Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį dau­ge­ly­je par­duo­tu­vių pir­kė­jus pa­si­ti­ko „Mais­to ban­ko“ sa­va­no­riai, pra­šy­da­mi pa­au­ko­ti mais­to var­gin­gai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms. Per dvi die­nas pa­vy­ko su­rink­ti 745 tūkst. li­tų ver­tės il­gai ne­gen­dan­čių mais­to pro­duk­tų.

Aiš­kė­ja, kas rū­pin­sis uk­mer­giš­kių šiukš­lė­mis ar­tė­jan­čius pen­ke­rius me­tus. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­slau­gų pir­ki­mas“ lai­mė­jo vil­nie­čių fir­ma UAB „Eko­no­vus“. Kon­kur­so re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ap­skųs­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Šią sa­vai­tę Vy­riau­sio­joje rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je bai­gė­si po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gist­ra­vi­mo do­ku­men­tų pri­ėmi­mas. Pa­ga­liau ga­lu­ti­nai pa­aiš­kė­jo, už ką ga­lė­si­me ati­duo­ti sa­vo bal­sus spa­lio 14-ąją vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Iki Seimo rinkimų liko lygiai mėnuo.

Pa­ga­liau pa­aiš­kė­jo vi­si kan­di­da­tai, ku­rie Sei­mo na­rio man­da­to sieks ly­giai po mė­ne­sio vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se.

Sa­vo kan­di­da­tus Uk­mer­gės apy­gar­do­je ke­lia 12 po­li­ti­nių par­ti­jų. Kai ku­rios iš jų apie sa­vo kan­di­da­tus pra­bi­lo sau­sio pra­džio­je. O šią sa­vai­tę „kor­tas“ ati­den­gė ir li­ku­sios par­ti­jos – pa­aiš­kė­jo vi­sų į Sei­mą pre­ten­duo­jan­čių po­li­ti­kų pa­var­dės.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Sveikatingumo centre „Sinergija“ vyko boulingo finalinės varžybos. Keletą savaičių vykusio turnyro finalininkai rungėsi dėl Mero taurės.

Gedimino Nemunaičio nuotr. Geriausi Ukmergės boulingo meistrai ir turnyro organizatoriai.

Or­ga­nų do­no­rys­tė dau­gu­mai žmo­nių aso­ci­juo­ja­si su mir­ti­mi. Lie­tu­vo­je vis dar bi­jo­ma apie tai kal­bė­ti vie­šai. Ge­rai su­pras­da­ma šią pro­ble­mą ir siek­da­ma su­teik­ti kuo dau­giau ži­nių, Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga ne­se­niai pa­kvie­tė uk­mer­giš­kius į ren­gi­nį „Or­ga­nų do­no­rys­tė – fak­tai ir mi­tai“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Į renginį organizatoriai pakvietė daug svečių.

Pra­ei­tą sa­vai­tę ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­spręs­tas nuo va­sa­ros vil­kin­tas klau­si­mas apie at­lie­kų tvar­ky­mo per­spek­ty­vas mū­sų ra­jo­ne. Kaip ne­daž­nai pa­si­tai­ko, opo­zi­ci­ja su val­dan­čiai­siais ra­do kom­pro­mi­si­nį spren­di­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Per pertrauką tarybos nariai tęsė diskusijas apie atliekų tvarkymo rajone galimybes.

Šešuo­liuo­se gy­ve­nan­tis is­to­ri­kas, et­no­gra­fas Sta­nis­lo­vas Bud­rai­tis su ben­dra­min­čiais mies­te­liui pa­do­va­no­jo gra­žių do­va­nų. Šių­me­ti­nius tra­di­ci­nius Še­šuo­lių at­lai­dus – Oni­nes pa­žen­kli­no ke­li uni­ka­lią is­to­ri­nę ver­tę tu­rin­tys ak­cen­tai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kny­ge­lę ir me­da­lį Sta­nis­lo­vas Bud­rai­tis įtei­kė vie­nam iš ben­dra­min­čių – kal­viui Juo­zui Ši­mo­niui.

Nors obe­lų ša­kos nuo obuo­lių ne­lūž­ta, so­di­nin­kus la­biau­siai nu­vy­lė ne šių­me­tis der­lius, o kai­nos. Su­pir­kė­jai šie­met mo­ka per­pus ma­žiau nei per­nai – po ke­lio­li­ka cen­tų už ki­log­ra­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Tuš­tė­jant so­dy­boms, nai­ki­na­mi kai­mai, ka­dai­se gar­sė­ję sa­vo gy­ven­to­jais ir le­gen­do­mis. Kai ku­rie, pa­va­din­ti ne­įpras­tais ar net­gi keis­tais var­dais, mirš­ta kar­tu su se­no­liais. Dū­la se­no­sios pir­kios kai­muo­se – joms ne­be­lie­ka vie­tos tarp mo­der­nių va­sar­na­mių, į ku­riuos sku­ba nuo šur­mu­lio bė­gan­tys mies­tie­čiai.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Iš­tuš­tė­jus so­dy­boms, nyks­tan­čių kai­mų is­to­ri­ja grimz­ta už­marš­tin.

Puslapis 585 iš 692

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų