Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Plastiko tarą „superka" tik konteineriai"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Į Kultūros vertybių registrą įtrauktas Ukmergės kino teatras"
(„U. ž." informacija)
„Darbo birža reorganizuojama"
(„U. ž." informacija)
„Prekiauja sugedusiais produktais"
(Ligita Juodvalkienė)
Priedas apie krašto praeitį – „Laiko aidai"
„Bibliotekoje karaliauja teatro lėlės"
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Bendrabutyje – naujos durys"
(„U. ž." informacija)

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, ku­rio pa­tal­po­se už­fik­suo­ta de­šimt kar­tų nor­mą vir­ši­jan­ti gyv­si­dab­rio ga­rų kon­cen­tra­ci­ja, lai­ki­nai dir­ba Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre bei ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

Lai­ki­nai teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­tis tei­sė­jas Ri­nal­das Ada­mo­nis pa­sa­ko­jo, kad šiuos me­tus ten­ka pra­dė­ti la­bai su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je. Ga­li­ma sa­ky­ti, dar­bas pa­ra­ly­žiuo­tas, nes dar­buo­to­jai ne­tu­ri nei kom­piu­te­rių, nei jo­kių bal­dų. Daik­tų iš­si­neš­ti ne­lei­džia­ma, kol jie ne­iš­va­ly­ti nuo įsi­skver­bu­sio gyv­si­dab­rio.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gė­je ati­da­ry­ti pir­mie­ji šiuolaikiški lai­do­ji­mai na­mai. Nau­jo­viš­ka­me sta­ti­ny­je įreng­tos ke­tu­rios skir­tin­go dy­džio lai­do­ji­mo sa­lės. Dvi iš jų su­jung­tos slan­kio­jan­čia sis­te­ma, tad rei­ka­lui esant ga­li­ma pa­vers­ti į itin erd­vią šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pą.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Zofija Varžgalienė idėją statyti laidojimo namus puoselėjo nuo 2008-ųjų.

 

Jei­gu Lai­čių kai­mo šei­mi­nin­kės su­gal­vo­tų da­ly­vau­ti ku­li­na­ri­jos kon­kur­se, jos nie­kuo ne­nu­si­leis­tų pa­tiems ge­riau­siems vi­rė­jams. Tuo bu­vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti sa­lo­tų ir miš­rai­nių de­gus­ta­ci­jos va­ka­ro­nė­je, į ku­rią mo­te­rys su­si­rin­ko, pa­kvies­tos bib­lio­te­ki­nin­kės Van­dos Vinc­kie­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Autorės nuotr. Dovanos – šeimininkei Aldonai Kriukelienei (dešinėje).

Pra­ei­tą sa­vai­tę ša­lį už­gu­lę šal­čiai trauk­tis ne­ža­da. Si­nop­ti­kai prog­no­zuo­ja, kad dar šal­čiau bus šios sa­vai­tės pa­bai­go­je.

La­biau­siai di­des­nių šal­čių lau­kia mo­ki­niai, mat tuo­met jie ga­li nei­ti į mo­kyk­lą.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Jadvyga JUZĖNIENĖ

Nepastebimai lekia laikas. Vėl atsivers rytą Saulės vartai, pašauks į gyvenimą. Naujai užgims džiaugsmas, pamačius žydinčią pievą, žaliuojančius lapus, išgirdus paukščių čiulbėjimą. Kažkas pasakys: „Labas rytas!“.

Labas rytas, Tėti, – ištiesęs rankas, Tau pasakys vaikas. Pakeltas ant Tavo rankų, jis pamatys pasaulį. Tu patikėk: esi į vaiko širdį raktas, langas į pasaulį, kurį jis pažins.

Ke­liau­to­jai iš ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių šie­met su­lau­kė ne itin džiu­gių nau­jie­nų. Pa­gei­da­vi­mai vir­ši­ja pa­siū­lą – iš anks­to ne­įsi­gi­jęs ke­lio­nės, ga­li lik­ti be nie­ko. Vieš­bu­čių ir lėk­tu­vų bi­lie­tų kai­nos ky­la, o pas­ku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai be­veik ne­be­le­pi­na.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. No­rin­tie­siems pail­sė­ti šil­tuo­se kraš­tuo­se ke­lio­nės pa­ieš­kos siū­lo­ma ne­ati­dė­lio­ti – pas­ku­ti­nės mi­nu­tės ne­be­po­pu­lia­rios.

Paukš­te­liams pa­ga­min­tais in­ki­lais ir vė­jo ma­lū­nė­liais ne­ši­ni vai­kai ant­ra­die­nį mies­to cen­tre pa­mi­nė­jo Že­mės die­ną.

Sa­vi­val­dy­bės aikš­tė­je, kur vy­ko šven­ti­nis mi­nė­ji­mas, su­si­rin­ko pe­da­go­gų ly­di­mi ug­dy­mo įstai­gų auk­lė­ti­niai. Skel­biant ast­ro­no­mi­nio pa­va­sa­rio pra­džią, iš­kil­min­gai pa­kel­ta Že­mės vė­lia­va.

 

Vai­do­tės Šan­ta­rie­nės nuotr. Lie­tus ir žvar­bo­kas vė­jas ne­su­ga­di­no Že­mės die­nos šven­tės da­ly­vių nuo­tai­kos.

Šie­met Uk­mer­gės mies­tas šven­čia 680 m. ju­bi­lie­jų. Šven­ti­nių ren­gi­nių te­ma – „Lai­kas ei­na per mies­tą“.

Pa­sko­lin­ki­te ar pa­do­va­no­ki­te ža­din­tu­vą ak­ci­jai „Ža­din­tu­vų cho­ras“. Mies­to šven­tės me­tu, ge­gu­žės 31 d., su­sta­ty­ti vie­šo­je vie­to­je, vie­no­dai nu­sta­ty­tu lai­ku ims čirkš­ti vi­si ža­din­tu­vai.

Pla­nuo­ja­ma su­rink­ti ma­žiau­siai 680 ža­din­tu­vų (mies­to ju­bi­lie­jaus me­tų skai­čius), bet tiks­lus jų skai­čius bus aiš­kus, kai vi­si „ar­tis­tai“ sto­vės sce­no­je. Mū­sų tiks­las – su­rink­ti kuo dau­giau ir pa­siek­ti Lie­tu­vos re­kor­dą.

„Ža­din­tu­vų cho­ro“ pa­si­ro­dy­mo liu­di­nin­kais ir žiū­ro­vais ga­lės tap­ti vi­si no­rin­tys. Po pa­si­ro­dy­mo sko­lin­ti ža­din­tu­vai bus grą­žin­ti šei­mi­nin­kams, o do­va­no­tie­ji bus pa­nau­do­ti me­ni­nio ob­jek­to su­kū­ri­mui, ku­ris puoš Uk­mer­gės mies­tą.

Ža­din­tu­vus neš­ki­te į Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro bu­dė­to­jo ka­bi­ne­tą (1 aukš­te).

Vi­sus ža­din­tu­vus už­re­gist­ruo­si­me ir grą­žin­si­me.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos tel. 60218, 60347.

 

Jau tu­ri­me 20 ža­din­tu­vų!

Nors šią sa­vai­tę žie­mą iš kie­mo jau va­rė­me, žie­miš­kos pra­mo­gos dar tę­sia­si. Ki­tą šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je vyks Žie­mos spor­to ir svei­ka­tos šven­tė. Jos or­ga­ni­za­to­riai ža­da pa­si­steng­ti, kad žiū­ro­vų jo­je ne­bū­tų – vi­si tap­tų da­ly­viais.

Uk­mer­giš­kiai šven­tės ati­da­ry­me lau­kia­mi ko­vo 3 die­ną 11 va­lan­dą prie „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los.

Puslapis 586 iš 642

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kaip Lietuva turėtų saugotis nuo koronaviruso?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų