Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ke­liau­to­jai iš ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių šie­met su­lau­kė ne itin džiu­gių nau­jie­nų. Pa­gei­da­vi­mai vir­ši­ja pa­siū­lą – iš anks­to ne­įsi­gi­jęs ke­lio­nės, ga­li lik­ti be nie­ko. Vieš­bu­čių ir lėk­tu­vų bi­lie­tų kai­nos ky­la, o pas­ku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai be­veik ne­be­le­pi­na.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. No­rin­tie­siems pail­sė­ti šil­tuo­se kraš­tuo­se ke­lio­nės pa­ieš­kos siū­lo­ma ne­ati­dė­lio­ti – pas­ku­ti­nės mi­nu­tės ne­be­po­pu­lia­rios.

Paukš­te­liams pa­ga­min­tais in­ki­lais ir vė­jo ma­lū­nė­liais ne­ši­ni vai­kai ant­ra­die­nį mies­to cen­tre pa­mi­nė­jo Že­mės die­ną.

Sa­vi­val­dy­bės aikš­tė­je, kur vy­ko šven­ti­nis mi­nė­ji­mas, su­si­rin­ko pe­da­go­gų ly­di­mi ug­dy­mo įstai­gų auk­lė­ti­niai. Skel­biant ast­ro­no­mi­nio pa­va­sa­rio pra­džią, iš­kil­min­gai pa­kel­ta Že­mės vė­lia­va.

 

Vai­do­tės Šan­ta­rie­nės nuotr. Lie­tus ir žvar­bo­kas vė­jas ne­su­ga­di­no Že­mės die­nos šven­tės da­ly­vių nuo­tai­kos.

Šie­met Uk­mer­gės mies­tas šven­čia 680 m. ju­bi­lie­jų. Šven­ti­nių ren­gi­nių te­ma – „Lai­kas ei­na per mies­tą“.

Pa­sko­lin­ki­te ar pa­do­va­no­ki­te ža­din­tu­vą ak­ci­jai „Ža­din­tu­vų cho­ras“. Mies­to šven­tės me­tu, ge­gu­žės 31 d., su­sta­ty­ti vie­šo­je vie­to­je, vie­no­dai nu­sta­ty­tu lai­ku ims čirkš­ti vi­si ža­din­tu­vai.

Pla­nuo­ja­ma su­rink­ti ma­žiau­siai 680 ža­din­tu­vų (mies­to ju­bi­lie­jaus me­tų skai­čius), bet tiks­lus jų skai­čius bus aiš­kus, kai vi­si „ar­tis­tai“ sto­vės sce­no­je. Mū­sų tiks­las – su­rink­ti kuo dau­giau ir pa­siek­ti Lie­tu­vos re­kor­dą.

„Ža­din­tu­vų cho­ro“ pa­si­ro­dy­mo liu­di­nin­kais ir žiū­ro­vais ga­lės tap­ti vi­si no­rin­tys. Po pa­si­ro­dy­mo sko­lin­ti ža­din­tu­vai bus grą­žin­ti šei­mi­nin­kams, o do­va­no­tie­ji bus pa­nau­do­ti me­ni­nio ob­jek­to su­kū­ri­mui, ku­ris puoš Uk­mer­gės mies­tą.

Ža­din­tu­vus neš­ki­te į Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro bu­dė­to­jo ka­bi­ne­tą (1 aukš­te).

Vi­sus ža­din­tu­vus už­re­gist­ruo­si­me ir grą­žin­si­me.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos tel. 60218, 60347.

 

Jau tu­ri­me 20 ža­din­tu­vų!

Nors šią sa­vai­tę žie­mą iš kie­mo jau va­rė­me, žie­miš­kos pra­mo­gos dar tę­sia­si. Ki­tą šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je vyks Žie­mos spor­to ir svei­ka­tos šven­tė. Jos or­ga­ni­za­to­riai ža­da pa­si­steng­ti, kad žiū­ro­vų jo­je ne­bū­tų – vi­si tap­tų da­ly­viais.

Uk­mer­giš­kiai šven­tės ati­da­ry­me lau­kia­mi ko­vo 3 die­ną 11 va­lan­dą prie „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los.

Ukmergiškiai raginami teikti kandidatūras 2012 metų Ukmergės rajono Garbės piliečio vardui gauti.

 

Šis vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Ukmergės rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui. Suteikiant šį vardą mirusiam asmeniui, specialus ženklas ir pažymėjimas įteikiami mirusiojo šeimai.

Dai­nuo­ti mėgs­tan­čios mer­gi­nos ir mo­te­rys kvie­čia­mos pa­si­nau­do­ti sa­vi­raiš­kos ga­li­my­be. Mo­te­rų cho­rą bu­rian­ti mu­zi­kos mo­ky­to­ja Ne­rin­ga Va­lins­kie­nė sa­ko, jog bū­tent to­kio cho­ro Uk­mer­gė­je dar nė­ra.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Mu­zi­kė Ne­rin­ga Va­lins­kie­nė kvie­čia mo­te­ris kas­die­nius rū­pes­čius pa­skan­din­ti dai­no­je.

Sa­vait­ga­lį kul­tū­ros cen­tre ren­gia­ma ju­bi­lie­ji­nė – dvi­de­šim­to­ji – liau­diš­kos mu­zi­kos šven­tė „Grok, ar­mo­ni­ka“. Vi­sus links­min­tis kvies ir žie­mą iš kie­mo va­rys Dė­die­ny­tė su Ago­tė­le, taip pat mi­nin­čios ne­įpras­tą su­kak­tį.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Kul­tū­ros cen­tro ar­chy­vo nuotr. Dė­die­ny­tė ir Ago­tė­lė žiū­ro­vus links­mi­na jau pen­kio­li­ka me­tų.

Ak­ci­ja „Da­rom 2011“ ba­lan­džio 16 d. 10 val. kvie­čia uk­mer­giš­kius tvar­ky­ti ap­lin­ką bei rū­šiuo­ti at­lie­kas. Vie­nas ak­ci­jos tiks­lų – kad kuo ma­žes­nis at­lie­kų kie­kis pa­siek­tų są­var­ty­ną ir kuo dau­giau jų bū­tų iš­rū­šiuo­ta ir pri­duo­ta į at­lie­kų per­dir­bi­mo ben­dro­ves. At­lie­kos bus rū­šiuo­ja­mos į ko­mu­na­li­nes, elek­tro­ni­kos, ant­ri­nes ža­lia­vas bei pa­dan­gas ir ki­tas at­lie­kas.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Va­sa­rą Lie­tu­vos kai­mai at­gy­ja. Vien­kie­miuo­se ir mies­te­lių so­dy­bo­se su­kle­ga čia po­il­siau­jan­tys mies­tie­čiai. Kiek­vie­ną va­sa­rą Mie­gu­čiuo­se va­sa­ro­ja ir vil­nie­tis res­tau­ra­to­rius, kal­vis Juo­zas Ši­mo­nis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Juo­zas Ši­mo­nis: „Sa­vo so­dy­bo­je at­si­gau­nu...“

Uk­mer­gės au­to­bu­sų sto­tis in­for­muo­ja, kad, su­ma­žė­jus ke­lei­vių srau­tui, nuo ba­lan­džio 10 d. už­da­ro­mi ke­li au­to­bu­sų rei­sai.

 

Puslapis 941 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų