Spausdinti šį puslapį

Prieš žvejybą – informacijos paieška

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Uk­mer­giš­kis žve­jas tei­ra­vo­si, ar su mū­sų mies­te įsi­gy­tu žve­jo bi­lie­tu jis ga­li drą­siai žve­jo­ti Mo­lė­tų eže­ruo­se.

Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Vai­das Ba­ka­naus­kas pa­aiš­ki­no, kad mū­sų drau­gi­jo­je įsi­gy­tas bi­lie­tas ga­lio­ja tik žve­jo­jant šios drau­gi­jos nuo­mo­ja­muo­se van­dens tel­ki­niuo­se.

Mo­lė­tuo­se bi­lie­tas tik­rai ne­ga­lio­ja. Ne­ga­lio­ja jis ir pri­va­čių as­me­nų iš­si­nuo­mo­tuo­se Uk­mer­gės ra­jo­no van­dens tel­ki­niuo­se. Vie­nas to­kių tel­ki­nių ra­jo­ne – Alio­nių tven­ki­nys.

Drau­gi­jos pir­mi­nin­kas pa­ta­ria prieš vyks­tant į ki­tą ra­jo­ną žve­jo­ti pa­si­do­mė­ti, kas yra iš­si­nuo­mo­jęs tą van­dens tel­ki­nį. Nu­vy­kus pa­ta­ria­ma lei­di­mą įsi­gy­ti to ra­jo­no drau­gi­jo­je.

Prie kiek­vie­no van­dens tel­ki­nio pri­va­lo bū­ti nuo­ro­da, kas jį nuo­mo­ja, bei nu­ro­dy­ti kon­tak­ti­niai te­le­fo­nai. Tie­sa, to­kios nuo­ro­dos ne­re­tai tam­pa pik­ta­va­lių tai­ki­niu ir yra su­nio­ko­ja­mos. Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja kaip tik ne­se­niai yra įsi­gi­ju­si nuo­ro­das, ku­rias tvir­tins prie vi­sų sa­vo nuo­mo­ja­mų van­dens tel­ki­nių.

Žve­jo bi­lie­tą ga­li­ma įsi­gy­ti nau­do­jan­tis elek­tro­ni­ne Ap­lin­ko­sau­gos lei­di­mų in­for­ma­ci­ne sis­te­ma (ALIS) https://alis.am.lt ar­ba lo­te­ri­jos „Per­las“ ter­mi­na­luo­se, vi­so­se MAXIMA ka­so­se.

Žve­jo mė­gė­jo bi­lie­tų kai­nos: 2 die­nų bi­lie­tas – 1,40 EUR, mė­ne­si­nis bi­lie­tas – 5 EUR, me­ti­nis bi­lie­tas – 14 EUR. Žve­jo mė­gė­jo bi­lie­to įsi­gi­ji­mas MAXIMA par­duo­tu­vių ka­so­se kai­nuo­ja 0,45 EUR ar­ba 1,55 LT.

Per­kant žve­jo mė­gė­jo bi­lie­tą pa­tar­ti­na su sa­vi­mi tu­rė­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą. Jis bus nu­ro­dy­tas ant bi­lie­to be tri­jų pas­ku­ti­nių skai­čių, sie­kiant už­tik­rin­ti, kad bi­lie­tas tik­rai pri­klau­so žve­jo­jan­čiam as­me­niui.

Ne­mo­ka­mai žve­jo­ti vi­suo­se van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se mė­gė­jų žve­jy­ba ne­drau­džia­ma, tu­ri tei­sę vai­kai iki 16 me­tų, bet ko­kio am­žiaus pen­si­nin­kai ir bet ko­kio ne­dar­bin­gu­mo ly­gio ne­įga­lie­ji. Jei­gu ke­ti­na­ma žve­jo­ti iš­nuo­mo­ta­me van­dens tel­ki­ny­je, teks pirk­ti žve­jy­bos lei­di­mą.

Ar van­dens tel­ki­nys yra iš­nuo­mo­tas, ga­li­ma su­ži­no­ti nau­do­jan­tis ALIS: rei­kia su­si­ras­ti žve­jy­bos lei­di­mo iš­nuo­mo­ta­me tel­ki­ny­je už­sa­ky­mo pus­la­pį. Ja­me, pa­si­rin­kus no­ri­mą ra­jo­ną, pa­ro­do­mi vi­si šia­me ra­jo­ne iš­nuo­mo­ti van­dens tel­ki­niai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)