Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ši sa­vai­tė vi­so­je Eu­ro­po­je bu­vo pa­žen­klin­ta ge­du­lo žen­klu dėl avia­ka­tast­ro­fos Len­ki­jo­je. Šios ša­lies va­do­vas ir vi­sas Len­ki­jos eli­tas į gim­ti­nę iš Ru­si­jos ke­liau­ja kars­tuo­se. Te­be­se­ka­me kiek­vie­ną pra­ne­ši­mą, kiek­vie­ną de­ta­lę apie be­pre­ce­den­tę tra­ge­di­ją ir ga­li­mas jos prie­žas­tis. Lie­tu­vos tri­spal­vės su ge­du­lo žen­klais tris die­nas plaz­dė­jo ir Uk­mer­gė­je.

Kaž­ko­dėl po tra­ge­di­jos iš kar­to pri­si­mi­niau mū­sų – žur­na­lis­tų skry­džius su Pre­zi­den­tu Val­du Adam­ku­mi į Eu­ro­pos ša­lis. Nors už ke­lio­nę rei­kė­jo su­si­mo­kė­ti pa­tiems, vi­si kvies­ti re­gio­ni­nės spau­dos at­sto­vai kaip di­džiau­sią pa­gar­bą pri­ėmė pre­zi­den­tū­ros kvie­ti­mą ly­dė­ti ša­lies va­do­vą ke­lio­nė­se į Ru­mu­ni­ją, Šve­di­ją, Por­tu­ga­li­ją, Len­ki­ją ir ki­tas ša­lis.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Bė­ga Di­džio­ji sa­vai­tė, o ar pa­jė­giam ją pa­jus­ti ir su­si­kaup­ti? Švais­to­me lai­ką ne­pa­bai­gia­miems rū­pes­čiams, kei­kia­me il­gai už­si­bu­vu­sią žie­mą, ne­ti­kė­tai už­griu­vu­sį po­tvy­nį... O že­mė bun­da, nors dar mie­ga dai­go sie­la.

Pa­miš­kėm ir pau­piais šliau­žio­ja tirš­ti rū­kai, ra­miai at­sė­li­na si­dab­ri­nės su­te­mos, kvie­čia pa­ū­ka­vu­sios to­lu­mos ir aukš­tu­py­je al­man­tys upokš­niai. Tai pa­va­sa­rio at­ra­di­mo jaus­mas. Ne­pa­kar­to­ja­mas nau­jo se­zo­no vir­smas. Tar­si lau­kiant pra­žys­tan­čio pir­mo­jo obels žie­do. O kai iš­si­sklei­džia tūks­tan­čiai žie­dų - ne­spė­jam jais pa­si­gro­žė­ti... Pa­ma­tom tik žie­mą. Per te­le­vi­zo­rių, kai pa­gei­da­vi­mų kon­cer­te gra­žiau­sias dai­nas vai­kai ski­ria mo­ti­noms...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 

Šią sa­vai­tę gau­su mi­nė­ti­nų die­nų bei šven­čių. Pir­ma­die­nį mi­nė­jo­me Eu­ro­pos var­to­to­jų die­ną. Tai­gi už­ra­šas ka­len­do­riaus la­pe­ly­je „Eu­ro­pos var­to­to­jų die­na“ – pui­kus pri­mi­ni­mas, kad tu­rė­tu­me pa­gal­vo­ti apie tai, ar mums pa­tiems nau­din­gas sa­vo tei­sių ne­ži­no­ji­mas. Ne­pri­klau­so­mai nuo mū­sų tau­ty­bės, ly­ties, am­žiaus, pro­fe­si­jos, var­to­to­jai esa­me vi­si – per­ka­me pre­kes, pa­slau­gas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

La­bai pa­ma­žu ve­ria­si pa­va­sa­rio var­tai. Ne­no­riai ir tin­giai at­ei­na gra­žiau­sias me­tų lai­kas, lyg už­si­mie­go­jęs ka­ti­nas nie­kaip ne­ga­lin­tis iš­si­rą­žy­ti iš minkš­to mie­go.

Ko­vo pra­džia do­va­no­ja mums ne tik pa­va­sa­riš­ką lau­ki­mą, bet ir tris gra­žias šven­tes. Ko­vo 4 die­ną nu­griau­dė­jo Ka­ziu­ko mu­gė su sa­vo links­mom tra­di­ci­jom, Vil­ki­jos kraš­to ver­bom, gar­džiais ries­tai­niais ir links­mais su­ve­ny­rais. Tie, kas ne­pa­tin­gė­jo sa­vait­ga­lį nu­va­žiuo­ti į Vil­nių, re­gi­nių pri­si­žiū­rė­jo į va­lias. Sos­ti­nės cen­trą ir se­na­mies­tį tvin­dė mi­nios žmo­nių. Ro­tu­šės aikš­tė­je vy­ko Dzū­kų die­nų ren­gi­niai, o Ne­pri­klau­so­my­bės aikš­tė­je pra­si­dė­jo ir kar­na­va­li­nės mu­gės ei­ty­nės.

 

Laikraštyje skaitykite:

„Darbo vaisiai vainikuoti garbingais apdovanojimais“
(Ligita Juodvalkienė)
„Kalėdas švenčia sentikiai ir stačiatikiai“
(Ligita Juodvalkienė)
„Eglučių vieta – ne patvoryje“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Kelininkams – išbandymas sniegu“
(„U. ž." informacija)
„Sutaupė 130 tūkstančių litų“
(Vilma Nemunaitienė)
„Galvijams pavojaus nėra“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Ūkyje įrengė vaisių ir uogų perdirbimo cechą“
(Ligita Juodvalkienė)
„Ruoniai“ buvo solidarūs“
(„U. ž.“ informacija)
„Metus palydėjome kalėdiniu turnyru“
(Ramutė Karalienė, tinklinio būrelio vadovė)
„Mokiniai parsivežė sveikatos receptų“
(Valda Tamuliūnaitė, „Šilo“ vidurinės mokyklos 11c klasės mokinė)
„Su profsąjungomis pasirašys ketinimų protokolą“
(Dalia Ivaškevičienė, savivaldybės atstovė spaudai)
„Už aplinkos teršimą turės atsakyti“
(Ligita Juodvalkienė)
„Sveikino Trys karaliai“
(„U. ž.“ informacija)

 

Laikraštyje skaitykite:

„Verslo sėkmė svarbesnė už šeimos židinį“
(Daiva Zimblienė, „Lietuvos ryto“ korespondentė)
„Santarvės ordinas – A. Čekuoliui“
(Daiva Baronienė)
„Suaugusieji išmoksta nutraukti „šaltąjį karą“ su vaikais“
(Jolita Žurauskienė)
„Tigro metai nuteikia aktyviai veiklai“
(Jolita Žurauskienė)
„Kasdienybės langas“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – apie pošventinę depresiją
„Tikisi, kad kalėdinis turnyras taps tradiciniu“
(„U. ž.“ informacija)

 

Laikraštyje skaitykite:

„Senas televizorius betiks nebent prisiminimui“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Už pašalpas reikia padirbėti“
(Ligita Juodvalkienė)
„Šalčio dantys dar neatšipo“
(Ligita Juodvalkienė)
„Šaltis sujaukė mokyklų tvarkaraštį“
(Ligita Juodvalkienė)
„Ūkininkai mena „aukso amžių“
(Ligita Juodvalkienė)
Puslapis jaunimui „Svajokliai“
„Už smarvę nubausti sudėtinga“
(Vilma Nemunaitienė)
„Elektros suvartojimą pataria skaičiuoti“
(Jolita Žurauskienė)
„Daugiabučiame name apsigyveno kiaunė“
(Vilma Nemunaitienė)
„Audinių žaismas“ – atgaiva moterims“
(Zita Bataitienė)

 

Laikraštyje skaitykite:

„Speigas: vieniems rūpestis, kitiems džiaugsmas“
(Ligita Juodvalkienė)
„Nemokami moksleivių pietūs bus liesesni“
(Ligita Juodvalkienė)
„Suniokotą Haitį pasieks ir ukmergiškių aukos“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Pradeda skiepyti nuo pandeminio gripo“
(„U. ž.“ informacija)
"Laurus dalysis vasario mėnesį“
(Jolita Žurauskienė)
„Kaimuose kultūros židinių mažės“
(„U. ž.“ informacija)
„Rungsis dėl 40 tūkstančių litų“
(Jolita Žurauskienė)
„Apžvelgė nuveiktus darbus“
(Asta Krogertienė, Policijos komisariato atstovė spaudai)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – apie mikrobangų krosnelę
„Šaunią akciją surengėme turguje“
(Arūnas Dudėnas, LSDJS Ukmergės skyriaus pirmininkas)

 

 

Laikraštyje skaitykite:

„Šildymo mokesčio skirtumai – milžiniški“
(Vilma Nemunaitienė)
„Mažina, bet neskausmingai“
(Vilma Nemunaitienė)
„Atgaivą medikė randa kurdama ir tapydama“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
PUPSIS: kokiomis išdaigomis kadaise garsėjo fizikos mokytojas GIEDRIUS VIDŽIŪNAS
„Garbios sukaktys vainikuotos almanachu“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Darbo kodekso nesilaikymas gali nuvesti į teismą“
(Ligita Juodvalkienė)

 

Laikraštyje skaitykite:

„Vokiečių fotografijos vertinamos milijonais“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Atsistatydina iš direktoriaus pareigų“
(„U. ž.“ informacija)
„Kates maitinti nedraudžiama“
(Jolita Žurauskienė)
„Netinkamos prekės galima atsikratyti“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – kaip grąžinti skolas
„Kasdienybės langas
(Vaidotė Griškevičiūtė)

 

Puslapis 921 iš 1058

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų