Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tu. To­kiai su­tar­čiai ra­jo­no ta­ry­ba yra pri­ta­ru­si dar pra­ei­tų me­tų lap­kri­tį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Su­tar­tį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ir Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to rek­to­rius Al­fon­sas Da­niū­nas.

Sta­nis­lo­vas BUDRAITIS

 

Uk­mer­gės eks­tre­ma­laus spor­to mė­gė­jai ko­vo 9 d. rin­ko­si ant Ku­rė­nų eže­ro le­do. Vie­ni kė­lė bu­res ant slid­ro­gių, ki­ti skrai­di­no kai­tus. Su­si­rin­ko dau­giau nei 10 spor­ti­nin­kų.

 

Au­to­riaus nuotr.

Lina SUKACKIENĖ

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu dalyvauja programoje dėl pagalbos skurstantiems asmenims. Paaiškėjus, kad šiais metais nebus dalinami maisto produktai sunkiai besiverčiantiems asmenims, jais pasirūpinti nusprendė rajono valdžia. Tam skyrė 45 tūkst. litų. Už šią sumą 1500 mažas pajamas (525 Lt vienam šeimos nariui) gaunančių rajono šeimų, auginančių vaikus, bus paskirtas šventinis maisto produktų krepšelis.

Rin­ki­mai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas nu­ma­ty­ti ki­tų me­tų va­sa­rį, ta­čiau po­li­ti­nių par­ti­jų būs­ti­nė­se – jau su­ju­di­mas. Dau­gu­mos par­ti­jų są­ra­šuo­se įra­šy­ta po pus­šim­tį kan­di­da­tų. Ta­ry­bo­je jie tu­rės pa­si­da­lin­ti 25 vie­tas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Nors sa­vi­val­dos rin­ki­mai tik va­sa­rį, po­li­ti­nės par­ti­jos jau ruo­šia­si šiam įvy­kiui.

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Va­sa­rio 16-osios gat­vės gy­ven­to­ja Al­do­na ap­gai­les­ta­vo dėl ne­pri­žiū­ri­mo par­ko. Tarp Del­tu­vos, A. Sme­to­nos ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių esan­tis par­ke­lis, jos ma­ny­mu, ne­pel­ny­tai ap­leis­tas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po­il­sio zo­nų par­ke kol kas ne­ke­ti­na­ma įreng­ti.

Sek­ma­die­nį pa­mi­nė­tos prieš­ka­ri­nės ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos sim­bo­liu va­di­na­mo pir­mo­jo ša­lies Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos 136-osios gi­mi­mo me­ti­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Autorės nuotr. Pre­zi­den­to por­tre­tas – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rės Bi­ru­tės Kul­ny­tės do­va­na ini­cia­ty­vi­nei gru­pei, pre­zi­den­to gim­ti­nė­je ku­rian­čiai is­to­ri­nį pa­trio­ti­nį par­ką-mu­zie­jų.

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir per­da­vė pro­ku­ra­tū­rai by­lą, ku­rio­je įta­ri­mai pa­reikš­ti as­me­nims, su­si­ju­siems su Ūkio ban­ko Uk­mer­gės fi­lia­lo veik­la 2005–2009 me­tais.

 

Vi­suo­me­nės ra­my­bę sau­gan­tiems po­li­ci­nin­kams ne­re­tai pa­tiems pri­rei­kia an­ge­lo sar­go pa­gal­bos. Ją Uk­mer­gės pa­rei­gū­nams nuo šiol su­teiks jų dva­sios va­do­vas – ku­ni­gas Dai­nius Lu­ko­nai­tis. Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to su­si­rin­ki­me jis pri­sta­ty­tas kaip šios įstai­gos ka­pe­lio­nas.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Autorės nuotr. Policijos komisariato kapelioną Dainių Lukonaitį pasveikino viršininkas Rolandas Kiškis.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Spa­lio 2-ąją ša­lies po­li­ci­jos ben­druo­me­nė mi­ni pro­fe­si­nę die­ną. Su ko­kio­mis min­ti­mis, rū­pes­čiais ir dar­bais šią die­ną pa­si­tin­ka Uk­mer­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, kal­bė­jo­mės su ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vu Ro­lan­du Kiš­kiu.

 

Penk­ta­die­nį An­ta­no Sme­to­nos gat­vė­je vy­ko įkur­tu­vės. Nau­ju­tė­lai­tės par­duo­tu­vės įkur­tu­ves šven­tė ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas ir šios gat­vės ben­druo­me­nė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pinigų medį A. Andrikonienė (dešinėje) įteikė pardavėjai Ligitai Lukoševičienei.

Puslapis 590 iš 702

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų