Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nuo ne­pa­gei­dau­ja­mų re­kla­mi­nių lei­di­nių paš­to dė­žu­tė­se var­to­to­jus tu­rė­tų sau­go­ti Re­kla­mos įsta­ty­mas. Ta­čiau jo pai­so ne vi­si re­kla­mos pla­tin­to­jai. Jų sa­vi­va­lę vi­lia­ma­si ža­bo­ti nau­jo Paš­to įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vartotojus nuo nepageidaujamos reklamos saugo įstatymai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė tei­ra­vo­si dėl mo­kes­čio už bui­ti­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mą. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad jos gar­baus am­žiaus ma­my­tė ke­tu­ris mė­ne­sius bu­vo gy­do­ma Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Ga­vo pa­žy­mą apie tai ir no­rė­jo ją pa­teik­ti įstai­gai, ku­ri ad­mi­nist­ruo­ja šį mo­kes­tį. Ta­čiau nie­kaip ne­ra­do, kam gi pa­žy­mą įteik­ti.

Ra­jo­no po­li­ti­kai vėl grįž­ta prie klau­si­mo, su­si­ju­sio su al­ko­ho­lio pre­ky­ba ra­jo­ne. Me­tus ga­lio­ju­si tvar­ka skel­bė, kad lei­di­mai pre­kiau­ti svai­ga­lais iš­duo­da­mi par­duo­tu­vei ar ka­vi­nei, esan­čiai ne ar­čiau kaip 50 met­rų iki ug­dy­mo įstai­gų. Ta­ry­bos na­rys Va­len­ti­nas Ge­nys siū­lo šią tvar­ką dar kar­tą per­žiū­rė­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tarybos narių diskusijų objektu tapo prekyba alkoholiu.

2013-01-29

2013-01-25-1 dalis

2013-01-25-2 dalis

2013-01-22

2013-01-18-1 dalis

2013-01-18-2 dalis

2013-01-15

2013-01-11-1 dalis

2013-01-11-2 dalis

2013-01-08

2013-01-04-1 dalis

2013-01-04-2 dalis

2012-12-28

2012-12-21-1 dalis

2012-12-21-2 dalis

2012-12-18

2012-12-14-1 dalis

2012-12-14-2 dalis

2012-12-11

2012-12-07-1 dalis

2012-12-07-2 dalis

2012-12-04

2012-11-30-1 dalis

2012-11-30-2 dalis

2012-11-27

2012-11-23-1 dalis

2012-11-23-2 dalis

2012-11-20

2012-11-16-1 dalis

2012-11-16-2 dalis

2012-11-13

2012-11-09-1 dalis

2012-11-09-2 dalis

2012-11-06

2012-11-02-2 dalis

2012-11-02-1 dalis

2012-10-30
2012-10-26-1 dalis
2012-10-26-2 dalis
2012-10-23
2012-10-19-1 dalis
2012-10-19-2 dalis
2012-10-16
2012-10-12-1 dalis
2012-10-12-2 dalis
2012-10-09
2012-10-05-1 dalis
2012-10-05-2 dalis
2012-10-02

2012-09-28-1 dalis
2012-09-28-2 dalis
2012-09-25
2012-09-21-1 dalis
2012-09-21-2 dalis
2012-09-18
2012-09-14-1 dalis
2012-09-14-2 dalis
2012-09-11

2012-09-07-1 dalis

2012-09-07-2 dalis
2012-09-04

2012-08-31-1 dalis

2012-08-31-2 dalis

2012-08-28

2012-08-24-1 dalis

2012-08-24-2 dalis

2012-08-24-3 dalis

2012-08-21

2012-08-17-1 dalis

2012-08-17-2 dalis

2012-08-14

2012-08-10-1 dalis

2012-08-10-2 dalis

2012-08-07

2012-08-03-1 dalis

2012-08-03-2 dalis

2012-07-31

2012-07-20
2012-07-17

2012-07-13-1 dalis

2012-07-13-2 dalis
2012-07-10

2012-07-05-1 dalis
2012-07-05-2 dalis

2012-06-29

2012-06-26

2012-06-22-1 dalis

2012-06-22-2 dalis
2012-06-22-3 dalis

2012-06-19

2012-06-15-1 dalis

2012-06-15-2 dalis

2012-06-12

2012-06-08-1 dalis

2012-06-08-2 dalis

2012-06-05

2012-05-29

2012-05-25-UZ-1 dalis

2012-05-25-UZ-2 dalis

2012-05-22

2012-05-18-UZ-1 dalis

2012-05-18-UZ-2 dalis

2012-05-15

2012-05-11

2012-05-08

2012-05-04-UZ-1 dalis

2012-05-04-UZ-2 dalis

2012-04-27-UZ-1 dalis

2012-04-27-UZ-2 dalis

2012-04-20-UZ-1 dalis

2012-04-20-UZ-2 dalis

2012-04-17-UZ-1 dalis

2012-04-17-UZ-2 dalis

2012-04-13-UZ-1 dalis

2012-04-13-UZ-2 dalis

2012-04-06-UZ-1 dalis

2012-04-06-UZ-2 dalis

2012-04-03

2012-03-30-UZ-1 dalis

2012-03-30-UZ-2 dalis

2012-03-27

2012-03-23-UZ-1 dalis

2012-03-23-UZ-2 dalis

2012-03-20

2012-03-16-UZ-1 dalis

2012-03-16-UZ-2 dalis

2012-03-13

2012-03-09-UZ-1 dalis

2012-03-09-UZ-2 dalis

2012-03-06

2012-02-28

2012-02-24-UZ-1 dalis

2012-02-24-UZ-2 dalis

2012-02-21-UZ-1 dalis

2012-02-21-UZ-2 dalis

2012-02-17-UZ-1 dalis

2012-02-17-UZ-2 dalis

2012-02-14

2012-02-10-UZ-1 dalis

2012-02-10-UZ-2 dalis

2012-02-07

2012-02-03-UZ-1 dalis

2012-02-03-UZ-2 dalis

2012-01-27

2012-01-24

2012-01-20-1 dalis

2012-01-20-2 dalis

2012-01-17

2012-01-13-1 dalis

2012-01-13-2 dalis

2012-01-10

2012-01-06-1 dalis

2012-01-06-2 dalis

2012-01-03

2011-12-30 1 dalis

2011-12-30 2 dalis

2011-12-23 1 dalis

2011-12-23 2 dalis

2011-12-20

2011-12-13

2011-12-09 1 dalis

2011-12-09 2 dalis

2011-12-06

2011-12-02

2011-11-29

2011-11-25-1 dalis

2011-11-25-2 dalis

2011-11-22

2011-11-18-1 dalis

2011-11-18-2 dalis

2011-11-15

2011-11-11-1 dalis

2011-11-11-2 dalis

2011-11-08-1 dalis

2011-11-08-2 dalis

2011-11-04-1 dalis

2011-11-04-2 dalis

2011-10-31

2011-10-28-1 dalis

2011-10-28-UZ-2 dalis

2011-10-25

2011-10-21-UZ-1 dalis

2011-10-21-UZ-2 dalis

2011-10-18

2011-10-14-UZ-1 dalis

2011-10-14-UZ-2 dalis

2011-10-11

2011-10-07

2011-10-04

2011-09-30-1 dalis

2011-09-30-2 dalis

2011-09-27

2011-09-23-1 dalis

2011-09-23-2 dalis

2011-09-20

2011-09-16-1 dalis

2011-09-16-2 dalis

2011-09-13

2011-09-09

2011-09-06

2011-09-02-UZ 1 dalis

2011-09-02-UZ 2 dalis

2011-08-30

2011-08-26-UZ-1 dalis

2011-08-26-UZ-2 dalis

2011-08-23

2011-08-19-UZ-1 dalis

2011-08-19-UZ-2 dalis

2011-08-12-UZ-1 dalis

2011-08-12-UZ-2 dalis

2011-08-09

2011-08-05-UZ-1 dalis

2011-08-05-UZ-2 dalis

2011-08-02-UZ-1 dalis

2011-08-02-UZ-2 dalis

2011-07-29

2011-07-26

2011-07-22

2011-07-19

2011-07-19-2 dalis

2011-07-15-1 dalis

2011-07-15-2 dalis

2011-07-12

2011-07-08

2011-07-01-1 dalis

2011-07-01-2 dalis

2011-06-28-1 dalis

2011-06-28-2 dalis

2011-06-17-1 dalis

2011-06-17-2 dalis

2011-06-14

2011-06-10-1 dalis

2011-06-10-2 dalis

2011-06-07

2011-06-03-1 dalis

2011-06-03-2 dalis

2011-05-31

2011-05-27-1 dalis

2011-05-27-2 dalis

2011-05-24

2011-05-20-1 dalis

2011-05-20-2 dalis

2011-05-17

2011-05-13-1 dalis

2011-05-13-2 dalis

2011-05-10

2011-05-06-1 dalis

2011-05-06-2 dalis

2011-05-03

2011-04-29-1 dalis

2011-04-29-2 dalis

2011-04-22-1 dalis

2011-04-22-2 dalis

2011-04-19

2011-04-15-1 dalis

2011-04-15-2 dalis

2011-04-12

2011-04-08-1 dalis

2011-04-08-2 dalis

2011-04-05

2011-04-01-UZ-1 dalis

2011-04-01-UZ-2 dalis

2011-03-29

2011-03-25-UZ-1 dalis

2011-03-25-UZ-2 dalis

2011-03-22

2011-03-18-UZ-1 dalis

2011-03-18-UZ-2 dalis

{jcomments off}

 

 

Jei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mas su­lauks pri­ta­ri­mo ra­jo­no ta­ry­bo­je, kei­sis mies­to pir­ties vie­ta. Ji iš Gruo­džio 17-osios gat­vės bus per­kel­ta į UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­tal­pas Klai­pė­dos gat­vė­je.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pirčiai ieškoma kitų patalpų.

Kas­met pir­mą­jį rug­sė­jo sekmadienį mi­ni­ma Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­na. Uk­mer­gė­je ji bu­vo pa­mi­nė­ta žy­dų žu­dy­nių vie­to­je, prie pa­min­klo Pi­vo­ni­jos ši­le. Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ta pro­ga ati­da­ry­ta Vil­niaus ge­to afi­šų pa­ro­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės žy­dų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Tai­cas pasveikino susirinkusius tautiečius.

Kol vie­ni links­mi­na­si, ki­tiems šven­tės – įtemp­tas me­tas. Ta­čiau šias nau­ja­me­ti­nes šven­tes me­di­kai va­di­na pa­kan­ka­mai ra­mio­mis ir su ypa­tin­gais at­ve­jais sa­ko ne­su­si­dū­rę.

 

Sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je vy­ku­si Mies­to šven­tė įti­ko jau­nam ir se­nam, in­te­li­gen­tui ir dar­bi­nin­kui, me­ni­nin­kui ir ver­sli­nin­kui. Tie, kas at­ėjo, ti­ki­no, kad ren­gi­nys bu­vo vy­kęs ir įspū­din­gas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotrks. Šven­tė pra­si­dė­jo tran­kiu pu­čia­mų­jų or­kest­ro mar­šu.

Sos­ti­nė­je vy­ko ket­vir­to­sios Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jų ir jų šei­mų na­rių spor­to žai­dy­nės. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo apie jo­se iš­ko­vo­tą lai­mė­ji­mą – uk­mer­giš­kiai tre­či­ą­jį kar­tą iš ei­lės ta­po šių žai­dy­nių nu­ga­lė­to­jais.

 

Ko­vo 29 die­ną Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko 1–4 kla­sių mo­ki­nių kon­kur­so „Mes – po­li­ci­jos bi­čiu­liai“ ra­jo­ni­nis tu­ras. Ja­me da­ly­va­vo Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Vai­kų glo­bos na­mų, mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“ ir Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los ko­man­dos.

 

Policijos komisariate surengtas konkursas vaikams.

Puslapis 914 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų