Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Vie­nas iš ki­tą sa­vai­tę ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džiui tei­kia­mų klau­si­mų – siū­ly­mas re­or­ga­ni­zuo­ti Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­las. Pla­nuo­ja­ma jas su­jung­ti į vie­ną Me­nų mo­kyk­lą. Su šiuo pro­jek­tu pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­pa­žin­din­ti abie­jų įstai­gų dar­buo­to­jai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į su­si­ti­ki­mą at­vy­kęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ti­ki­no, kad ki­to pa­si­rin­ki­mo, kaip tik re­or­ga­ni­za­ci­ja, tie­siog nė­ra. Ra­jo­no biu­dže­tas šie­met, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, ma­žė­ja 30 pro­cen­tų. Iš­lai­ky­ti mo­kyk­las tie­siog nė­ra ga­li­my­bių. Su­jun­gus jas į vie­ną bū­tų su­tau­py­ti val­dy­mo iš­lai­doms skir­ti pi­ni­gai.

 

 

Dai­lės ir Mu­zi­kos mo­kyk­lų pe­da­go­gai ne itin džiu­giai su­ti­ko ži­nią apie bū­si­mas per­mai­nas.
Au­to­rės nuotr.

 

Sek­ma­die­nį mies­to cen­tre skam­bė­jo mu­zi­ka, kle­gė­jo mies­te­lė­nai, kve­pė­jo lau­žo dū­mu. Nors tra­di­ci­nė ru­dens mu­gė bu­vo ge­ro­kai kuk­les­nė nei anks­tes­niais me­tais, jo­je ne­trū­ko nei links­my­bių, nei vai­šių.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gė­je jau be­maž de­šimt me­tų kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ren­gia­ma tra­di­ci­nė Mies­to, o ru­de­nį – Der­liaus šven­tė. Sun­kme­tis pri­ge­si­no šias tra­di­ci­jas. Šie­met ge­ro­kai kuk­les­nė bu­vo Mies­to šven­tė, ki­to­kia nei įpras­tai dau­ge­liui pa­si­ro­dė ir sek­ma­die­nį vy­ku­si ru­dens mu­gė.

 

 

Mu­gės da­ly­viai tu­rė­jo pro­gos pa­mik­lin­ti ko­jas ir pa­si­mo­ky­ti liau­dies šo­kių.

 

Dė­die­ny­tė ir Ago­čiu­kė vi­sus vai­ši­no gar­džia ko­pūs­tie­ne.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia kas­me­ti­ne ta­pu­si uk­mer­giš­kių tau­to­dai­li­nin­kų kū­ry­bi­nių dar­bų pa­ro­da. Ši gra­ži tra­di­ci­ja puo­se­lė­ja­ma jau dau­ge­lį me­tų ir pa­pras­tai ren­gia­ma prieš šv. Ka­lė­das. Šiais me­tais pa­ro­do­je da­ly­vau­ja dvi­de­šimt še­ši au­to­riai, eks­po­zi­ci­jai pa­tei­kę itin įvai­rių dar­bų nuo nė­ri­nių ir mez­gi­nių, ta­py­bos ir ke­ra­mi­kos kū­ri­nių iki me­džio meist­rų su­kur­tų skulp­tū­rų, di­des­nių ir ma­žes­nių ori­gi­na­lių bui­ties ra­kan­dų.

 

Sta­nis­lo­vo Bud­rai­čio nuotr. Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus va­do­vas skulp­to­rius Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius ir Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus vy­riau­sio­ji rin­ki­nių sau­go­to­ja Kris­ti­na Da­ru­lie­nė su dukra Uršule.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus kie­me­ly­je kve­pė­jo žo­ly­nų ar­ba­ta, švie­žiu me­du­mi, skam­bė­jo liau­diš­ka mu­zi­ka. Ar­tė­jant Jo­ni­nėms – vais­ta­žo­lių rin­ki­mo me­tui, čia vy­ko po­pie­tė „Dėl ža­lio žo­ly­no“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Žo­li­nin­kė iš Vep­rių Ra­sa Ši­mo­nie­nė dos­niai da­li­jo­si sa­vo ži­nio­mis apie vais­ta­žo­les bei prie­sko­nius.

Šie­met su­kan­ka 10 me­tų, kai tarp Uk­mer­gės ir Po­do­lės Ka­me­ne­co Uk­rai­no­je pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Ta pro­ga šie­met pa­si­ra­šy­ta dar vie­na drau­gys­tę įpras­mi­nan­ti su­tar­tis tarp šių mies­tų mu­zie­jų.

Su­tar­tį penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­da Sa­kol­ni­kie­nė ir Po­do­lės Ka­me­ne­co vals­ty­bi­nio is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vik­tor Tra­vins­kyj.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Su­tar­tį penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­da Sa­kol­ni­kie­nė ir Po­do­lės Ka­me­ne­co vals­ty­bi­nio is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vik­tor Tra­vins­kyj.

Del­tu­vos mies­te­lis kiek­vie­ną va­sa­rą su­lau­kia dau­gy­bės ka­riū­nų, ku­rie čia įsi­ren­gia sto­vyk­las, bliz­gi­na ko­vos įran­kius ir ren­gia­si su­si­rė­mi­mui. Tra­di­ci­nia­me Vil­kmer­gės mū­šy­je, ku­rį šeš­ta­die­nį at­kar­to­jo įvai­rių ka­ro is­to­ri­jos klu­bų na­riai, vėl žvan­gė­jo gin­klai, o pa­ra­ko dū­mų gau­bia­ma­me ko­vos lau­ke kri­to su­žeis­tie­ji.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Del­tu­vos že­mė­se at­gi­mė is­to­ri­ja.

Vie­na di­džiau­sių ra­jo­ne mo­ky­mo įstai­gų – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la – nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­tin­ka siū­ly­da­ma jau­niems žmo­nėms nau­jo­vių ir kvie­čia juos mo­ky­tis. No­rin­tie­ji įsto­ti tu­rė­tų su­skub­ti – do­ku­men­tai pri­ima­mi iki rug­sė­jo pir­mos die­nos.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Apie mo­ki­nių pri­ėmi­mo są­ly­gas, siū­lo­mas spe­cia­ly­bes ir sa­vi­raiš­kos ga­li­my­bes bei mo­kyk­los ben­druo­me­nės veik­lą pa­pa­sa­ko­jo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas. Anot pe­da­go­go, džiu­gu, jog kas­met jų mo­kyk­lo­je su­lau­kia­ma veik­lių, ta­len­tin­gų, la­vin­tis pro­fe­si­nė­je sri­ty­je no­rin­čių jau­nų žmo­nių. Kiek­vie­ną ru­de­nį pri­ima­ma apie 400 nau­jų mo­ki­nių. Ti­ki­ma­si, kad gau­siu jų bū­riu įstai­ga pa­si­pil­dys ir šiais moks­lo me­tais.

 

Dėl sa­vai­tės pra­džio­je pa­skelb­tos gri­po epi­de­mi­jos nuo tre­čia­die­nio lai­ki­nai už­da­ry­tos vi­sos Uk­mer­gės mies­to mo­kyk­los. Kai ku­rio­se iš jų ser­ga be­veik pu­sė mo­ki­nių. Uk­mer­gė­je dar ne­bū­ta to­kio at­ve­jo, kad dėl gri­po vie­nu me­tu pa­mo­kos bū­tų nu­trauk­tos vi­so­se mo­kyk­lo­se.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Šią sa­vai­tę gri­po re­kor­di­nin­kais ta­po Už­upio vi­du­ri­nė­ mo­kyk­la. Jo­je pa­mo­kų dėl li­gos ne­lan­kė 46 proc. mo­ki­nių, la­bai pras­ta si­tu­a­ci­ja ir Duks­ty­nos pa­grin­di­nė­je, kur su­sir­go 40 proc. vai­kų. Dau­giau nei treč­da­lis mo­ki­nių su­ne­ga­la­vo ir abie­jo­se gim­na­zi­jo­se bei Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Pa­mo­kos mies­to mo­kyk­lo­se ne­vyks šią sa­vai­tę.

 

 

Epi­de­mi­jos me­tu re­ko­men­duo­ja­ma dė­vė­ti vien­kar­ti­nes me­di­ci­ni­nes kau­kes.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je au­di­to­riai aiš­kin­sis, kas kal­tas dėl tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sio gim­dy­mo. Bir­že­lio pa­bai­go­je gim­dy­vei at­li­kus nu­skaus­mi­ni­mo pro­ce­dū­rą, ją iš­ti­ko ko­ma. Jau­nos mo­ters ar­ti­mie­ji įsi­ti­ki­nę, kad tokia pro­ce­dū­ros baig­tis – gy­dy­to­jo anes­te­zio­lo­go kal­tė.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gimdymas ligoninėje baigėsi koma.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ve­ro­ni­ka Al­do­na Ka­se­lie­nė pa­skam­bi­nu­si į re­dak­ci­ją ne­tram­dė aša­rų. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo apie sa­vo jaus­mus, pa­tir­tus ra­dus iš­nie­kin­tą sū­naus ka­pą.

Rug­sė­jo pra­džio­je Duks­ty­nos ka­pi­nė­se esan­ti ka­pa­vie­tė ras­ta ap­vog­ta – nuo jos nuim­ti ak­me­ni­niai bor­te­liai.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo sū­naus ne­te­ku­si šį pa­va­sa­rį. Jam tuo­met te­bu­vo 40 me­tų...

Puslapis 916 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų