Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nušalimu vadinamas žemos temperatūros sukeltas žmogaus kūno audinių pažeidimas. Tam tikromis sąlygomis (ilgesnį laiką veikiant šalčiui, pučiant vėjui, padidėjus drėgmei, avint ankšta ir šlapia avalyne, esant neblaiviam, kraujuojant) nušąlama net 3–7 ºC temperatūroje.

Nors karš­čiai iš Lie­tu­vos lai­ki­nai trau­kia­si, si­nop­ti­kai prog­no­zuo­ja sa­vai­tės pa­bai­go­je nau­ją jų ban­gą. Tuo tar­pu me­di­kai įspė­ja: per­ne­lyg aukš­ta ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra ža­lin­ga žmo­nių svei­ka­tai.

Per di­de­lis sau­lės spin­du­lių ar ši­lu­mos kie­kis ga­li su­sarg­din­ti ar net nu­ma­rin­ti žmo­gų. Ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra iki +30 oC yra są­ly­gi­nai kom­for­ta­bi­li, dau­giau nei +34 oC – eks­tre­ma­li, dau­giau nei +38 oC – ža­lin­ga svei­ka­tai, o dau­giau nei +42 oC – pa­vo­jin­ga.

Mai­ro­nio gat­vės 2-o na­mo gy­ven­to­jus su­kir­ši­no... ka­be­li­nė te­le­vi­zi­ja. Da­liai jų pa­no­rus už­si­sa­ky­ti šias pa­slau­gas, li­ku­sius kai­my­nus pyk­do Pa­ne­vė­žio įmo­nės „Elek­ta“ at­lie­ka­mi dar­bai. Žmo­nės skun­džia­si nio­ko­ja­mu tur­tu bei tuo, jog dar­bai vyk­do­mi, su­ti­kus ne vi­siems gy­ven­to­jams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gyventojams gaila ir sudarkyto po langais esančio gėlyno, kuris buvo iškasinėtas savavališkai.

Uk­mer­gė­je star­tuo­ja pro­jek­tas „Kai­mo vie­to­vių dar­bo jė­gos per­sio­rien­ta­vi­mo iš že­mės ūkio į ki­tas veik­las ska­ti­ni­mas Lie­tu­vo­je“. Ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me jo pri­sta­ty­me da­ly­va­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, se­niū­nai, ben­druo­me­nių na­riai.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Lek­to­rius A. Gruo­dis se­mi­na­ro da­ly­viams pa­tei­kė daug už­duo­čių.

 

Li­na SUKACKIENĖ

 

Pri­ver­tė pa­mąs­ty­ti pli­ki skai­čiai: Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos 97 pro­cen­tai yra kai­mo vie­to­vės ir jo­se gy­ve­na 33 pro­cen­tai žmo­nių.

Nors pas­ta­ruo­ju me­tu mil­ži­niš­ki pi­ni­gų srau­tai iš ES ir Lie­tu­vos vals­ty­bės pa­gal įvai­rias pro­gra­mas me­ta­mi į kai­mą, jis vis tiek nyks­ta.

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­tvir­tin­tos tai­syk­lės su­pap­ras­ti­no as­mens var­do bei pa­var­dės kei­ti­mo tvar­ką. Mū­sų ra­jo­ne var­dus ir pa­var­des per­nai kei­tė aš­tuo­ni uk­mer­giš­kiai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dau­gu­ma iš mū­sų su ta pa­čia pa­var­de pra­gy­ve­na­me vi­są gy­ve­ni­mą...

„Po­ezi­ja yra Die­vo, gam­tos, tė­vų do­va­na“, – apie žmo­gaus su­ge­bė­ji­mus kur­ti sa­ko pa­ti kū­ry­bą die­vi­nan­ti Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Gre­ta Slap­šy­tė, įvai­rių kon­kur­sų lau­re­a­tė, mokyklinių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Gre­ta die­vi­na po­ezi­ją, šo­kius, ke­lio­nes...

 

Sun­kme­čiu už­griu­vu­sios fi­nan­si­nės bė­dos ver­čia žmo­nes pa­gal­bos kreip­tis net į aukš­čiau­sias ša­lies ins­ti­tu­ci­jas. Sei­mo na­rės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­dė­jė­ja An­ge­lė Ja­ku­by­nie­nė sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu in­te­re­san­tų pa­dau­gė­jo ke­le­rio­pai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Žmo­nių skam­bu­čių ar elek­tro­ni­nių laiš­kų A. Ja­ku­by­nie­nė su­lau­kia be­veik kas­dien. Ne­ma­žai uk­mer­giš­kių krei­pia­si dėl ma­te­ria­li­nės pa­ra­mos. Pa­vyz­džiui, šei­ma pa­ė­mė pa­sko­lą, o da­bar abu – be­dar­biai. Ti­ki­si Sei­mo na­rės pa­gal­bos. Ne­ma­žai skun­dų su­si­ję su že­mės at­ga­vi­mu ar pir­ki­mu. Šių klau­si­mų pa­dau­gė­jo po to, kai se­niū­ni­jo­se bu­vo pa­nai­kin­ti že­mėt­var­kos sky­riai. Žmo­nės tei­rau­ja­si apie vals­ty­bi­nės že­mės pir­ki­mo są­ly­gas.

Kol ne­bu­vo pa­skirs­ty­ti bu­tai so­cia­li­nia­me būs­te Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, bu­vo pra­šan­čių­jų pa­dė­ti gau­ti ten bu­tus.

 

 

Sei­mo na­rės pa­dė­jė­ja An­ge­lė Ja­ku­by­nie­nė sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu in­te­re­san­tų pa­dau­gė­jo ke­le­rio­pai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ne­ti­kė­čiau­sio­se vie­to­se žmo­gų už­klu­pu­si mir­tis – di­džiu­lis smū­gis ir iš­ban­dy­mas jo ar­ti­mie­siems. De­ja, ne vi­siems skir­ta die­nas baig­ti sa­vo lo­vo­je. Ne­se­niai skau­di ne­tek­tis už­klu­po vie­no ra­jo­no ūki­nin­ko šei­mą. Šei­mos gal­va į Af­ri­kos vals­ty­bę Ke­ni­ją iš­vy­ko pail­sė­ti. Ta­čiau iš to­li­mo kraš­to at­ėju­si ži­nia ar­ti­mie­siems bu­vo lem­tin­ga – vy­rą iš­ti­ko stai­gi mir­tis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Kaip ro­do pas­ku­ti­nių me­tų gais­rų sta­tis­ti­ka, šal­tai­siais me­tų mė­ne­siais smar­kiai pa­dau­gė­ja gais­rų ir juo­se žūs­tan­čių žmo­nių. Dau­giau­sia to­kių gais­rų ky­la dėl kros­nių, ži­di­nių bei dūm­trau­kių įren­gi­mo ir eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų. Per pra­ėju­sio se­zo­no šal­tą­jį lai­ko­tar­pį dėl šios prie­žas­ties ki­lo 368 gais­rai, ku­riuo­se žu­vo 11 žmo­nių ir 17 bu­vo trau­muo­ti.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. At­ša­lus orams žmo­nės dau­giau lai­ko pra­lei­džia na­muo­se, in­ten­sy­viau kū­re­na kros­nis ir ži­di­nius.

Puslapis 1425 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų