Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ne­se­niai į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si pri­sis­ta­ty­ti ne­pa­no­ru­si mo­te­ris pa­sa­ko­jo so­dų ben­dri­jų pro­ble­mas. Ji tu­rin­ti so­do skly­pą „Ar­mo­nos“ so­dų ben­dri­jo­je ir ma­nan­ti, kad di­džiau­sia so­di­nin­kų rykš­tė yra ap­leis­ti, šei­mi­nin­ko ran­kos il­gai ne­ma­tę so­dai.

 

Rak­tai nuo bu­tų Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je pa­sta­ty­ta­me dau­gia­bu­ty­je jau iš­da­lin­ti nau­jie­siems jo gy­ven­to­jams. To­kia gra­ži ka­lė­di­nė do­va­na prieš­pas­ku­ti­nę me­tų die­ną bu­vo įteik­ta tris­de­šimt trims lai­min­gie­siems.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Skirs­ty­da­mi bu­tus, sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­jos na­riai pir­miau­sia žiū­rė­jo ei­liš­ku­mo. Anot Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Kęs­tu­čio Lu­ko­še­vi­čiaus, yra de­šimt ir dau­giau me­tų ei­lė­je sto­vin­čių­jų. Ki­ti svar­būs kri­te­ri­jai – kan­di­da­to tur­tas ir pa­ja­mos.

 

 

Sim­bo­li­nė ran­go­vų do­va­na – iš Juo­zo Ar­ma­na­vi­čiaus ran­kų.

 

Nuo šiol šiuos žmo­nes vie­nys žo­dis „kai­my­nai“.

 

Rak­tus nuo bu­tų įtei­kė Juo­zas Varž­ga­lys ir Le­o­nar­das Nu­ga­ras.
Au­to­rės nuotr.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nai iš­aiš­ki­no na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos fab­ri­kė­lį.

Sau­sio 18-osios va­ka­re kri­mi­na­lis­tai ap­si­lan­kė Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je, Jog­vi­lų kai­me gy­ve­nan­čio 26 me­tų V. R. so­dy­bo­je. Ten tuo me­tu gir­ta­vo pen­ki as­me­nys. At­li­kus kra­tą, san­dė­liu­ke bu­vo ap­tik­tas apa­ra­tas, jau pa­ruoš­tas na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, bei apie 160 lit­rų raugalo, ku­ris bu­vo su­pil­tas į sta­ti­nes. So­dy­bo­je ras­ta ir apie 15 lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės, su­pils­ty­tos į įvai­rios tal­pos bu­te­lius bei stik­lai­nius. Vi­są šią ga­my­bą šei­mi­nin­kas vyk­dė an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­go­mis.

 

Kiek­vie­nais me­tais pa­si­bai­gus ru­dens dar­bams į sma­gų pa­si­bu­vi­mą su­si­ren­ka ra­jo­no so­di­nin­kai. Ne­se­niai vy­ku­sia­me der­liaus pa­baig­tu­vių ren­gi­ny­je so­di­nin­kai ne tik links­mi­no­si, da­li­no­si iš ru­dens gė­ry­bių pa­ga­min­tais pa­tie­ka­lais, bet ir klau­sė pa­skai­tos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sodininkų šventėje.

Jo­lan­ta ČEKAUSKAITĖ-GRINEVIČIENĖ

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­ja Svet­la­na Kar­vec­kai­tė su­ren­gė au­to­ri­nių dar­bų pa­ro­dą.

 

Svet­la­nos Kar­vec­kai­tės dar­bai puo­šia Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mus.

Su snie­go pus­ni­mis at­lin­ga­vę Nau­jie­ji me­tai vie­niems su­tei­kė daug džiaugs­mo ir pra­mo­gų, ki­tus su­pyk­dė. Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas ap­gai­les­tau­ja, kad pir­mą­ją šių me­tų dar­bo die­ną su­lau­kė dau­giau prie­kaiš­tų nei pa­svei­ki­ni­mų. Bu­vo net to­kių in­te­resan­tų, ku­rie prie­kaiš­ta­vo, ko­dėl snie­gas ne­bu­vo va­lo­mas nau­ja­me­ti­nę nak­tį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Didžiulės pusnys Ukmergėje šiuo metu - įprastas vaizdas.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis mies­tas ta­po pa­na­šus į ne­per­žen­gia­mą ba­ri­ka­dų tvir­to­vę. Nuo ša­li­gat­vių nu­va­ly­tas snie­gas ver­čia­mas į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, ant na­mų fa­sa­dų, iš gat­vės – ant ša­li­gat­vių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Dau­ge­lis su­ju­do ieš­ko­ti kas­tu­vo tik snie­gui už­ver­tus vi­sus ke­lius. Ta­čiau ka­rą su snie­gu pa­skel­bu­sie­siems daž­nai ten­ka nu­si­vil­ti – ši pre­kė jau ta­po de­fi­ci­tu. Nors par­duo­tu­vės iš­šluo­tos, ki­ta par­ti­ja Lie­tu­vą pa­sieks tik apie sau­sio vi­du­rį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šiuo me­tu kas­tu­vo pri­rei­kia ne tik ant že­mės...

Asta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Vieš­nios pri­sta­tė pro­jek­tą „Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­tro pa­slau­gos“.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pra­dė­ti trys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je.

Apie 12.33 val. te­le­fo­nu gau­tas pra­ne­ši­mas iš Dai­na­vos – na­muo­se siau­tė­jo ne­blai­vus A. J. (g. 1959 m.). Jis pri­mu­šė sa­vo po­duk­rą 21-erių me­tų D. V., tam­pė ją už plau­kų ir spar­dė. Vė­liau kir­viu ir pis­to­le­tu gra­si­no po­duk­ros vy­rui. At­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­blai­vų vy­riš­kį su­tram­dė, pri­sta­tė į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Jis bu­vo dviems pa­roms su­lai­ky­tas.

Puslapis 938 iš 1100

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų