Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pra­si­dė­jus vi­suo­ti­niam bul­via­ka­siui, gau­siu der­liu­mi šie­met džiau­gia­si tik au­gi­nan­tie­ji bul­ves sa­vo reik­mėms. Ta­čiau ge­ras der­lius nė kiek ne­džiu­gi­na stam­bių ūki­nin­kų. Daug bul­vių jiems reiš­kia už­pil­dy­tą rin­ką ir ma­žas kai­nas. „Čia kaip su tais ka­čiu­kais – at­si­ve­dė ka­tė, bet nie­kam jų ne­rei­kia“, - taip vaiz­din­gai aiš­ki­na liūd­ną si­tu­a­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Už ki­log­ra­mą bul­vių šį ru­de­nį jų au­gin­to­jai pra­šo nuo 45 iki 60 cen­tų – kai­nos pa­ly­gin­ti su per­nykš­tė­mis kri­to apie dvi­de­šimt pro­cen­tų. Ta­čiau ūki­nin­kai spė­ja, kad ir pi­giai par­duo­ti jas ne­bus leng­va.

Sa­vait­ga­lį bul­vių lau­kuo­se vi­rė dar­bas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Tre­čia­die­nį nuo anks­ty­vo ry­to mies­to cen­tre burz­gė pjūk­lai – ant ša­li­gat­vio vie­na po ki­tos gu­lė čia au­gu­sios lie­pos. Taip pra­dė­ti Vie­nuo­ly­no gat­vės ir Kęs­tu­čio aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pra­dė­tas vyk­dy­ti Su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo pro­jek­tas, ku­rį pa­tvir­ti­no Vil­niaus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba. Ne­se­niai bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis tarp už­sa­ko­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo AB „Uk­mer­gės ke­liai“. Pa­gal šį pro­jek­tą nu­ma­ty­ta Vie­nuo­ly­no, Mai­ro­nio gat­vių bei Kęs­tu­čio aikš­tės ša­li­gat­vių re­konst­ruk­ci­ja.

 

 

Uk­mer­gės cen­tras per vie­ną die­ną ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė.

 

Vie­nuo­ly­no gat­vės lie­pos jau ta­po me­die­na.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Užgriuvęs pirmasis snie-gas visuomet sukelia rū­pes­čių ke­li­nin­kams. Šie­met, ma­tyt, jų bus dar dau­giau, nes ne tik žie­ma, bet ir ša­lį apė­męs sun­kme­tis dik­tuos sa­vo są­ly­gas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Kas­met prieš žie­mos se­zo­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys pa­si­ra­šo įsa­ky­mą pra­dė­ti ke­lius pri­žiū­rin­čių įmo­nių bu­dė­ji­mą ke­liuo­se. Šie­met šio įsa­ky­mo iš­leis­ti ne­sku­bėta ir ke­li­nin­kų bu­dė­ji­mas ke­liuo­se, kol lei­do oro są­ly­gos, buvo vis ati­de­da­mas. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas sa­ko, kad tau­po­mas kiek­vie­nas li­tas, skir­tas ke­lių prie­žiū­rai: „Se­ka­me si­nop­ti­kų prog­no­zes ir bu­dė­ji­mo dar ne­skel­bia­me, nes už tai rei­kia ir su­si­mo­kė­ti.“ Iki nau­jų me­tų ke­lius pri­žiū­rės tos pa­čios įmo­nės kaip ir per­nai, nes su­tar­tys ga­lio­ja iki sau­sio 1 die­nos. Pa­si­bai­gus su­tar­čių ter­mi­nams, bus skel­bia­mas kon­kur­sas ir ren­ka­mi nau­ji ope­ra­to­riai. Kol kas mies­to gat­ves bei ra­jo­no ke­lius pri­žiū­rės dvi įmo­nės – UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ bei VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­ba.

 

 

 

Dar va­kar grė­bę la­pus, ket­vir­ta­die­nį kiem­sar­giai jau ka­sė snie­gą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gė­je be­veik ne­be­li­ko gat­vių, ku­rio­se po žie­mos ne­žio­jė­tų klas­tin­gi spąs­tai au­to­mo­bi­liams. Val­di­nin­kai pa­si­ren­gę lo­py­ti duo­bes, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad to­kie „vais­tai“ sens­tan­čiai dan­gai ma­žai be­pa­dės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Daž­nas au­to­mo­bi­lis po to­kio pa­si­va­ži­nė­ji­mo „gy­dy­tis“ ke­liau­ja į au­to­mo­bi­lių ser­vi­są.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją už­su­ku­si Krekš­liuo­se gy­ve­nan­ti „Uk­mer­gės ži­nių“ skai­ty­to­ja pa­sa­ko­jo apie šio ra­jo­no gy­ven­to­jų var­gus. Anot jos, Ąžuo­lų, To­po­lių, Tu­jų, ki­tos nuo­ša­les­nės gat­vės daž­nai sken­dė­ja tam­so­je net ir to­mis ne­il­go­mis va­lan­do­mis, kai ki­to­se mies­to vie­to­se švies­tu­vai de­ga.

Ra­jo­no ta­ry­ba ap­si­spren­dė, kam su­teik­ti Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dą. Juo ta­po Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Al­fon­sas Ber­no­tas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­fon­sas Ber­no­tas ta­po pir­muo­ju ofi­cia­liai pa­tvir­tin­tu Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu.

Šių me­tų Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­čiu iš­rink­tas Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je gar­sus kal­bi­nin­kas Zig­mas Zin­ke­vi­čius. Jis bu­vo ap­do­va­no­tas šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me iš­kil­min­ga­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­tį Zig­mą Zin­ke­vi­čių mies­te­lė­nų aki­vaiz­do­je ap­do­va­no­jo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas.

Sei­mo na­rio Ju­liaus Ve­sel­kos ūky­je ant­ra­die­nį bu­vo nu­šau­ta kar­vė.

Ne­gy­vą juod­mar­gę ga­nyk­lo­je ap­ti­ko Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je Užu­lau­kio kai­me ūkį pri­žiū­rin­tis Sei­mo na­rio sū­nus Ge­di­mi­nas Ve­sel­ka. Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad gy­vu­lys bu­vo re­gist­ruo­tas jo var­du.

Ga­nyk­la yra maž­daug už dvie­jų ki­lo­met­rų nuo so­dy­bos, Be­ne­dik­ta­vos kai­me.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ ir VšĮ Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ra pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­ra­šė pro­jek­to eks­por­to plėt­rai tiks­li­nė­se rin­ko­se ad­mi­nist­ra­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį.

Eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią pro­duk­ci­ją Lie­tu­vos sta­ty­boms ga­mi­nan­čiai ben­dro­vei iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do skir­tas 56 518 Lt fi­nan­sa­vi­mas.

 

AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ pro­duk­ci­ja par­duo­da­ma ir Lie­tu­vo­je, ir už­sie­ny­je.

 

Ket­vir­ta­die­nį ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te įvy­ko kas­me­ti­nis pa­rei­gū­nų ir ben­dra­dar­biau­jan­čių įstai­gų va­do­vų pa­si­ta­ri­mas. Jo me­tu ap­žvelg­ta nu­si­kals­ta­mu­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne pa­dė­tis ir ap­tar­ta tei­sė­sau­gi­nin­kų veik­la.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Pra­ėję me­tai Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vui bu­vo gau­sūs po­ky­čių ir nau­jos pa­tir­ties. 2008-ųjų ru­de­nį ša­ly­je pra­dė­jus įgy­ven­din­ti po­li­ci­jos re­for­mą, įstai­ga ta­po pa­val­di Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Pas­ta­ra­sis ėmė­si spręs­ti dau­gu­mą su ap­skri­čiai pri­klau­san­čių ko­mi­sa­ria­tų dar­bu su­si­ju­sių klau­si­mų.

 

Apie policijos darbą kalbėjosi Ukmergės komisariato vadovas Rolandas Kiškis (kairėje) ir VA VPK viršininko pavaduotojas Sigitas Mecelica.
Autorės nuotr.

Puslapis 585 iš 614

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar brangstantis alkoholis ir degalai jums taps finansine našta?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų