Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Įvai­riuo­se nuo­trau­kų kon­kur­suo­se bei pa­ro­do­se ne­re­tai da­ly­vau­ja ir šalies po­li­ci­jos dar­buo­to­jai. Vie­no jų – Ute­nos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­no Ri­mo Le­lec­ko – dar­bai at­ke­lia­vo į Uk­mer­gę.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Anot Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to fo­to­gra­fo Eu­ge­ni­jaus Onai­čio (de­ši­nė­je), fo­to­gra­fi­ja pa­rei­gū­no dar­bą nu­spal­vi­na ypa­tin­go­mis spal­vo­mis.

Šią sa­vai­tę bai­gė­si gy­ven­to­jų su­ra­šy­mas. Nors bu­vo nu­ma­ty­tos bau­dos, Uk­mer­gė­je ne­nu­baus­tas nė vie­nas su­ra­šy­mo są­mo­nin­gai ven­gęs as­muo. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai pri­pa­žįs­ta su nuo­bau­do­mis ne­pra­si­dė­ję, nes tai il­ga ir pai­ni pro­ce­dū­ra.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Gy­ven­to­jų ir būs­tų su­ra­šy­mas at­sklei­dė: kai ku­rio­se mū­sų ra­jo­no se­niū­ni­jo­se dau­giau kaip treč­da­lis so­dy­bų bei būs­tų iš­tuš­tė­ję. Sta­tis­ti­kos sky­riaus dar­buo­to­jai ma­no, kad ant du­rų ka­ban­čios spy­nos ga­lė­jo ge­ro­kai iš­kreip­ti su­ra­šy­mo duo­me­nis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ant du­rų ka­ban­čio­mis spy­no­mis kai ku­rio­se se­niū­ni­jo­se su­ra­ši­nė­to­jus pa­si­ti­ko kas tre­čias būs­tas.

Spi­gi­nant šal­čiams kiek­vie­nam gy­vū­nui itin svar­bi pa­sto­gė. Kai tik­rų na­mų nė­ra, ke­tur­ko­jams ją at­sto­ja sa­vi­val­dy­bės įkur­ta gy­vū­nų prie­glau­da. Per pus­me­tį vie­šo­sios įstai­gos „Uk­mer­gės be­glo­bių gy­vū­nų na­mai“ dar­buo­to­jai šei­mi­nin­kus su­ra­do 55 ke­tur­ko­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Svajonė išsipildė...

Ve­ly­kų šven­tės 42 me­tų J. S. įkvė­pė žiau­riam nu­si­kal­ti­mui. Še­šuo­liuo­se jis sa­dis­tiš­kai nu­ga­la­bi­jo sa­vo šu­nį.

Apie 18.50 val. prie au­to­mo­bi­lio „Au­di 100 Avant“ vy­ras gran­di­ne pri­ri­šo sa­vo au­gin­ti­nį ir iš­va­žia­vo iš mies­te­lio link Mie­gu­čių kai­mo. Gy­vū­nas kiek įsten­gė bė­go, o pas­kui pa­kri­to ir tem­pia­mas žu­vo. Ne­gy­vą ke­tur­ko­jį vy­ras at­ri­šo ir pa­li­ko ša­li­ke­lė­je.

 

Kiek­vie­nas mies­tas tu­ri sa­vo įžy­my­bę – keis­tuo­lį, gy­ve­nan­tį pa­gal sa­vo su­si­kur­tas tai­syk­les. Iš­si­ski­rian­tį iš ap­lin­ki­nių ne tik su­pra­ti­mu apie su­pan­tį pa­sau­lį, bet ir iš­vaiz­da. Jo­a­ną Če­reš­kie­nę, ku­rią Uk­mer­gė­je pa­žįs­ta ir jau­nas, ir se­nas, žur­na­lis­tai ap­lan­kė pir­mą kar­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ap­si­lan­kė­me pas dau­ge­liui uk­mer­giš­kių ge­rai pa­žįs­ta­mą ne­di­du­kę, nuo­lat be­si­šyp­san­čią ir, at­ro­dy­tų, gy­ve­ni­mu vi­suo­met pa­ten­kin­tą mo­te­riš­kę. Ke­le­tą kar­tų kei­tu­si sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą, iš būs­to Kau­no gat­vė­je prieš ket­ve­rius me­tus at­si­kraus­tė į na­me­lį „Le­li­jos“ so­dų ben­dri­jo­je.

 

 

Vie­nas Jo­a­nos Če­reš­kie­nės šu­ne­lis jau tu­ri skie­pų pa­žy­mė­ji­mą. Ji pa­si­ry­žu­si pa­skie­py­ti vi­sus sa­vo au­gin­ti­nius.

 

Jo­a­na Če­reš­kie­nė be­veik nie­kuo­met ne­si­ski­ria su sa­vo ve­ži­mai­čiu.
Au­to­rės nuotr.

Net šiais lai­kais at­si­ran­da tur­to, ku­rio nie­kam ne­rei­kia. Dėl prie „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tro beveik savaitę be­si­vo­lio­jan­čio su­lanks­ty­to tak­so­fo­no nie­kas gal­vos ne­su­ka. Mies­te sto­vin­čių tak­so­fo­nų kra­to­si su te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jo­mis su­si­ju­sios įmo­nės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gė­je esa­ma tūks­tan­čius kai­nuo­jan­čio tur­to, ku­rio nie­kam ne­rei­kia.

Pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo ap­svars­ty­ti 23 klau­si­mai, iš­klau­sy­tos dvi in­for­ma­ci­jos. Ta­čiau at­sa­ky­mų į opo­zi­ci­jos klau­si­mus apie itin svar­bius ra­jo­nui rei­ka­lus val­džia ne­pa­tei­kė.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro bu­hal­te­rė ne­se­niai iš­gar­si­no sa­vo dar­bo­vie­tę kaip pir­mą mies­te, pi­ni­gus pa­tik­liai pa­do­va­no­ju­sią suk­čiams. Tuo tar­pu ge­ro­kai ap­suk­res­ni mū­sų pen­si­nin­kai ne tik ne­pa­si­duo­da suk­čių vi­lio­nėms, bet ir krei­pia­si dėl ap­ga­vys­čių į po­li­ci­ją.

Pir­ma­die­nį į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris pa­sa­ko­jo ką tik ben­dra­vu­si su te­le­fo­ni­niu suk­čiu­mi. Ka­dan­gi ma­to skam­bi­nu­sio­jo nu­me­rį, jį už­si­ra­šė ir ke­ti­na pra­neš­ti po­li­ci­jai. Tik pra­šė jį pri­min­ti.

Ra­jo­no kri­mi­na­lis­tai, tu­rė­da­mi iš­anks­ti­nių duo­me­nų apie ga­li­mą pre­ky­bą nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, su­ren­gė spe­cia­lią ope­ra­ci­ją. Jos me­tu su­lai­ky­ti du as­me­nys, įta­ria­mi nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mu.

 

Policijos komisariato archyvo nuotr.

Puslapis 932 iš 1100

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų