Spausdinti šį puslapį

Karšto vandens nori greičiau

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Va­sa­rą vyk­do­mi ši­lu­mos įmo­nės eks­plo­a­tuo­ja­mų ka­ti­li­nių re­mon­to ir ban­dy­mo dar­bai tik­ri­na uk­mer­giš­kių kan­try­bę. Karš­to van­dens iš­si­il­gę dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai pik­ti­na­si ne vien jo ne­bu­vi­mo ter­mi­nais. Ste­bi­si, ko­dėl van­duo ne­at­si­ran­dąs ža­dė­tu lai­ku.

Tuo me­tu ši­lu­mi­nin­kai sa­ko, jog me­tai iš me­tų ne­sklan­du­mų dėl ter­mi­nų ne­bū­na.

„Karš­tas van­duo pa­lei­džia­mas ta­da, kaip ir esam įsi­pa­rei­go­ję – nu­ro­dy­tą die­ną. Tik žmo­nės su­pran­ta, kad tu­ri bū­ti iš­kart, ta­čiau pa­gal van­dens tie­ki­mo tech­no­lo­gi­ją yra ki­taip“, – sa­ko UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Vy­das Pa­knys.

Pa­lei­džiant van­de­nį, anot jo, svar­būs ir sau­gu­mo su­me­ti­mai: „Už­trun­ka, kol sis­te­ma įkais­ta, siur­bliai at­su­ka van­de­nį, įvyk­do­mi ki­ti pro­ce­sai. Bū­tent nu­ro­dy­tą van­dens at­si­ra­di­mo die­ną nuo anks­ty­vo ry­to pra­de­dam dar­bus, yra su­dė­lio­ti gra­fi­kai. Van­duo at­si­ran­da po ke­lių va­lan­dų – ne nak­tį ar iš pat ry­to, sten­gia­mės, kad bū­tų iki pie­tų. Ap­skri­tai tu­rim už­tik­rint, kad at­si­ras­tų iki 24 va­lan­dos.“

Karš­to van­dens pa­sa­ko­jo pa­si­ge­du­si vie­na S. Dau­kan­to gat­vės gy­ven­to­ja. Mo­ters tei­gi­mu, jo ne­bu­vę dar ir dėl pa­pil­do­mų re­mon­to dar­bų.

„Ką tik grį­žom į na­mus po ke­lio­nės, no­ri­si nu­si­praus­ti, o čia van­dens nė­ra... Dvi sa­vai­tes jo ir taip ne­bu­vo, da­bar – vėl kaž­ko­kios pro­ble­mos. Pa­skam­bi­nus į „Uk­mer­gės ši­lu­mą“ in­for­ma­vo, kad pas juos vis­kas ge­rai, sa­kė kreip­tis į Bu­tų ūkį. Čia pa­ža­dė­jo at­siųs­ti žmo­gų pa­si­žiū­rė­ti, bet jis taip ir ne­pa­si­ro­dė“, – pik­ti­no­si pir­ma­die­nį į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si skai­ty­to­ja.

Gy­ven­to­jai taip pat ste­bi­si, ko­dėl pro­fi­lak­ti­kos me­tu karš­to van­dens Uk­mer­gė­je ne­bū­na net ke­lias sa­vai­tes. Ma­ža to – skir­tin­guo­se mik­ro­ra­jo­nuo­se skir­tin­gu me­tu.

„To­kia yra tech­no­lo­gi­ja – ne­tu­rim ben­drai su­jung­to vie­no tin­klo mies­te, ki­ti kai ku­rie ra­jo­nai tu­ri. Ne­ga­lim iš vie­nos tin­klo zo­nos kū­ren­ti į ki­tą“, – sa­kė V. Pa­knys. Ta­čiau, anot jo, ir ki­tuo­se mies­tuo­se „nie­kas ne­pa­si­da­ro per vie­ną die­ną“.

„Per tą lai­ką at­lie­ka­ma daug svar­bių ir su­dė­tin­gų dar­bų: re­mon­to ei­na­mie­ji dar­bai, tra­sų iš­ban­dy­mai, ka­ti­li­nių skai­tik­lių pa­tik­ri­ni­mai – 80–90 vie­ne­tų rei­kia pa­ruoš­ti met­ro­lo­gi­nei pa­tik­rai, o pas­kui – su­mon­tuo­ti, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas. – Šiuos vi­sus dar­bus at­lie­kam va­sa­rą, ruoš­da­mie­si žie­mai, kad sis­te­mo­je žie­mą bū­tų iš­veng­ta ava­ri­jų ir var­to­to­jai ne­pa­tir­tų ne­pa­to­gu­mų.“

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)