Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los jau­nie­ji mu­zi­kan­tai me­tus pra­dė­jo gra­žio­mis kū­ry­bi­nė­mis per­ga­lė­mis.

Res­pub­li­ki­nia­me sty­gi­nių in­stru­men­tų jau­nų­jų at­li­kė­jų kon­kur­se–fes­ti­va­ly­je „Tra­kai 2012“ sėk­mė ly­dė­jo šios mo­kyk­los auk­lė­ti­nius jau­nuo­sius vio­lon­če­li­nin­kus, mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Vir­gi­ni­jos Ma­žei­kie­nės auk­lė­ti­nius.

Dau­ge­lis įsi­ti­ki­nę, kad, ku­riant ver­slą, svar­biau­sia su­ras­ti nie­kie­no ar­ba ma­žai kie­no iš­ban­dy­tą ni­šą. Uk­mer­giš­kė Gy­tė Jan­kū­nai­tė ne­pa­bi­jo­jo pa­suk­ti jau pra­min­tais ta­kais. Ta­čiau sten­gia­si juo ei­ti taip, kad pė­dos įsi­spaus­tų kuo gi­liau...

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Di­zai­ne­rė Gy­tė Jan­kū­nai­tė ir pa­ti ne­mėgs­ta sin­te­ti­nių puokš­tės prie­dų, ir pir­kė­jams ne­bru­ka.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­svei­kin­ti jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų (JPR) gre­tas pa­pil­dę na­riai. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad į su­reng­tą ren­gi­nį su­si­rin­ko ne tik nau­jo­kai, bet anks­čiau šios jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos na­riais ta­pę moks­lei­viai. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus nau­jiems na­riams įtei­kė pa­žy­mė­ji­mus.

 

Nau­jiems JPR na­riams įteik­ti pa­žy­mė­ji­mai.

Mies­to se­niū­no Sta­sio Jac­kū­no dar­bai jau kve­pia Ka­lė­do­mis. Pa­skel­bęs ka­lė­di­nės eg­lės, skir­tos mies­tui pa­puoš­ti, pa­ieš­kos ak­ci­ją, jis su­lau­kė 12 pa­siū­ly­mų. Dvi ža­lias­ka­res, au­gan­čias Sta­ti­kuo­se ir Le­li­jų gat­vė­je, se­niū­nas jau ap­žiū­rė­jo ir įver­ti­no. Ren­gia­si ap­žiū­rė­ti vi­sas uk­mer­giš­kių siū­lo­mas eg­les.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­lė­di­nė eg­lu­tė kve­pės ne ža­liuo­ju miš­ku, o ją au­gi­nu­sių žmo­nių ši­lu­ma...

Dar­žuo­se jau sirps­ta pir­mo­sios braš­kės. Stam­biau­sias braš­kių au­gin­to­jas mū­sų ra­jo­ne ūki­nin­kas Vla­das Gu­ze­lis sa­ko, kad uo­gos šie­met su­si­vė­li­no – daž­nai se­zo­nas pra­si­de­da jau ge­gu­žės pa­bai­go­je.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. V. Guzelio braškynuose jau sirpsta uogos.

Ar­tė­jant šven­tėms, vi­suo­se mies­tuo­se įžie­bia­mos ka­lė­di­nės eg­lės. Šven­ti­nė nuo­tai­ka jau ap­gau­bė ir Uk­mer­gę – aikš­tė­je ša­lia kul­tū­ros cen­tro sto­vin­ti ža­lias­ka­rė sa­vait­ga­lį įžieb­ta pa­ties Ka­lė­dų Se­ne­lio pa­lie­pi­mu.

 

Arvydo Pėšinos nuotr. Įžiebti eglutę Kalėdų Seneliui padėjo ir mažieji ukmergiškiai.

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gės cen­tre bu­vo įžieb­ta ka­lė­di­nė eg­lu­tė. Kaip ir kas­met, prie kul­tū­ros cen­tro ta pro­ga bu­vo su­reng­ta šven­tė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

 

Dvi­de­šimt ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių iš vi­sos Lie­tu­vos ant­ra­die­nį ap­la­nkė Uk­mer­gė­je įsi­kū­ru­sias tu­riz­mo ver­slo so­dy­bas. Sve­čiai ana­li­za­vo, kuo mū­sų ra­jo­no tu­riz­mo ver­slo puo­se­lė­to­jai ga­li su­do­min­ti vie­tos ir už­sie­nio tu­ris­tus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai svars­tė, kuo tu­ris­tus su­do­min­tų tau­to­dai­li­nin­ko Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus so­dy­ba.

Penk­ta­die­nį „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je bran­dos ates­ta­tai įteik­ti 24-osios lai­dos abi­tu­rien­tams. Kar­tu pra­tęs­ta mo­kyk­los tra­di­ci­ja di­plo­mais „Tiks­las ir pras­mė“ bei at­mi­ni­mo do­va­no­mis ap­do­va­no­ti ke­lis iš­skir­ti­nius, ryš­kų pėd­sa­ką mo­kyk­los gy­ve­ni­me pa­li­ku­sius abi­tu­rien­tus.

 

Nuotr. Dr. As­ta Kup­čins­kai­tė-Ryk­lie­nė (vi­du­ry­je) ir 2012 m. ap­do­va­no­ji­mo „Tiks­las ir pras­mė“ lai­mė­to­jai.

Uk­mer­gės Mies­to le­di ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko aš­tuo­nio­lik­me­tei Li­nai Imb­ra­sai­tei. Nau­jo­ji Uk­mer­gės gro­žio am­ba­sa­do­rė – tik­ra sa­vo mies­to gerbėja: „Nors Uk­mer­gė ir ne­di­de­lis mies­tas, bet tu­ri tik­rai pui­kią ap­lin­ką, nuo­sta­bius gy­ven­to­jus. Net ne­ži­nau, ar sa­vo mies­te no­rė­čiau kaž­ką keis­ti, nes jis ne­be­bū­tų toks, ko­kia­me gi­miau ir už­au­gau bei ku­rį my­liu! Uk­mer­gė man yra tik­rie­ji na­mai, o na­muo­se vis­kas yra taip, kaip ir tu­ri bū­ti“, – sa­vo an­ke­to­je kon­kur­so ren­gė­jams šią va­sa­rą ra­šė L. Imb­ra­sai­tė.

 

Miesto ledi tapo Lina Imbrasaitė.

Puslapis 1427 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų