nuo pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio mė­ne­sio, anks­čiau gy­ven­to­jai to­kių dū­mų ne­pa­ste­bė­ję.

Įta­ką dū­mams da­ro su­ma­žė­ju­si ka­ti­lo ga­lia?

Ben­dro­vės „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ di­rek­to­rė In­gri­da Žu­kaus­kie­nė tei­gė, jog žmo­nėms nė­ra dėl ko ne­ri­mau­ti.

„Ka­ti­li­nė kū­re­na­ma tik me­die­nos skied­ro­mis, nau­do­ti ki­to­kį ku­rą tech­no­lo­giš­kai nė­ra įma­no­ma. Tai šiuo­lai­ki­nė ka­ti­li­nė, o ne at­lie­kų de­gi­ni­mo įmo­nė. Juo­di dū­mai iš ka­mi­no pra­si­ver­žia dėl to, kad ka­ti­las šiuo me­tu dir­ba la­bai ma­žu ga­lin­gu­mu – 0,7 MW vie­toj šal­tuo­ju me­tų lai­ku bu­vu­sio 2,5 MW. Ka­ti­li­nė da­bar gy­ven­to­jams tik šil­do van­de­nį. Kai karš­to van­dens nau­do­ji­mas su­ma­žė­ja, ka­ti­las sa­vo­tiš­kai „pri­dūs­ta“, o kai to van­dens po­rei­kis iš­au­ga, ka­ti­las vėl „už­si­krau­na“ ir šio tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so me­tu iš­me­ta tuos juo­dus dū­mus. Šių dū­mų už­terš­tu­mas nė­ra di­des­nis nei įpras­tai“, – tvir­ti­no I. Žu­kaus­kie­nė.

Ji pa­ti tuos dū­mus ma­to, ka­dan­gi ne­to­lie­se gy­ve­na.

Ben­dro­vės va­do­vė pa­ža­dė­jo pa­si­kvies­ti į ka­ti­li­nę pro­jek­tuo­to­jus, de­rin­to­jus, kad šie pa­dė­tų iš­spręs­ti šią pro­ble­mą.

„No­ri­me bū­ti skaid­rūs ir nie­ko ne­sle­pia­me, ka­dan­gi nuo pat ka­ti­li­nės sta­ty­bų pra­džios esa­me gir­dė­ję pa­čių įvai­riau­sių in­ter­pre­ta­ci­jų“, – sa­kė I. Žu­kaus­kie­nė.

Iš tie­sų, pla­nai gy­ve­na­ma­ja­me kvar­ta­le, ša­lia vai­kų dar­že­lio, mo­kyk­los ir vai­kų glo­bos na­mų, sta­ty­ti šią pir­mą­ją mies­te bio­ku­ro jė­gai­nę bu­vo su­kė­lę ne­ma­žai dis­ku­si­jų tarp gy­ven­to­jų ir mies­to val­džios.

Tuo­me­čiai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai at­kak­liai nei­gė šiuos pla­nus, o žmo­nės juos rė­mė prie sie­nos ir ste­bė­jo­si, kaip ši ka­ti­li­nei vi­siš­kai ne­tin­ka­ma vie­ta ne­už­kliu­vo pri­va­lo­mus lei­di­mus sta­ty­boms iš­da­vu­siems ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams.

At­liks la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas Jo­nas Či­vas pa­ti­ki­no, kad pas­ta­ruo­ju me­tu yra ga­vęs gy­ven­to­jų skun­dų dėl ben­dro­vės „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ bio­ku­ro ka­ti­li­nės veik­los.

„Dėl rūks­tan­čių juo­dų dū­mų šią sa­vai­tę bu­vau pats nu­vy­kęs į ka­ti­li­nę ir at­li­kau vi­zu­a­li­nį pa­tik­ri­ni­mą. Įsi­ti­ki­nau, kad de­gi­na­ma tai, kas ir pri­klau­so. Man ten be­bū­nant, dū­mų spal­va pa­si­kei­tė į nor­ma­lią. Įta­riu, kad pro­ble­ma sly­pi ge­rai ne­su­tvar­ky­ta­me de­gi­ni­mo re­ži­me – ne­su­re­gu­liuo­tas ku­ro ir oro san­ty­kis“, – kal­bė­jo J. Či­vas.

Per sep­ty­nis šios bio­ku­ro ka­ti­li­nės dar­bo mė­ne­sius Uk­mer­gės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai jos veik­lą tik­ri­no tik kar­tą – ko­vo mė­ne­sį. Pa­sak J. Či­vo, at­lik­to pla­ni­nio pa­tik­ri­ni­mo me­tu dėl tar­šos lei­di­mo rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mo­si bu­vo ras­ta kai ku­rių pa­žei­di­mų, dėl ko ben­dro­vei bu­vo pa­skir­ta 57 eu­rų bau­da.

Ko­kie gi bu­vo ras­ti pa­žei­di­mai, J. Či­vas ne­pa­no­ro de­ta­li­zuo­ti.

Ne­tru­kus po po­kal­bio Uk­mer­gės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų va­das pa­skam­bi­no dar kar­tą pats ir pa­ti­ki­no, kad jau su­si­sie­kęs su de­par­ta­men­to Vals­ty­bi­nės ana­li­ti­nės kon­tro­lės sky­riaus la­bo­ra­to­ri­ja bei pa­pra­šęs at­vyk­ti į Uk­mer­gę at­lik­ti šios bio­ku­ro ka­ti­li­nės iš­me­ta­mo oro ty­ri­mus.

Skun­dų dėl bio­ku­ro ka­ti­li­nių ne­ga­vo

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Egi­di­jus Anu­lis tei­gė, jog jam dar nė­ra te­kę ma­ty­ti iš bio­ku­ro jė­gai­nių virs­tan­čių juo­dų dū­mų ir kol kas de­par­ta­men­tas nė­ra ga­vęs jo­kių skun­dų dėl šių jė­gai­nių veik­los.

„Ga­li bū­ti vi­so­kių niu­an­sų ir įta­ri­mų, dėl ko iš ka­ti­li­nės ka­mi­no virs­ta tie juo­di dū­mai. Gal kū­re­na­ma me­die­na yra ne­pa­kan­ka­mai šva­ri – im­preg­nuo­ta ar ki­taip che­miš­kai ap­do­ro­ta. Tik­rai ne­no­rė­čiau ti­kė­ti, var­gu ar ten ga­li bū­ti de­gi­na­mos pa­dan­gos ar ki­to­kios at­lie­kos. Į to­kius gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ke­lian­čius reiš­ki­nius rei­kia ne­del­siant re­a­guo­ti ir at­lik­ti rim­tą kom­plek­si­nį ty­ri­mą. Jei pa­aiš­kė­tų, kad pa­im­tų oro mė­gi­nių tar­ša vir­ši­ja lei­džia­mą ri­bi­nį dy­dį, ga­li bū­ti pa­rei­ka­lau­ta, kad įmo­nė nu­trauk­tų sa­vo veik­lą“, – sa­kė E. Anu­lis.

www.lry­tas.lt 

Dai­va ZIMBLIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)