Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

La­bai lė­tai Uk­mer­gė­je ju­dan­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja tu­rė­tų įgau­ti pa­grei­tį.

Ša­lies sa­vi­val­dy­bės jau at­rin­ko sku­biau­siai re­no­vuo­ti­nus, iš­eik­vo­jan­čius dau­giau­sia ener­gi­jos šil­dy­mui dau­gia­bu­čius na­mus. Mū­sų sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta­me są­ra­še – per 40 pa­sta­tų. Iš jų trys – Del­tu­vo­je, du – Šven­tu­pės gy­ven­vie­tė­je ir vie­nas – Pa­ši­lė­je.

Ki­tą­met Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta re­no­vuo­ti ma­žiau­siai 500 iš są­ra­še nu­ro­dy­tų se­nų dau­gia­bu­čių. Li­ku­sie­ji bus re­no­vuo­ja­mi vė­liau. Ma­no­ma, kad Uk­mer­gė­je šia­me eta­pe pa­vyks re­no­vuo­ti bent 10 pa­sta­tų.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­si­jau­tė atos­to­gų nuo­tai­kos. Ne­mo­ka­mų atos­to­gų ta­ry­ba iš­lei­do ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Ko­pūs­tą, atos­to­gau­sian­tį nuo bir­že­lio 15 iki lie­pos 7 die­nos.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pir­mi­nin­kau­ja­ma vi­ce­me­ro Gri­go­ri­jaus Mal­ča­no­vo, ta­ry­ba ap­svars­tė per tris­de­šimt klau­si­mų, nė vie­no iš jų ne­ati­dė­da­ma ki­tam po­sė­džiui. Ke­le­tas spren­di­mų pro­jek­tų bu­vo pri­im­ta iš es­mės, rei­ka­lau­jant ren­gė­jų juos pa­tiks­lin­ti.

 

 

Posėdžio metu energijos kai kam suteikia energetiniai gėrimai.
Autorės nuotr.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­ta­rė reng­ti re­fe­ren­du­mą, ku­rio me­tu pi­lie­čiai ga­lės pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, ar Lie­tu­vai rei­ka­lin­ga nau­ja ato­mi­nė elek­tri­nė. Vep­riš­kis Le­o­nas Bu­tė­nas – bu­vęs Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės Fi­zi­nės sau­gos kon­tro­lės sky­riaus in­ži­nie­rius. Vy­ras do­mi­si šia te­ma ir ma­no, kad ei­li­niai žmo­nės apie ypa­tin­gos svar­bos ob­jek­tą ži­no per­ne­lyg ma­žai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Prieš dau­giau nei de­šimt­me­tį da­ry­to­je nuo­trau­ko­je – Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės val­dy­mo pul­tas.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie LR fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (VMI) in­for­muo­ja, kad gy­ven­to­jams, de­kla­ruo­jan­tiems 2010 me­tų pa­ja­mas ir tur­tą, at­nau­jin­to­je elek­tro­ni­nio de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je (EDS) jau su­for­muo­tos pre­li­mi­na­rio­sios de­kla­ra­ci­jos.

At­nau­jin­ta EDS bus pa­to­giau teik­ti de­kla­ra­ci­jas. Ne­be­rei­kia siųs­tis jo­kių pro­gra­mų ar šab­lo­nų – de­kla­ra­ci­jas ga­li­ma pil­dy­ti tie­sio­giai in­ter­ne­te, o pil­dant do­ku­men­tą nu­sta­to­mos pil­dy­mo klai­dos, nu­ro­do­ma, kur ir ką tai­sy­ti. Taip pat yra ga­li­my­bė iš­sau­go­ti tar­pi­nius pil­dy­mo re­zul­ta­tus, o vė­liau pra­tęs­ti pil­dy­mą.

De­šimt ra­jo­no pe­da­go­gų, va­sa­rą bū­rių va­do­vais dir­bę Vep­rių vai­kų sto­vyk­lo­je, krei­pė­si už­ta­ri­mo į Švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų Uk­mer­gės ra­jo­no su­si­vie­ni­ji­mą. Pe­da­go­gai skun­dė­si du mė­ne­sius ne­ga­vę už­mo­kes­čio už at­lik­tą dar­bą ir ne­su­lau­kę iš va­do­vų jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pe­da­go­gai sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl vil­kin­tų al­gų iš­sa­kė kul­tū­ros cen­tro ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams.

Li­na SUKACKIENĖ

Kuo­met pa­di­dė­jo mi­ni­ma­li al­ga iki vie­no tūks­tan­čio li­tų, pra­si­dė­jo įdo­mūs da­ly­kai. Įvai­rios dis­ku­si­jos nuo darb­da­vių iki vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, ku­rie, at­seit, ne­ga­li mo­kė­ti to­kio at­ly­gi­ni­mo. Kaip liau­dies pa­tar­lė­je „La­šas po la­šo ir ak­me­nį pra­ta­šo“, taip ir gy­ve­ni­me, li­tas po li­to – ir mi­li­jo­nas. O biu­dže­te at­lie­ka­mų pi­ni­gė­lių nė­ra ir ne­ža­da bū­ti.

At­lie­kų tvar­ky­mu Uk­mer­gė­je be­si­rū­pi­nan­čios įmo­nės dar­buo­to­jai ne­iš­ma­no, kaip su­tram­dy­ti už bui­ti­nes at­lie­kas ven­gian­čius mo­kė­ti uk­mer­giš­kius. Įmo­nės dar­buo­to­jai pa­si­ren­gę bu­dė­ti daž­niau­siai ter­šia­mo­se mies­to vie­to­se, fo­to­gra­fuo­ti ir vie­šin­ti pa­žei­dė­jus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mies­te tai – kas­die­ni­nis vaiz­de­lis.

Pur­vi­nas, ap­lū­žęs, iš mai­šų by­ran­čio­mis šiukš­lė­mis ap­krau­tas kon­tei­ne­ris, apie ku­rį su­kio­ja­si pul­kas var­nų... To­kį vaiz­dą ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne vie­no­je kon­tei­ne­rių aikš­te­lė­je. Ko­mu­na­li­nin­kai sa­ko, jog šias te­ri­to­ri­jas bent aki­mir­ką iš­lai­ky­ti tvar­kin­gas ne­įma­no­ma.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Apdergti konteineriai "dušo" nemato...

Ne­paisant to, kad at­lie­kų tvar­ky­mo ope­ra­to­riaus pa­slau­gos sa­vi­val­dy­bei at­pigs, vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tį ke­ti­na­ma di­din­ti. At­si­kra­ty­ti bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis ga­li kai­nuo­ti be­veik treč­da­liu bran­giau nei iki šiol.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Buitinių atliekų klausimas – dar neišspręsta problema.

At­lie­kų ve­žė­jo pa­slau­gos sa­vi­val­dy­bei šie­met pa­bran­go be­veik dvi­gu­bai. Gy­ven­to­jai su ne­ri­mu lau­kia, kaip šis fak­tas nu­lems vi­suo­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­čio dy­dį. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ra­mi­na, kad šiukš­lių mo­kes­tis šie­met ne­si­keis. Kas lau­kia ki­tais me­tais, be­lie­ka prog­no­zuo­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Kiek kitais metais mokėsime už atliekų išvežimą, dar nežinia.

Puslapis 577 iš 585

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar jus baugina kalbos apie artėjančią ekonominę krizę?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų