Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kadrėnų kaime, Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke šeštadienį vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos iškilmės.

Ukmergės sporto centre metams baigiantis tradiciškai pagerbti geriausi metų sportininkai. Miesto stadione vykusiame renginyje Sporto centro direktorius Vytautas Tutlys įvardino ir pasveikino geriausius sportininkus jaunių grupėje ir jaunučių grupėse. Jiems įteiktos padėkos ir atminimo suvenyrai.

Javų varpos jau išbėrė grūdus, laukai pakvipo duona, žemėn krinta prinokę obuoliai. Gamta sulaukė brandos. Tokiu gražiu metų laiku religinė bendruomenė pažymi svarbią šventę – Žolinę.

Sa­vait­ga­lį vi­si no­rin­tie­ji sa­vo­tiš­ka lai­ko ma­ši­na ga­lė­jo per­si­kel­ti į vi­du­ram­žius ir pa­ma­ty­ti mū­sų pro­tė­vių ko­vas. Te­rei­kė­jo nu­vyk­ti į Pa­bais­ką, kur vy­ko gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­lis „Šven­to­sios–Pa­bais­ko mū­šis“.

Baigėsi laikraščio „Ukmergės žinios“ prenumeratos 2014-iems metams loterija. Iš joje dalyvauti panorusiųjų prenumeratos kvitus į redakciją atnešė 53 skaitytojai. 

 

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Uk­mer­gė­je skam­bė­jo la­bai ne­įpras­tas – ža­din­tu­vų cho­ras. Kul­tū­ros cen­tre bu­vo pri­suk­ti ir vie­nu me­tu su­čirš­kė 220 ža­din­tu­vų.Tai – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tų su­ma­ny­ta ak­ci­ja, skir­ta mies­to ju­bi­lie­jui.

Trankiai nuaidėjo Ukmergės miesto šventė „Susieikime, kaimynai“. Vienas įspūdingiausių jos akcentų – eitynės Kauno gatve. Šiemet jose dalyvavo daugiau nei 1100 dalyvių bei įvairios ratuotos technikos. Eitynės, kurių dalyviai miesto centre praeina pro bromą ir yra pristatomi visuomenei, pirmą kartą Ukmergėje buvo surengtos pernai.

Vil­niaus ap­skri­ties VPK Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­vių tei­si­nių ži­nių kon­kur­so „Te­mi­dė“ ra­jo­ni­nis tu­ras.Ko­mi­sa­ria­to Or­ga­ni­za­ci­nio po­sky­rio spe­cia­lis­tė As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, jog šie­met kon­kur­se da­ly­va­vo trys ko­man­dos iš An­ta­no Sme­to­nos ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jų bei Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los.

Sekmadienį, spalio 5-ąją, minėjome Tarptautinę mokytojo dieną. Ta proga Ukmergės kultūros centre penktadienį vyko tradicinė šventė. Tačiau prieš artėjančius savivaldos rinkimus prasidėjusi politinė kampanija...

Penk­ta­die­nį ra­jo­no mo­ky­to­jai drau­ge pa­mi­nė­jo sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę – Tarp­tau­ti­nę mo­ky­to­jo die­ną. Tra­di­ciš­kai ta pro­ga vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu bu­vo ypa­tin­gai pa­gerb­ti šie­met ge­riau­siais pri­pa­žin­ti mo­ky­to­jai.

Puslapis 927 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų